دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-150 

علمی - پژوهشی

تأثیر همه‌گیری کووید-19 بر ویژگی‌های کالبدی- رفتاری فضاهای عمومی مطالعه موردی: شهر مشهد

صفحه 1-15

10.22034/jsc.2020.245885.1303

الهام کاویانی؛ خسرو افضلیان؛ محمد خسرو صحاف؛ سید مسلم سیدالحسینی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تبیین حس تعلق به مکان در بافت تاریخی شهرهای بندری مطالعه موردی: بندرلنگه

صفحه 87-99

10.22034/jsc.2021.267273.1396

امید عطایی؛ حسام الدین ستوده؛ محمد قمیشی


شماره‌های پیشین نشریه

دی 1400، صفحه 1-150 آبان 1400، صفحه 1-150 مرداد 1400، صفحه 1-145 اردیبهشت 1400، صفحه 1-139