دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-175 

مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

ویژگی‌ها و عناصر فضاهای باز شهری به‌منظور جلب اعتماد مطالعه موردی: محله یوسف‌آباد شهر تهران

صفحه 37-21

10.22034/jsc.2021.255162.1341

حسنی السادات شمس دولت آبادی؛ کیانا اعتمادی؛ طاها ربانی؛ مائده پورفتح اله


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیلی بر آینده سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی در چارچوب پایداری زیست‌محیطی مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران

صفحه 71-88

10.22034/jsc.2021.315992.1579

تهمینه علیزاده؛ جلال عظیمی آملی؛ صدرالدین متولی؛ رحیم سرور


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن 1401، صفحه 1-150 آبان 1401، صفحه 1-175 مرداد 1401، صفحه 1-164 اردیبهشت 1401، صفحه 1-150