دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 1-145 

علمی - پژوهشی

ارزیابی محله پایدار شهری با ساختمان‌های صفر انرژی در محله ولی‌عصر تبریز

صفحه 91-106

10.22034/jsc.2021.259714.1364

علیرضا اصغری؛ حسن ابراهیمی اصل؛ آیدا ملکی گاوگانی؛ حسن ستاری ساربانقلی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تبیین عوامل مؤثر بر میزان زیست پذیری شهری مطالعه موردی: شهر ایلام

صفحه 107-124

10.22034/jsc.2020.197800.1100

روح الله رستمی؛ سید یعقوب موسوی؛ بهرام قدیمی؛ خلیل میرزایی


شماره‌های پیشین نشریه

دی 1400، صفحه 1-150 آبان 1400، صفحه 1-150 مرداد 1400، صفحه 1-145 اردیبهشت 1400، صفحه 1-139