دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-164 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیلی بر تاثیرات متقابل الگوهای پیکره بندی فضا و هسته های شهری در کلانشهر تهران

صفحه 1-19

10.22034/jsc.2022.226121.1227

حسن آهار؛ احمد زنگانه؛ علی خاکساری؛ تاج الدین کرمی


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن 1401، صفحه 1-150 آبان 1401، صفحه 1-175 مرداد 1401، صفحه 1-164 اردیبهشت 1401، صفحه 1-150