بررسی تاثیر پاندمی کووید19 بر کارکردهای اجتماعی مکان‌های سوم (نمونه موردی: کافه‌های شهر تبریز)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران

10.22034/jsc.2021.284812.1465

چکیده

مکان‌های‌سوم به کمک ویژگی‌های خود باعث ایجاد پایداری و افزایش تاب‌آوری در شهرها می‌شوند. آنها در مواقع بحران قابلیت حمایتگری بالایی دارند و در پایداری اجتماعی جامعه اثرگذار هستند. زمانی که بحران به وجود آمده باعث ایجاد اختلال در نقش حمایتی مکان سوم شود پتانسیل کمک‌های مردمی و اتحاد در مقابل بحران کاهش پیدا می‌کند. شیوع ویروس کووید19 نمونه‌ای از این بحران است که با توجه به محدودیت‌های اجباری همراه خود علاوه بر مشکلات سلامتی تحمیل شده بر یک جامعه می‌تواند باعث تضعیف پایداری اجتماعی شود. کافه‌ها نمونه‌ای ملموس از مکان‌های سوم هستند که با هدف آسیب‌شناسی پاندمی‌کووید19 بر پایداری اجتماعی شکل گرفته به واسطه آنها, در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر پنج مولفه‌ی تضعیف اقتصاد، ترس از بیماری، کم شدن تعاملات اجتماعی، کم شدن حس مکان و کم شدن قابلیت دسترسی بر تضعیف پایداری اجتماعی به دلیل کووید19پرداخته شد. روش پژوهش توصیفی_تحلیلی و همبستگی است. پرسشنامه در طیف لیکرت طراحی شده و از نرم‌افزار و AMOSE و روش معادلات ساختاری تحلیل برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است . تعداد نمونه‌های قابل استفاده با توجه به فرمول کوکران و جدول مورگان 392 نمونه است. نتایج پژوهش نشان داد ترس از بیماری با اطمینان 99 درصد با ضریب استاندار 468/0 درصد بیشترین تاثیر را در کم شدن پایداری اجتماعی دارد. همچنین دو مولفه‌ی کم شدن تعاملات اجتماعی و کم شدن قابلیت دسترسی با اطمینان 95 درصد به ترتیب با ضریب استاندارد 160/0 و 056/0 درصد بعد از مولفه‌ی ترس از بیماری، بیشترین تاثیر مستقیم را در تضعیف پایداری اجتماعی شکل گرفته به واسطه کافه‌ها در شهر تبریز دارند. تاثیر مولفه‌های حس‌مکان با ضریب 236/0- به واسطه تاثیر بر ترس از بیماری و اقتصاد با ضریب تاثیر 067/0 با تاثیر بر تعاملات اجتماعی بر پایداری اجتماعی شکل گرفته در کافه‌ها به صورت غیرمستقیم است.

کلیدواژه‌ها