الگوی مسکن زیست پذیر: گامی به سوی افزایش زیست پذیری محلات شهری (مورد مطالعه: کلان شهر کرج)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jsc.2023.359974.1648

چکیده

یکی از اصول اساسی زیست پذیری ایجاد جامع قابل سکونت و امن برای شهروندان است که امکان دسترسی به مسکن مناسب را در سطح تراز اول زیست پذیری قرار داده است. مسکن یکی از اصلی‌ترین فضاهای سیستم شهری به‌حساب آمده که زیست پذیری آن ‌همسو با زیست پذیری شهری است. مسکن زیست پذیر که زیربنای پایداری شهری محسوب می‌شود مستقیماً با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، مدیریتی و زیست محیطی در ارتباط است. هدف پژوهش تدوین الگوی مناسب مسکن زیست پذیر محلات کلان‌شهر کرج است. تفاوت مطالعه حاضر با سایر پژوهش‌های زیست پذیری در پرداخت ویژه به مسکن از بعد زیست پذیری و همچنین ارائه الگویی مناسب در این زمینه است. جامعه آماری پژوهش کلان‌شهر کرج و سایر کلان‌شهرها با قابلیت تعمیم نتایج است. منبع داده‌ها متغیرهای مستخرج از مطالعات به روش تحلیل محتوا، روش دلفی و نظرسنجی از کارشناسان است. متغیرها در قالب 5 بعد، 24 شاخص و 75 زیر شاخص می‌باشند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از فرایند آینده‌نگاری و مدل تحلیل ساختاری تأثیرات متقابل در نرم‌افزار MICMAC صورت گرفته است. از مزیت‌های این روش می‌توان به امکان ارائه موقعیت و تأثیرات دقیق مؤلفه‌ها در الگوی پیشنهادی اشاره کرد که این امر امکان ترسیم شماتیک الگو را نیز فراهم می‌آورد. یافته‌ها حاکی از آن است الگوی مسکن زیست پذیر تلفیقی از عناصر در ابعاد 5 گانه در سطح خرد با سه سطح تأثیر (زیاد، متوسط، کم)تشکیل شده است. هر کدام از سطوح در الگو عناصر و زیرشاخص هایی را در بر می‌گیرند که می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مسکن باشد. یافته‌های ارزش‌شناسی الگو با میانگین 4.8 از 5 نشان می‌دهد که الگو توانسته ابعاد مختلف مسئله را شناخته و در نظر داشته باشد و این امر بیانگر این است که الگو به خوبی تدوین شده است و قدرت تبیین‌کنندگی و قابلیت تعمیم آن بالا است.

کلیدواژه‌ها


 1. (2005). livably communities: An Evaluation Guid, public policy instituty. Washington
 2. Adamczyk, J., & Dylewski, R. (2017). Analysis of the sensitivity of the ecological effects for the investment based on the thermal insulation of the building: A Polish case study. Journal of Cleaner Production, 162, 856-864.
 3. Adeoye, D.O. (2016). Challenges of Urban Housing Quality: Insights and Experiences of Akure, Nigeria. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 216, 260-268.
 4. Ahmed, N O., El-Halafawy, A. M., & Amin, A M. (2019). A Critical Review of Urban Livability European. Journal of Sustainable Development, 8 (1), 165-182
 5. (2010). Promoting Livable Communities. (American Institute of Architects) Retrieved from www.aia.org
 6. American institute of architects. (AIA). 2005. what makes a community livable
 7. Ametepey, O., Aigbavboa, C., & Ansah, K. (2015). Barriers to Successful Implementation of Sustainable Construction in the Ghanaian Construction Industry. Procedia Manufacturing, 3, 1682-1689.
 8. Andersson, F., & Mayock, T. (2014). How does home equity affect mobility?. Journal of Urban Economics, 84, 23-39.
 9. B., Christopher, E., Ferrell, Michael A., Carroll, Matthew Taecker, AICP. (2013). Toward Livability Ethics: A Framework to Guide Planning. Design and Engineering Decisions, TRB 2014, CA 92182 22 c 503.810.7249, 14-4272.
 10. Aribigbola, A. (2008). Housing policy formulation in developing countries: Evidences of Programme Implementation from Akure, Ondo State Nigeria. Journal of Human Ecology 23(2):125–134
 11. Aulia, D. N. (2016). A Framework for Exploring Livable Community in Residential Environment. Case Study: Public Housing in Medan, Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 234, 336–343.
 12. Badland, H., Whitzman, C., Lowe, M., Davern, M., Aye, L., Butterworth, I., Hes, D., & Giles- Corti, B. (2014). Urban liveability: Emerging lessons from Australia for exploring the potential for indicators to measure the social determinants of health. Social Science & Medicine, 111, 64–73.
 13. Bloze, G., & Skak, M. (2016). Housing equity, residential mobility and commuting. Journal of Urban Economics, 96, 156-165.
 14. Bolt, G., Kempen, R., & Ham, M. (2008). Minority Ethnic Groups in the Dutch Housing Market: Spatial Segregation, Relocation Dynamics and Housing Policy. Urban Studies, 45(7), 1359–1384.
 15. Bryson, K., Allen, N. (2017). Defining medium-density housing. 1222 Moonshine Rd, RD1, Porirua 5381 Private Bag 50 908, Porirua 5240 New Zealand branz.nz. BRANZ 2017 ISSN: 1179-6197
 16. Buys, L., & Evonne, M. (2012). Residential satisfaction in inner urban higher-density Brisbane, Australia: Role of dwelling design, neighbourhood and neighbours. Journal of Environmental Planning and Management, 55 (3), 319–338.
 17. Cai, H. (2004). Toward Sustainable Housing: A comparative study of examples in China and Sweden. Master’s Thesis for Lund University International Master’s Program in Environmental Science (LUMES), P: 3.
 18. Chen, J., Hao, Q., & Stephens, S. (2010). Assessing Housing Affordability in Post-reform China: A Case Study of Shanghai. Housing Studies, 25(6), 877-901.
 19. Chen, T.T., Hui, E.C.M., Lang, W., & Tao, L., (2016). People, recreational facility and physical activity: new-type urbanization planning for the healthy communities in China. Habitat International, (58), 12–22.
 20. Cho, H,. & Lee. S. (2017). A study on the effects of neighborhood environmental characteristics on the level of the social capital: Focused on the mediating effect of walking activity. Journal of Korea Planning Association, (52), 111–33.
 21. Christy, F., Raissa, G., Sihotang, S., & Wijaya, K. (2021). Critical Analysis of Urban Livability Measures Based on the Perspective of Placemaking, the 5th International Conference on Indonesian Architecture and Planning IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science,764.12-16
 22. Craven, M. (1995). The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Oxford: Clarendon Press). In the UK the Magna Carta, the republican period of the 1600s and the rise of liberalism and later socialism are often seen as the basis for human rights.
 23. De Vos, J., & Witlox, F. (2017). Travel satisfaction revisited. On the pivotal role of travel satisfaction in conceptualising a travel behaviour process. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 106, 364–73.
 24. Doberstein, C., Hickey, R., & Li, E. (2016). Nudging NIMBY: Do positive messages regarding the benefits of increased housing density influence resident stated housing development preferences?. Land Use Policy, 54, 276-289.
 25. Dumbaugh, E., & Rae, R. (2009). Safe urban form: revisiting the relationship between community design and traffic safety. Journal of the American Planning Association,75, 309-329
 26. Economist Intelligence Unit, EIU. (2012), A summary of the livbility ranking and over View. Malaysian Journal of Environmental Management, 8, 87-107
 27. Edward Folts, W., & Muir, K. B. (2002). Housing for Older Adults: New Lessons from the Past. Research on Aging, 24(1), 10–28.
 28. Fai, N., & Lo, N.H. (2017).On joint railway and housing development: Housing-led versus railway-led schemes. Transportation Research Part B: Methodological, 106, 464-488.
 29. Fesselmeyer, E., & SkySeah, K.Y. (2018). The effect of localized density on housing prices in Singapore. Regional Science and Urban Economics, 68, 304-315.
 30. Filandri, M., & Semi, G. (2018). Housing Inequality: The Need for a Shift in Public Policy Intervention. Sociological Research Online.
 31. Finnsson, P. T. (2015). Nordic urban strengths and challenges – How do we perceive ourselves when it comes to developing sustainable, smart and liveable cities? Holmen: Nordic Innovation. http://www.nordicinnovation.org/Documents/Nordic 20Built%20Cities-dokumenter/Nordic-Urban-Strengths-and-Challenges_2015.pdf/
 32. Fox, S. (2014). The Political Economy of Slums: Theory and Evidence from Sub-Saharan Africa. World Development, 54, 191-203.
 33. Gallent, N., & Wong, C. (2009). Introduction: Place shaping, spatial planning and liveability. Town Planning Review, 80, 353–358.
 34. Godet, M., & Durance, P. (2011). Strategic foresight for corporate and regional development. DUNOD–UNESCO–Fondation Prospective et Innovation, Paris
 35. Golay, Ch., & Özden, M. (2013). The Right to Housing: A fundamental human right affirmed by the United Nations and recognized in regional treaties and numerous national constitutions. Part of a series of the Human Rights Programme of the Europe-Third World Centre (CETIM).
 36. Gomez, M. (2007). The housing rights of children. In Bellamy C., Zermatten J. (ed.), Realizing the Rights of the Child. Zürich: Rüffer&Rub.
 37. Gooding, T. (2016). Low-income housing provision in Mauritius: Improving social justice and place quality. Habitat International, 53, 502-516.
 38. Haarhoff, E. Beattie, L., & Dupuis, A. (2016). Does higher density housing enhance liveability? Case studies of housing intensification in Auckland. Cogent Social Sciences, 2 (1), 1243289.
 39. Hananel, R. (2014). Can centralization, decentralization and welfare go together? The case of Massachusetts Affordable Housing Policy (Ch. 40B). Urban Studies, 51(12), 2487–2502.
 40. Hankins, K. B. & Powers, E. M. (2009). The disappearance of the state from “livable” urban spaces. Antipode, 41 (5), 845-866.
 41. Henilane, I. (2015). "The Evaluation of Housing Situation in Latvia", Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development. XVI Turiba University International Conference, 93-106. Riga, Latvia, ISSN 1691-6069.
 42. Heylen, K. (2006). Liveability in social housing: three case-studies in Flanders. Conference paper for workshop Residential Environments and People, ENHR Conference July 2006. Ljubljana, Slovenia
 43. Ilesanmi, A.O. (2012). Housing, Neighborhood Quality and Quality Of Life in Public Housing in Lagos, Nigeria. International Journal for Housing Science 36(4):231-240.
 44. Jain, M., Knieling, J., & Taubenböck, H. (2015). Urban transformation in the National Capital Territory of Delhi, India: The emergence and growth of slums?. Habitat International, 48, 87-96.
 45. Jenkins, P., Smit, H., & Wang.Y.P. (2007). Planning and Housing in the Rapidly Urbanising World. Routledge.
 46. Jones, C., & D. Newsome. (2015). Perth (Australia) as one of the world's most liveable cities: a perspective on society, sustainability and environment. International Journal of Tourism Cities, 1 (1): 18 – 35.
 47. Jun, L., & R. Yi. (2016). A Case Study in Xianning to Evaluate the Livability of Small and Medium-sized Cities". International Conference on Industrial Informatics - Computing Technology, Intelligent Technology, Industrial Information Integration, 32, 332-336.
 48. Kashef, M. (2016). Urban livability across disciplinary and professional boundaries. Frontiers of Architectural Research, 5, 239-253
 49. Kolocek, M. (2013).The Human Right to Housing in the 27 Member States of the European Union. European Journal of Homelessness, 7(1), 135-154.
 50. Kucs, A., Sedlova, Z., & Pierhurovica, L. (2008). The right to housing: International, European, and National perspectives. Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, ISSN 1133-7087, Nº 64-65, 2008, págs. 101-123.
 51. Larsen, K. (2015). Planning and Public–Private Partnerships. Journal of Planning History, 15(1), 68–81.
 52. Lau, M.H.M., & Wei, X. (2018). Housing size and housing market dynamics: The case of micro-flats in Hong Kong. Land Use Policy, 78, 278-286.
 53. Lee, K-Y. (2021). Factors Influencing Urban Livability in Seoul, Korea: Urban Environmental Satisfaction and Neighborhood Relations. Social Sciences, 10, 138.
 54. Leone, R., & Carroll, B. W. (2010). Decentralisation and Devolution in Canadian Social Housing Policy. Environment and Planning C: Government and Policy, 28(3), 389–404.
 55. Lindh, T., & Malmberg, B. (2012). Demographic Perspectives in Economic Housing Research, International Encyclopedia of Housing and Home, 9, 319-324.
 56. Ling, O. G., & Yuen, B (2010). World cities: Achieving liveability and vibrancy.
 57. Lingjun, L., Yan, H., & Zong, H. (2009). The Method of Livable Environmental Evaluation Based on Remote Sensing Technology. International Forum on Information Technology and Applications, IEEE: Computer Society: 144-149.
 58. Liu, J., Nijkamp, P., Huang, X., & Lin, D. (2017). Urban livability and tourism development in China: Analysis of sustainable development by means of spatial panel data. Habitat International, 22, 99–107.
 59. Luo, Q., H. Shu, Z. Zhao, R. Qi, and Y. Huang. (2022). Evaluation of Community Livability Using Gridded Basic Urban Geographical Data: A Case Study of Wuhan". International Journal Geo-Inf 11 (38), 1-12.
 60. Maliene, V., & Malys, N. (2009). High-quality housing—A key issue in delivering sustainable communities. Building and Environment, 44(2), 426-430.
 61. Marí-Dell’Olmo, M., Novoa, A. M., Camprubí, L., Peralta, A., Vásquez-Vera, H., Bosch, J., Borrell, C. (2016). Housing Policies and Health Inequalities. International Journal of Health Services, 47(2), 207–232.
 62. Mercer (2010). Quality of life survey. Retrieved from https://www.mercer.com.
 63. Mesimaki, M. Hauru, K. Kotze, D.J. & Lehvavirta, S. (2017). Neo-spaces for urban livability? Urbanites’ versatile mental images of green roofs in the Helsinki metropolitan area, Finland. Land Use Policy, 61,587–600.
 64. Mosa. (2020). from housing to sustainable human settlements: a case study of buffalo city metropolitan municipality. Master of diss., Built environment and technology at Nelson Mandela University
 65. Mohit, M.A., & Iyanda, s.a. )2015). Liveability and Low-income Housing in Nigeria. Social and Behavioral Sciences, 222, 863–871
 66. Monocle (2019). Quality of Life Survey: top 25 cities, 2019 Retrieved from https://monocle.com/film/affairs/quality-of-life-survey-top-25-cities-2019
 67. Mouratidis, K. (2020). Commute satisfaction, neighborhood satisfaction, and housing satisfaction as predictors of subjective well-being and indicators of urban livability. Travel Behaviour and Society, 21, 265–78
 68. Murphy, L. (2016). The politics of land supply and affordable housing: Auckland’s Housing Accord and Special Housing Areas. Urban Studies, 53(12), 2530–2547.
 69. Nelson, A., & Schneider, F. (2018). Housing for degrowth: Principles, models, challenges and opportunities. London, UK: Routledge
 70. Newton, P. W. (2012). Liveable and Sustainable? Socio-Technical Challenges for Twenty-First-Century Cities. Journal of Urban Technology 19 (1), 81-102.
 71. Norouzian-Maleki, S., Bell, S., Hosseini, S.B. & Faizi, M. (2015). "Developing and testing a framework for the assessment of neighbourhood liveability in two contrasting countries: Iran and Estonia. Ecological Indicators, 48, 263–71.
 72. OECD (2014). Better life index. Retrieved from http://www.oecdbetterlifeindex.org.
 73. Okulicz-Kozaryn, A. (2013). City Life: Rankings (Livability) Versus Perceptions (Satisfaction). Social Indics research, 110,433–451
 74. Onnom, W., Tripathi, N.K., Nitivattananon, V., & Ninsawat, S. (2018). Development of a Liveable City Index (LCI) Using Multi Criteria Geospatial Modelling for Medium Class Cities in Developing Countries. Sustainability, 10, 520.
 75. Opoko, A. K., & Oluwatayo, A. (2014). Trends in Urbanisation: Implication for Planning and Low-Income Housing Delivery in Lagos, Nigeria. Architecture Research, 4 (1A), 15-26.
 76. Owens, C. (2009). Challenges in evaluating livability in Vancouver, Canada.
 77. Pacione, M. (2003). Quality-of-life research in urban geography. Urban Geography, 24, 314–339.
 78. Palancioglu, H.M., & Cete, M. (2014). The Turkish way of housing supply and finance for low- and middle-income people. Land Use Policy, 39, 127-134.
 79. Pandey, R.U., Garg, Y.K. & Bharat, A. (2013). Understanding Qualitative Conceptions of Livability: An Indian Perspective. international Jurnal of Research in Engineering and Technology, 2(12), 374-380
 80. Pattillo, M. (2014). Racial Democracy and the Black Metropolis: Housing Policy in Postwar Chicago. Contemporary Sociology, 43(2), 264–266.
 81. Paul, A., Sen, J. (2018). Livability assessment within a metropolis based on the impact of integrated urban geographic factors (IUGFs) on clustering urban centers of Kolkata. Cities, 74, 142-15
 82. Potsiou, Ch. (2010). Rapid Urbanization and Mega Cities: The Need for Spatial Information Management. Research study by FIG Commission 3.
 83. Rafee Majid, M, Pampanga, D. G. Zaman, M. Ruslik, N. Medugu, I.N. & Amer, M.S. (2020). URBAN LIVABILITY INDICATORS FOR SECONDARY CITIES IN ASEAN REGION, PLANNING MALAYSIA, Journal of the Malaysian Institute of Planners,18 (2), 261 – 272
 84. Ramsey-Musolf, D. (2017). State Mandates, Housing Elements, and Low-income Housing Production. Journal of Planning Literature, 32(2), 117–140.
 85. Roufechaei, M.K., Abu BakarAmin, A.H., & Tabass, A.A. (2014). Energy-efficient design for sustainable housing development. Journal of Cleaner Production, 65, 380-388.
 86. Rouwendal, J., Keus, A., & Dekkers, J. (2018). Gentrification through the sale of rental housing? Evidence from Amsterdam. Journal of Housing Economics, 42, 30-43.
 87. Asfour, O. (2017). The role of land planning policies in supporting housing affordability: The case of the Gaza Strip. Land Use Policy, 62, 40-48.
 88. Safavi Sohi, M., Razavian, M. T., & Kohestani Faruj, G. (2014). What kinds of cities are "livable"? (Case study: Tehran, Neighborhood Darake. Advances in Environmental Biology 8(11), 572-588
 89. Statistics New Zealand (2015). Measuring housing quality: Potential ways to improve data collection on housing quality in New Zealand Available from stats.govt.nz.
 90. Thiele, B. (2012). The Human Right to Adequate Housing: A Tool for Promoting and Protecting Individual and Community Health. Am J Public Health, 92(5), 712–715.
 91. Tipple, G. (2015). Housing policy-making in Africa: Ten common assumptions. Habitat International, 49, 413-418.
 92. United Nations (2013). Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, Raquel Rolnik. file:///C:/Users/data/Downloads/G1319186.pdf.
 93. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). (2012). SUSTAINABLE HOUSING FOR SUSTAINABLE CITIES: A POLICY FRAMEWORK FOR DEVELOPING COUNTRIES. "First published in Nairobi in 2012 by UN-Habitat. Copyright © United Nations Human Settlements Programme 2012.
 94. United States Department of Transportation, Federal Highway Administration. (2011). Smart growth and the FHWA. Retrieved from http://www.fhwa.dot.gov
 95. Urbanistični Inštitut Republike Slovenije. (2000). Stanovanja, kvaliteta bivanja in razvoj poselitve - Prostor SI 2020 [Housing, quality of living settlement development - Space SI and 2020]. Ljubljana.
 96. Vaa, M. (2000). Housing policy after political transition: the case of Bamako. Environment and Urbanization, 12(1), 27–34.
 97. VanZerr, M., Seskin, S., & Carr, T. (2011). Recommendations memo 2 livability and quality of life indicators. Oregon Least Cost Planning Project Management Team 2011, May 9.
 98. Verwer, P. (2012).Livable Housing Design Guidelines, Level 1, 11 Barrack Street, Sydney, NSW 2000, Livable Housing Australia, 2nd Edition
 99. Wang, J., M. Su, B. Chen, S. Chen, & C. Liang. (2011). A comparative study of Beijing and three global cities: A perspective on urban livability. Earth Sci, 5(3), 323–329.
 100. Zapušek, A., & Kučan, A. (2009). Stanovanjske krajine in kakovost bivanja. Predstavitev ukrepov za izboljšanje bivalne kakovosti - Residential Landscapes and the Quality of Living. Presentation of Measures for Improving the Quality of Living Annales. Series historia et sociologia, 19(1), 1–19.
 101. Zhan, D., Kwan, M. P., Zhang, W., Fan, J., Yu, J., & Dang, Y. (2018). Assessment and determinants of satisfaction with urban livability in China. Cities, 79, 92–101.
 102. Zhu, L., Guo, Y., Zhang, C., Meng, J., Ju, L., Zhang, Y., & Tang, W. (2020). Assessing Community-Level Livability Using Combined Remote Sensing and Internet-Based Big Geospatial Data. Remote Sensing, 12(24). 4026.