ویراستار لاتین مجله

با توجه به لزوم تدوین چکیده به زبان انگلیسی برای مقالات این مجله، سرکار خانم پریسا بیکی به عنوان ویراستار انگلیسی مورد قبول مجله معرفی می گردد.

چکیده کوتاه جهت ویراستاری به ایشان ارسال می گردد، در صورتی که این موارد نیاز به اصلاح و تغییر 50 درصد یا بیش از آن داشته باشد هزینه ویراستاری  به عهده نویسنده خواهد بود در غیر این صورت برای ویراستاری معمول هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی شود و برعهده مجله است.