دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1-150 

علمی - پژوهشی

عوامل و پهنه‌های زوال کلان‌شهر مشهد

صفحه 1-16

10.22034/jsc.2021.211720.1166

موسی کمانرودی کجوری؛ احمد زنگانه؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ جواد فرهادی


علمی - پژوهشی

تحلیل فضایی الگوی زیست پذیری کلان‌شهر تبریز

صفحه 81-98

10.22034/jsc.2021.260866.1374

مرضیه شمالی؛ جواد حاجی علیزاده؛ سهیلا حمیدزاده خیاوی؛ حسین نظم فر


شماره‌های پیشین نشریه

دی 1400، صفحه 1-150 آبان 1400، صفحه 1-150 مرداد 1400، صفحه 1-145 اردیبهشت 1400، صفحه 1-139