داوران

  لیست داوران مجله شهر پایدار پایگاه پابلونز

 نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی Publons ID
مصطفی بهزاد فر
 گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
S-6055-2018
محمد رضا رضایی گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران HTM-9751-2023
صدیقه لطفی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران AAO-1240-2020
 علی موحد  گروه گردشگری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران  AAZ-2594-2020
محمد رضا رضایی گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران HTM-9751-2023
صدیقه لطفی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران AAO-1240-2020
علی گلی گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران ABF-1557-2021
علی حسینی گروه جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران B-6190-2018
سیّد محمّد میرتقیان رودسری گروه مدیریت جهانگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران AHD-2010-2022
 مرتضی اکبری گروه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران AAK-8051-2020
باقر فتوحی مهربانی گروه جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران GXZ-6120-2022
محمد ویسیان گروه جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران AFR-2378-2022
طاها ربانی گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، ایران JFJ-7232-2023
مرتضی دوستی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران AAF-1633-2021
امیررضا خاوریان گرمسیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ABF-2234-2020
علی اکبر عنابستانی گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران AAV-6830-2021
حمداله سجاسی قیداری گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران AAU-9089-2021
مهدی سعیدی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران AAS-2426-2021
علی شمس الدینی گروه جغرافیا، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران ABC-1329-2021
 سعید نگهبان  گروه جغرافیا، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران W-5690-2018 
علی شکور گروه جغرافیا، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران AAE-4503-2022
سعید ملکی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران AAJ-8355-2021
حسین نظم فر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران AAB-5791-2022
محمد حسین سرائی گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، ایران ACM-9716-2022
لیلا کوکبی گروه شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران J-5269-2017

 

نام داور وابستگی سازمانی
اسماعیل آقائی زاده استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
عیسی ابراهیم زاده استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بوچستان، زاهدان، ایران
قادر احمدی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
محمد احمدی جغرافیا، علوم انسانی، دانشگاه کوثر، بجنورد، ایران
رضا احمدیان استادیار شهرسازی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران
محمد اسکندری ثانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
اکبر اصغری زمانی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مهری اکبری استادیار آب و هواشناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
سعیدرضا اکبریان رونیزی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
الهام امیرحاجلو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
بهرام ایمانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
صادق برزگر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حمید برقی دانشیار دانشگاه اصفهان
کاظم برهانی پژوهشگر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
بهار بیشمی استادیار پژوهشکده گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پریسا بیکی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز ، تهران ، ایران
طاهر پریزادی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
نازنین تبریزی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
زهرا تردست دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی اکبر تقوایی استاد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
مونا تمیمی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
نوین تولایی استادیار شهرسازی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
هومن ثبوتی گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
سید اسحاق جلالیان استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حسین حاتمی نژاد دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
مریم حاجی زاده دانشگاه زنجان
کیومرث حبیبی دانشیار شهرسازی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
میترا حبیبی دانشیار شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران
مهدی حسام دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
سعید حسین آبادی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائنات، ایران
رباب حسین زاده استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی حسینی گروه جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدرضا حق جو عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
هادی حکیمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمد تقی حیدری دانشگاه زنجان- گروه جغرافیا
امیررضا خاوریان گرمسیر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد امین خراسانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرشید خضری دانشجوی دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران
عباس درودی نیا دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سعید دلیل دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
اسماعیل دویران عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
طاها ربانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید عباس رجائی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
حجت اله رحیمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حمید رضا رخشانی نسب استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
پژمان رضایی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمد رضا رضایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمدرضا رضایی استادیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
حسن رضایی‌نیا دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجتبی رفیعیان عضو هیات علمی دانشگاه
محسن رفیعیان هیئت علمی/ دانشگاه یزد
مریم روستا استادیار شهرسازی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
نادر زالی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
سجاد زلفی گل پژوهشگر دکتری طراحی شهری،گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
بهادر زمانی دانشیار طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
مهدی زنگنه استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
سعید زنگنه شهرکی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرزانه ساسانپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
علی اکبر سالاری پور استادیار شهرسازی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
سعید سجاسی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمد حسین سرائی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
هوشنگ سرور استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
مهدی سعیدی دکترای تخصصی شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
نوید سعیدی رضوانی استادیار گروه شهر سازی ، دانشکده معماری و شهرسازی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
زهرا سلطانی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن شاطریان دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
الهه شاکری منصور پژوهشگر پسادکتری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
احمد شاهیوندی استادیار شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
مهسا شعله استادیار شهرسازی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
علی شکور استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
علی شمس الدینی ذانشیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد سلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
علی اکبر شمسی پور گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
رعنا شیخ بیگلو استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
رستم صابری فر دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
طاهره صادقلو استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
اسماعیل صالحی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
حسین طهماسبی مقدم دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
اصغر عابدینی گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
علی اصغر عبدالهی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
بختیار عزت پناه استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
سمیه علیپور دانشگاه تربیت مدرس
حسین غضنفرپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
عطاء غفاری گیلانده دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
یونس غلامی استایار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
خدر فرجی راد استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران
زهره فنی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
صفر قائد رحمتی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
امین قریبی معاون و عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
محمود قلعه نویی دانشیار شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
یاسر قلی پور گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
ابوالفضل قنبری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
یوسف قنبری دانشیار دانشگاه اصفهان
مرتضی قورچی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
تاج الدین کرمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مصطفی کریمی استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران.
محسن کلانتری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
موسی کمانرودی کجوری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
لیلا کوکبی استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
اکبر کیانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل، زابل، ایران
جواد کیانی استادیار علوم سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران
صدیقه کیانی سلمی استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
شهربانو گلچوبی دیوا دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی گلی دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
منیژه لاله پور استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
احسان لشگری تفرشی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
صدیقه لطفی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
امید مبارکی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
محمد مبارکی استادیار جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
صابر محمدپور عضو هیات علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مصطفی محمدی ده چشمه دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه چمران اهواز،‌اهواز ، ایران
مهدی محمدی سرین دیزج دانشگاه پیام نور
مهدی مدیری استاد گروه برنامه ریزی شهری - دانشکده برنامه ریزی شهری - دانشگاه مالک اشتر- تهران - ایران
ابوالفضل مشکینی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
بهنام مغانی عضو هیات علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه باهنر کرمان
سید مجید مفیدی شمیرانی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرزاد مقدم مدرس مدعو
حسین منصوریان استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
ایوب منوچهری میاندوآب استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
حافظ مهدنژاد گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران
علی موحد دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
جمشید مولودی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
فهیمه میرزائی گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
جعفر میرکتولی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
سعید نجفی دانشگاه زنجان
مهین نسترن استادیار شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
اسماعیل نصیری هنده خاله دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حسین نظم فر استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
کیومرث نعیمی پژوهشگر شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان
عامر نیک پور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
هانیه هودسنی دانشگاه هنر، تهران، ایران
حمیدرضا وارثی دانشگاه اصفهان
محمد ویسیان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران
محمد حسن یزدانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
حسین یغفوری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان، ایران