تحلیل عوامل موثر بر رفتار شهروندی زیست محیطی ساکنان شهر اردبیل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، استاد مدعو دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانش آموخته دکتری برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز

10.22034/jsc.2021.255710.1345

چکیده

توسعه شهرنشینی و افزایش بی رویه مهاجرت به مناطق شهری ایران شدت مسائل زیست محیطی را حادتر و جدی‌تر ساخته است. از طرف دیگر رشد و گسترش کلانشهرها نیز بر معضلات کشور افزوده و آن‌ها را به کانونی از مسائل زیست‌محیطی مبدل ساخته است. در این میان سطح پایین رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی در میان شهروندان بر تشدید مسائل زیست محیطی تاثیرگذار بوده است. بنابراین بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی زیست محیطی ساکنان می‌تواند به اتخاذ تصمیمات بهتر و موثرتر جهت کاهش مشکلات زیست‌محیطی کلانشهرها کمک نماید. مبتنی بر این دیدگاه، تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی و تحلیل تاثیر دلبستگی مکانی، اعتماد و تحرک بر رفتار شهروندی زیست محیطی ساکنان در شهر اردبیل انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های دلبستگی مکانی، اعتماد، تحرک و رفتار شهروندی زیست محیطی استفاده ‌شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان شهر اردبیل بوده و حجم نمونه لازم با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر از ساکنان و با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین روایی و پایایی مدل تحقیق و تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار LISREL انجام شد. مطابق ضرایب مثبت به دست آمده از مدل ساختاری پژوهش و نیز و مقدار T برای روابط تحقیق بر اساس داده‌های این مدل که بیشتر از 96/1 بوده‌اند، متغیرهای اعتماد، تحرک و دلسبتگی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر رفتارهای شهروندی زیست محیطی دارند. افزایش اعتماد، تحرک و دلبستگی ساکنان، مشارکت آنان در رفتارهای شهروندی زیست محیطی را بیشتر نموده و به پیاده‌سازی بهتر برنامه‌های زیست محیطی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها