تحلیلی بر تاثیرات متقابل الگوهای پیکره بندی فضا و هسته های شهری در کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی و تحلیل چیدمان فضایی با استفاده از روش های همپیوندی و اتصال می پردازد و الگوی پیکره بندی فضایی در ارتباط با هسته های شهری در کلانشهر تهران را تحلیل می نماید. این مقاله با هدف کاربردی و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام یافته است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش چیدمان فضا و نرم افزار UCL DepthMap الگوی پیکره بندی فضایی را در سطح شهر تهران مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. به منظور پیکره بندی فضایی از شاخص های همپیوندی فضا و اتصال و خوانایی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین امتیاز شاخص های پیکره بندی فضایی در سطح مناطق از طریق نرم افزار UCL DepthMap گرفته شده است. بعد از آن پراکنش فضایی کاربری ها در سطح شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته شده و بر اساس آن هسته های فرعی کلانشهر تهران نیز مشخص گردید و تعداد وجود کاربری ها در سطح مناطق به عنوان امتیاز هسته های شهری در مناطق در نظر گرفته شد. در نهایت با استفاده از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی ارتباط بین پیکره بندی فضایی و هسته های شهری در مقیاس مناطق مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از روش رگرسیون جغرافیایی نشان دهنده این است که در مناطقی هم میزان همپیوندی و هم تعداد کارکردها در مناطق بیشتر بوده است ، میزان همبستگی نیز در مناطق بیشتر می باشد. در واقع در مناطق مرکزی تهران همبستگی مثبت برقرار می باشد و تقریبا در تمامی هسته ها این مساله صدق می کند.

کلیدواژه‌ها


 1. ایزدی، محمدسعید و شریفی، عادل. (1394). ارزیابی طرح کارل فریش بر پیکربندی ساختار فضایی بافت قدیمی شهر همدان (با استفاده از تکنیک چیدمان فضا). فصلنامه باغ نظر، 12 (35)، 26-15.
 2. باباپور فاتحی، حسین؛ حبیبی، کیومرث؛ طغیانی، شیرین و احمدی، فرشته. (1396). تبیین رابطه میان میزان استفاده عابرین پیاده از فضاهای شهری با میزان هم پیوندی فضاها و کاربری‌های تجاری-خدماتی (نمونه موردی: چوستدوزان تبریز). فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 8 (31)، 62-41.
 3. توکلی‌نیا، جمیله و ضرغامی، سعید. (1395). جهانی‌شدن اقتصاد و تأثیر آن بر ساختار فضایی و اقتصادی کلان‌شهرها (مطالعه تطبیقی: کلان‌شهرهای تهران، استانبول). فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، ۲۰ (۳)، 239-211.
 4. حمیدی، ملیحه؛ سیروس، صبری‌رضا؛ حبیبی، محسن و سلیمی، جواد. (1376). استخوان‌بندی شهر تهران. جلد اول، تهران: انتشارات سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران.
 5. داداش‌پور، هاشم و علی‌دادی، مهدی. (1397). تحلیل ریخت‌شناسانه ساختار فضایی توزیع جمعیت در منطقه کلان‌شهری تهران. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۵۰ (۱)، 125-109.
 6. دیده‌بان، محمد؛ پوردیهیمی، شهرام و ریسمانچیان، امید. (1392). روابط بین ویژگی‌های شناختی و پیکره‌بندی فضایی محیط مصنوع، تجربه‌ای در دزفول. دو فصلنامه مطالعات معماری ایران، 2(4)، 65-37.
 7. رفیعیان، مجتبی؛ علیزاده، آزاده و تقوایی، علی‌اکبر. (1395). تحلیل افتراق فضایی در محله‌های شهر یزد با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضا. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 48 (3)، 459-441.
 8. ریسمانچیان، امید و بل، سایمون. (1389). شناخت کاربردی روش چیدمان فضا در درک پیکره‌بندی فضایی شهرها. فصلنامه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 43(2)، 56-49.
 9. ریسمانچیان، امید و بل، سایمون. (1390). بررسی جدا افتادگی فضایی بافت‌های فرسوده در ساختار شهر تهران به روش چیدمان فضا. فصلنامه باغ نظر، 8 (17)، 80-69
 10. سلطانی‌فرد، هادی؛ حاتمی‌نژاد، حسین؛ عباس‌زادگان، مصطفی و پوراحمد، احمد. (1393). تحلیل دگرگونی بافت تاریخی شهر سبزوار با استفاده از تئوری چیدمان فضا (1385-1285). فصلنامه فضای جغرافیایی، 14(48)، 180-163
 11. عباس زادگان، مصطفی (1381) روش چیدمان فضا در فرایند طراحی شهری با نگاهی به شهر یزد. فصلنامه مدیریت شهری، 3(9)، 115-64
 12. عبداللهی ترکمانی، زهرا؛ یزدانی، محمدحسن و قنبری، ابوالفضل. (1398). بررسی و تحلیل هسته‌های عملکردی و تأثیر آن بر تعادل ساختار فضایی شهر (مورد: کلان‌شهر تبریز). فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی، 23 (70)، 226-207
 13. عبداللهی ترکمانی، زهرا؛ یزدانی، محمدحسن و قنبری، ابوالفضل. (1398). تحلیل ساختار فضایی شهر با تأکید بر خصلت هم پیوندی و اتصال فضایی در کلان‌شهر تبریز. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 10(37)، 39-25
 14. علی‌آبادی، زینب و محمدی، محمود. (1398). بررسی تحولات ساختار فضایی در مورفولوژی شهر طی ادوار تاریخی- نمونه موردی: شهر زنجان. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9 (32)، 70-51.
 15. موسوی، مهناز و زرگر دقیق، هانیه. (1389). تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز در محدوده بارو با استفاده از تکنیک اسپیس سینتکس. فصلنامه آبادی، 3(67)، 77-72.

 

 1. Abbaszadegan, M. (2002). The method of arranging space in the process of urban design with a look at the city of Yazd. Journal of Urban Management, 3 (9), 64-115. [In Persian].
 2. Aliabadi, Z., & Mohammadi, M. (2019). Study spatial structural changes in the morphology of deteriorated areas during historical periods (Case Study: Zanjan). Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9 (32), 51-70. [In Persian].
 3. Babapoor, F. H., Habibi, K., Toghyani, S., & Ahmadi, F. (2018). Explaining the relationship between the use of pedestrians from urban spaces with integration and commercial-service uses, case study: the Chustduzan poor neighborhood in Tabriz. Journal of Research and Urban Planning, 8 (31), 41-62. [In Persian].
 4. Bertaud, A., & Malpezzi, S. (2003). The Spatial Distribution of Population in 48 World Cities: Implications for Economies in Transition. Available at: https://alain-bertaud.com/
 5. Bertrand, A. (2003). Tehran spatial structure: constraints and opportunities for future development. Available at: https://alain-bertaud.com/
 6. Bouzgarrou, A., Claramunt, Ch., & Rejeb, H. (2019). Visualizing urban sprawl effects of a Tunisian city: a new urban spatial configuration of Monastir. Journal of Annals of GIS, 1, (25), 71-82.
 7. Burgalassi, D., & Luzzati, T. (2015). Urban spatial structure and environmental emissions: A survey of the literature and some empirical evidence for Italian NUTS 3 regions. Journal of Cities, 1 (49), 134-48.
 8. Burger, M. J., De Goei, B., Laan, V. D., & Huisman, F.J.M. (2011). Heterogeneous Development of Metropolitan Spatial Structure: Evidence from Commuting Patterns in English and Welsh City-Regions, 1981–2001. Journal of Cities, 2(28), 160-170.
 9. Cheng, J., Turkstra, J., Peng, M., Du, N., & Ho, P. (2006). Urban land administration and planning in China: Opportunities and constraints of spatial data models. Journal of Land Use Policy, 4 (23), 604-616.
 10. Dadashpoor, H., & Alidadi, M., (2018). Morphological Analysis of Population Distribution in Tehran Metropolitan Region (TMR). Human Geography Research Quarterly, 50 (1), 109-125. [In Persian].
 11. Didehban, M., Purdihimi, Sh., & Rismanchian, O. (2014). Relation between Cognitive Properties and Spatial Configuration of the Built Environment, Experience in Dezful. Journal of Iranian Architectural Studies, 2 (4), 65-37. [In Persian].
 12. García-Palomares, J. C. (2010). Urban sprawl and travel to work: the case of the metropolitan area of Madrid. Journal of Transport Geography, 2 (8), 197-213.
 13. Giannopoulou, M., Vavatsikos, A. P., & Lykostratis, K. (2016). A Process for Defining Relations between Urban Integration and Residential Market Prices. Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5(223), 153-159.
 14. Hamidi, M., Sirus, S. R., Habibi, M., & Salimi, J. (1997). Osteoporosis of Tehran. Vol 1, Tehran: Publications of Tehran Municipality Technical and Engineering Consulting Organization. [In Persian].
 15. Hillier, B., & Vaughan, L. (2007). The City as One Thing. Journal of Progress in Planning, 3 (67), 205-230.
 16. Izadi, M. S., & Sharifi, A. (2015). Evaluating Carl frish's Design on Spatial Structure Configuration Concerning Old Contexture in Hamadan (Using Space Syntax Technique). Bagh-e Nazar Quarterly, 12 (35), 15-26. [In Persian].
 17. Joseph, M., & Wang, F. (2010). Population Density Patterns in Port-au-Prince, Haiti: A Model of Latin American City?. Journal of Cities, 3 (3), 127-136.
 18. Kim, H., Joo, Y., & Jun, Ch. (2011). A study on transformation of urban layout patterns through analysis of spatial relationships with urban street configurations. International Journal of Urban Sciences, 1 (1), 25-34.
 19. Kishimoto, T., & Taguchi, M. (2014). Spatial Configuration of Japanese Elementary Schools: Analyses by the Space Syntax and Evaluation by School Teachers. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 2 (13), 373-380.
 20. Liu, X., Derudder, B., & Wu, K. (2016). Measuring Polycentric Urban Development in China: An Intercity Transportation Network Perspective. Journal of Regional Studies, 8, (50), 1-14.
 21. Long, Y. (2007). The Relationships between Objective and Subjective Evaluation of the Urban Environment: Space Syntax. Cognitive Maps and Urban Legibility, Dissertation. Raleigh, North Carolina: PROQUEST LLC
 22. Mousavi, M., & Zargar Daqiq, H. (2010) Analysis of the spatial structure of Tabriz in the Fortress area using Space Syntax technique. Abadi Quarterly, 3 (67), 72-77. [In Persian].
 23. Muhammad, A. A., Marasabessy, F., Kusumawanto, A., & Nareswari, A. (2017) The effect of spatial configuration in the thermal area of Fort Oranje public space in Ternate City. Journal of Architecture and Urbanism, 4 (41), 253-259.
 24. Qing, Z., & Jingwen, W. (2005). Optimization Research of Urban Space Configuration Based on Space Syntax. Journal of Population Resources and Environment, 3, (4), 45-50.
 25. Rafieian, M., Alizadeh, A., & Taghvayee, A. A. (2016). Analysis of Spatial Fragmentation in the Spatial Organization of Yazd Using Network Analysis and Space Syntax. Human Geography Research Quarterly, 48 (3), 459-441. [In Persian].
 26. Rismanchian, O., & Bell, S. (2010). The application of space Syntax in studying the structure of the cities. Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Planning, 2 (43), 56-49. [In Persian]
 27. Rismanchian, O., & Bell, S. (2011). A study over spatial segregation of deprived areas in spatial structure of Tehran by using space syntax technique. Bagh-e Nazar Quarterly, 8 (17), 80-69. [In Persian].
 28. Schmitt, P. (2013). Planning for polycentricity in European metropolitan area challenges, expectations and practices. Planning Practice and Research, 4 (28), 400-419.
 29. Seoul Development Institute. (2007). urban planning and design in Seoul. Available at: http://english.seoul.go.kr/
 30. Soltanifard, H., Hatiminejad, H., Abbaszadegan, M., & Poorahmad, A. (2015) Analysis of Urban Historic Core Transformation by Applying Space Syntax Theory (1907- 2007). Journal of Geographical Space, 14 (48), 163-180. [In Persian].
 31. Sun, T. (2009) Population and Employment Distribution and Urban Spatial Structure: An Empirical Analysis of Metropolitan Beijing. China in the Post-Reform Era, Dissertation Ph.D in Planning, University of Southern California, USA
 32. Tavakoloi Nia, J., & Zarghami, S. (2016). Economic globalization and its impacts on economic and spatial structure of metropolitans: the Comparative Study of the Tehran and Istanbul). The Journal of Spatial Planning, 20 (3), 211-239. [In Persian].
 33. Torkamani, Z., Yazdani, M., & Ganbarei, A. (2019). Analyzing the spatial structure of the city with an emphasis on spatial connectivity and connectivity Metropolis of Tabriz. Journal of Research and Urban Planning, 10 (37), 25-39. [In Persian].
 34. Torkamani, Z., Yazdani, M., & Ganbarei, A. (2020) Investigation and analysis of functional nuclei and its effect on the balance of spatial structure of the city. Case study: Tabriz. Journal of Geography and Planning, 23 (70), 207-226. [In Persian].
 35. Yoo, Ch., & Lee, S. (2017). When Organic Urban Forms and Grid Systems Collide: Application of Space Syntax for Analyzing the Spatial Configuration of Barcelona. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 16 (3), 597-604.