دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-150 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

3. تبیین عوامل موثر بر میزان زیست پذیری شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام)

10.22034/jsc.2020.197800.1100

روح الله رستمی؛ بهرام قدیمی؛ خلیل میرزایی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

5. ارزیابی پایداری محله های شهری با ساختمانهای صفر انرژی مطالعه موردی: محله ولی عصر تبریز

10.22034/jsc.2021.259714.1364

علیرضا اصغری؛ حسن ابراهیمی اصل؛ آیدا ملکی گاوگانی؛ حسن ستاری ساربانقلی


شماره‌های پیشین نشریه

تابستان 1400، صفحه 1-150 بهار 1400، صفحه 1-150