تبیین الگوی پایداری شهرهای ساحلی با رویکرد درآمدسازی ورزشی (نمونه موردی: والیبال ساحلی بندر ترکمن)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

4 گروه تربیت بدنی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

10.22034/jsc.2022.226535.1230

چکیده

یکی از راههای پایدارسازی درآمدی برای شهرها، برگزاری رویدادهای ورزشی به صورت دوره ای می‌باشد، زیرا این نوع رویدادها می توانند باعث حضور گردشگران ورزشی در شهرهای میزبان شوند و درنتیجه درآمد پایداری را نصیب سازمان های شهری و همچنین مردم محلی نمایند. هدف از تحقیق ارائه الگوی پایداری شهرهای ساحلی با رویکرد درامدسازی ورزشی (نمونه موردی: والیبال ساحلی بندر ترکمن) بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی و بر اساس رویکرد تحقیق، کیفی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان آگاه به درآمدزایی و اقتصاد ورزشی بودند که بر اساس انتخاب هدفمند تعداد 14 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار تحقیق حاضر مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند بود. جهت بررسی داده‌های بخش کیفی از کدگذاری مطابق با مدل پارادایمی استراوس و کوربین استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شرایط علی موثر بر پایداری شهرهای ساحلی با رویکرد درآمدسازی ورزشی شامل مشکلات مالی موجود، پتانسیل‌های ورزش‌های تفریحی، پتانسیل‌های والیبال ساحلی و تجارب گذشته می‌باشند. نتایج تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که شرایط زمینه‌ای شامل زیرساخت‌های فنی، مسائل حقوقی، مسائل فرهنگی، حمایت‌های سازمانی و انگیزش می‌باشند. همچنین نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که هردوی عوامل کلان و عوامل خرد شرایط مداخله‌گر بر پایداری شهرهای ساحلی با رویکرد درآمدسازی ورزشی موثر می‌باشند. نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که جهت پایداری شهرهای ساحلی با رویکرد درآمدسازی ورزشی استفاده از ظرفیت های والیبال ساحلی می تواند مفید باشد. مدل تحقیق نشان داد که توجه به جنبه های مختلفی می تواند روند توسعه پایداری شهرهای ساحلی هموار نماید.

کلیدواژه‌ها