درباره نشریه

فصلنامه شهر پایدار یک مجله علمی و پژوهشی که داوری آن به صورت دوسوکور می باشد و دسترسی به مقالات این مجله آزاد است و امکان داوری سریع و انتشار مقالات در همه زمینه های مطالعات شهری را فراهم می کند. این مجله به صورت فصلنامه اقدام به چاپ مقالات می کند. انتشار مقالات از سال 1397 توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران شروع شده است و مقالات آن در پایگاه معتبر داخلی و پایگاه های بین المللی نمایه شده است.

 هدف از انتشار این فصلنامه  فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث  شهری  پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پژوهش بر روی مطالعات شهری انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم در این حوزه را گزارش می دهند می باشد. بر این اساس این فصلنامه تلاش خواهد نمود تا با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ­ها و تهدیدات شهرها و همچنین گسترش نظریه­ پردازی و کارکردگرایی، این حوزه مطالعاتی و پژوهشی را از نظر کاربردی و نظری بسط دهد.

موضوعات مورد بحث شامل: توسعه پایدار شهری. تجدید حیات شهری و برنامه ریزی مسکن، جدایی گزینی شهری، مدیریت شهری؛ بازآفرینی شهری؛ سیاست شهری؛ نظریه های شهری؛ حکمروایی شهری؛ شهر هوشمند؛ رشد هوشمند شهری؛ ساختار فضایی شهری؛ قابلیت زندگی و کیفیت زندگی شهری؛ زیست پذیری، اینده پژوهی و سایر موضوعات مرتبط با جغرافیای و مطالعات شهری.