تبیین الگوی پایداری شهرهای ساحلی با رویکرد درآمد سازی ورزشی مطالعه موردی: والیبال ساحلی بندر ترکمن

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

4 گروه تربیت بدنی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

چکیده

یکی از راه‌های پایدارسازی درآمدی برای شهرها، برگزاری رویدادهای ورزشی به‌صورت دوره‌ای می‌باشد، زیرا این نوع رویدادها می‌توانند باعث حضور گردشگران ورزشی در شهرهای میزبان شوند و درنتیجه درآمد پایداری را نصیب سازمان‌های شهری و همچنین مردم محلی نمایند. هدف از تحقیق ارائه الگوی پایداری شهرهای ساحلی با رویکرد درامد سازی ورزشی (نمونه موردی: والیبال ساحلی بندر ترکمن) بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی و بر اساس رویکرد تحقیق، کیفی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان آگاه به درآمدزایی و اقتصاد ورزشی بودند که بر اساس انتخاب هدفمند تعداد 14 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار تحقیق حاضر مصاحبه‌های نیمه ساختارمند بود. جهت بررسی داده‌های بخش کیفی از کدگذاری مطابق با مدل پارادایمی استراوس و کوربین استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شرایط علی موثر بر پایداری شهرهای ساحلی با رویکرد درامد سازی ورزشی شامل مشکلات مالی موجود، پتانسیل‌های ورزش‌های تفریحی، پتانسیل‌های والیبال ساحلی و تجارب گذشته می‌باشند. نتایج تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که شرایط زمینه‌ای شامل زیرساخت‌های فنی، مسائل حقوقی، مسائل فرهنگی، حمایت‌های سازمانی و انگیزش می‌باشند. همچنین نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که هردوی عوامل کلان و عوامل خرد شرایط مداخله‌گر بر پایداری شهرهای ساحلی با رویکرد درامد سازی ورزشی موثر می‌باشند. نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که جهت پایداری شهرهای ساحلی با رویکرد درامد سازی ورزشی استفاده از ظرفیت‌های والیبال ساحلی می‌تواند مفید باشد. مدل تحقیق نشان داد که توجه به جنبه‌های مختلفی می‌تواند روند توسعه پایداری شهرهای ساحلی هموار نماید.

کلیدواژه‌ها


 1. جهان تیغ، سعید. (1393). صنعت ورزش و تأثیرات آن بر توسعه سواحل مکران،اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در علوم دریایی، بندرعباس، وزارت کشور و اداره کل پدافند غیرعامل.
 2. حاجی لو، مهران؛ میره ای، محمد؛ پیله‌ور، مهدی. (1396). بررسی منابع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها (موردمطالعه: شهر شبستر آذربایجان شرقی). اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 45، شماره 20، صص. 1-22.
 3. گنج خانلو، آرزو؛ معماری، ژاله؛ خبیری، محمد. (۱۳۹۷). موقعیت استراتژیک صنعت ورزش ایران از دیدگاه خبرگان و ارائه استراتژی‌های بازاریابی توسعه،دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز.
 4. فلاحتی، علی؛ فتاحی، شهرام؛ حیدری دیزگرانی، علی؛ شکری، نعیم. (1396). بررسی پایداری مالی و شوک‌های مالی گذرا بر اقتصاد ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 11، شماره 41، صص. 123-154.
 5. قهرمانیان، امیررضا. (1394). بررسی ابعاد اقتصاد ورزش،کنگره بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب‌وکار، تبریز، دبیرخانه دائمی کنگره.
 6. وصالی آذرشربیانی، محمد. (۱۳۹۶). بررسی تطبیقی منابع درآمدی شهرداری‌ها در ایران و جهان،سومین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، شیراز، موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی، صص. 12-1.
 7. CórdovaParedes, Mauricio. Calabuig Moreno, Ferran. & Alonso Dos Santos, Manuel. (2019) Key determinants on non-governmental organization’s financial sustainability: A case study that examines 2018 FIFA foundation social festival selected participants. Sustainability, Vol. 11. No. 5, pp. 1411.
 8. Deng, Chenliang. & Li, Liang. (2019) A study on the development of leisure sports industry of China’s Sichuan in the age of big data. In ITM Web of Conferences (Vol. 26, p. 1005). EDP Sciences. ‌
 9. Camagni, Roberto. Capello, Roberta. & Nijkamp, Peter. (1998) Towards sustainable city policy: An economy-environment technology nexus. Ecological economics, Vol. 24, No. 1, pp. 103-118.‌
 10. Eslambulchi, Alireza. Emami, Alireza. Jozei, Narges. & Maroufi, Fakhradin. (2018) Prioritization of municipalities strategies for sustainable income and financing resources. European Journal of Management & Marketing Studies., Vol. 1, No. 3, pp. 26-42.
 11. Goodwin, Harold. (2002) Local community involvement in tourism around national parks: Opportunities and constraints. Current Issues in tourism, Vol. 5, No. 3-4, pp. 338-360.‌
 12. Hundloe, Tor. & McDonald, Geoff. (1997) Ecologically sustainable development and the better cities program. Australian Journal of Environmental Management, Vol. 4, No. 2, pp. 88-111.‌
 13. Milner, James. et al. (2019) Environmental risks of cities in the European region: analyses of the Sustainable Healthy Urban Environments (SHUE) database. Public health panorama: Journal of the WHO Regional Office for Europe, Vol. 3, No. 2, pp. 300.‌
 14. Mussi, Cristiane. & Pinto, Marcos. (2014) Pension deficit in Brazilian social security system: Legal remarks and strategies towards financial sustainability. Panorama of Brazilian Law, Vol. 2, No. 2, pp. 309-329.
 15. Nyembezi, Voyu. Rootman, Chantal. & Tait, Madele. (2019) The South African public broadcaster’s financial sustainability: Internal stakeholders’ perceptions. Acta Commerci, Vol. 19, No. 1, pp. 1-12.
 16. Olokoyo, Felicia. George, Tayo. Efobi, Uchenna. & Beecroft, Ibukun. (2017) Land deals and sustainable income: the case of a rural community in Ogun State, Nigeria. In Natural Resources Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global. 1004-1019
 17. Ross, Andrew. (2011) Bird on fire: Lessons from the world's least sustainable city. OUP USA.‌
 18. Savić, Zvezdan. et al. (2018) The sports industry and achieving top sports results. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, Vol. 15, No. 3, pp. 513-522. ‌
 19. Schwab, Leila. Gold, Stefan. & Reiner, Gerald. (2019) Exploring financial sustainability of SMEs during periods of production growth: A simulation study. International Journal of Production Economics, Vol. 212, pp. 8-18.
 20. Tsui, Kai. (2011) China's infrastructure investment boom and local debt crisis. Eurasian Geography & Economics, Vol. 52. No. 5, pp. 686-711.
 21. Waage, Sissel. et al. (2005) Fitting together the building blocks for sustainability: a revised model for integrating ecological, social, and financial factors into business decision-making. Journal of Cleaner Production, Vol. 13, No. 12, pp. 1145-1163.
 22. Zainoddin, Amir. Amran, Azlan. & Shaharudin, Mohd. (2017) Factor that impacts the capability development and sustainable income of the rural development programme in Malaysia. Advanced Science Letters, Vol. 23, No. 11, pp. 10621-10624.‌
 23. Falahati, Ali; Fatahi, Shahram; Heydari Dizgarani, Ali; Shokri, Naeem. (2016) Investigating financial stability and transient financial shocks on Iran's economy. Financial Economics Quarterly, Vol. 11, No. 41, pp. 123-154. [In Persian]
 24. Ganj Khanlu, Arzoo; Architecture, Jaleh; Khabeiri, Mohammad. (2017) The strategic position of Iran's sports industry from the point of view of experts and the presentation of development marketing strategies, the second national conference on sports science and health achievements in Ahvaz, Ahvaz, Ahvaz University of Medical Sciences. [In Persian]
 25. Ghahramanian, Amirreza. (2014) Examining the dimensions of sports economics, International Congress of Management, Economics and Business Development, Tabriz, Permanent Secretariat of the Congress. [In Persian]
 26. Haji Lo, Mehran; Mireei, Mohammad; Pilehvar, Mehdi. (2016) Investigating sources of sustainable incomes of municipalities (Study case: Shabest city of East Azerbaijan). Economics and Urban Management, Vol. 45, No. 20, pp. 1-22. [In Persian]
 27. Jahantigh, Saeed. (2013) Sports industry and its effects on the development of Makran coasts, the first national conference on non-active defense in marine sciences, Bandar Abbas, Ministry of Interior and General Directorate of Non-active Defense. [In Persian]
 28. Vesali Azar Sharbiani, Mohammad. (2016) Comparative study of the revenue sources of municipalities in Iran and the world, the third annual conference on architecture, urban planning and urban management research, Shiraz, Sefiran Rah Mehrazi Institute of Architecture and Urban Planning, pp. 12-124. [In Persian]
 29. Arghan, Abbas. Talebi, Ali. & GolMohammadi, Mohammad. (2019) Assessment of the tourism opportunity’s role in developing sources of municipal sustainable Income (Case study: Sarakhs City). Journal of Tourism & Hospitality Research, Vol. 8, No. 2, pp. 5-13.‌
 30. Bich, Ngoc. (2016) The effect of capital structure and legal status on financial sustainability of MFSI in developing countries. Review of Business and Economics Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 53-64.
 31. Bingham, T & Walters, Geoff. (2013) Financial sustainability within UK charities: Community sport trusts and corporate social responsibility partnerships. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary & Nonprofit Organizations, Vol. 24, No. 3, pp. 606-629.