دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-150 

علمی - پژوهشی

سنجش شاخص‌های توسعه در پایداری نواحی شهری مطالعه موردی: شهر ایلام

صفحه 1-15

10.22034/jsc.2021.263247.1380

فاطمه میرزابیگی؛ حسین مجتبی زاده خانقاهی؛ رحیم سرور


مقاله مستخرج از رساله دکتری

واکاوی چالش‌های پیش روی تحقق‌پذیری شهر هوشمند مطالعه موردی: شهر مشهد

صفحه 45-58

10.22034/jsc.2022.311642.1578

لاله توانایی مروی؛ مصطفی بهزادفر؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن 1401، صفحه 1-150 آبان 1401، صفحه 1-175 مرداد 1401، صفحه 1-164 اردیبهشت 1401، صفحه 1-150