ارزیابی مؤلفه‌های برند سازی شهری با تأکید بر مدیریت صنعت برند سازی شهر زنجان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار شهرسازی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 استادیار اقلیم‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

10.22034/jsc.2021.288596.1480

چکیده

امروزه برند سازی شهری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و متنوع‌ترین صنایع درآمدزا در شهر و مدیریت درآمدی شهرهای دنیا مطرح است. نبود تصویر مناسب از شهرها در اذهان بازدیدکنندگان برای بسیاری از نقاط ایران منجر به محدود شدن سفر به این مناطق شده است. ازاین‌رو لزوم توجه به عوامل مؤثر بر تبیین برند مقاصد سفر اهمیت چشمگیری دارد. هدف اصلی پژوهش، ارزیابی مؤلفه‌های برند سازی شهری برای شهر زنجان است. این پژوهش کاربردی و از دسته پژوهش‌های توصیفی تحلیل بر مبنای داده‌های کیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش‌نامه است که برای روایی و پایایی آن از ضریب روایی محتوا و بازمون استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 20 پرسش‌نامه برای متخصصین و 20 پرسش‌نامه برای مدیران شهری در زنجان است که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب‌شده‌اند. پژوهش حاضر به‌منظور برند سازی و طرح اصلی تحقیق از مدل پنج فازی برندینگ مورگان و پریچارد استفاده می‌کند که دارای سه مرحله است: شناسایی هویت بارز شهر زنجان برای برند سازی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی؛ برند سازی با استفاده از مدل پنج فازی و تحلیل نیروهای پنج‌گانه پورتر؛ و معرفی هویت، عنوان و نشان برند شهر زنجان. به‌علاوه، نتایج نشان می‌دهد جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی، منجر به القای مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از تداعی‌هایی از فرهنگ و تاریخ شهر زنجان در ذهن همه ذی‌نفعان است. نمره به‌دست‌آمده از ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی مؤثر بر تبیین برند شهری در شهر زنجان نشان‌دهنده غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف موجود در محیط داخلی و غلبه فرصت‌ها بر تهدیدهای موجود در محیط خارجی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. حیدری چیانه، رحیم و احمدیان، مهدی (1398) مطالعه تطبیقی فرآیند تغییرات تصویر پیش و پس از مسافرت: نمونه موردی شهر تبریز، فصلنامه گردشگری و توسعه، دوره 9، شماره 3، صص. 60-47.
 2. رحیمیان، اشرف (1396) ارائه چارچوب برند سازی شهری در ایران بر مبنای مدل سیستم‌های مانا، نشریه معماری و شهرسازی ایران، دوره8، شماره 13، صص. 207-197.
 3. روستا، احمد؛ محمدی فر، یوسف؛ قره چه، منیژه؛ حمیدی زاده، محمدرضا (1395) مدلی برای برند سازی شهری در ایران بر اساس نظریه داده بنیاد، نشریه مدیریت برند، دوره 3، شماره 5، صص. 68-41.
 4. سالاری پور، علی‌اکبر؛ برادران، آرش؛ حمیدی، آرمان؛ حسام، مهدی (1399) تبیین راهبردهای توسعه گردشگری خلاق در شهر رشت، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 2، صص. 89-74.
 5. سروری، هادی و ماجدی، حمید، (1395) بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر مدیریت فضای شهری، نشریه هویت شهر، دوره 9، شماره 23، صص. 26-17.
 6. علیزاده، کتایون و روشنایی، حامد (1396) نقش حکمروایی خوب در برند سازی شهری، نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری، دوره 4، شماره 1، صص. 137-115.
 7. قلی پور، آرین؛ ایوبی اردکان، محمد؛ پیدایش، الهه (1391) بررسی عوامل مؤثر در شکل‌گیری تصویر شهر در راستای برند سازی مؤثر شهری، هنرهای زیبا، دوره 3، شماره 45، صص. 48-39.
 8. محمدپور زرندی، حسین؛ حسنی، علی؛ امینیان، ناصر (1395) عوامل مؤثر بر برند شهری و اولویت‌بندی آن‌ها از دیدگاه گردشگران بین‌المللی: مطالعه موردی برج میلاد، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 4، شماره 14، صص. 135-115.
 9. مرادی، علی و الحسابی، مهران (1399) تحلیلی بر سیر تاریخی و تحول مفهوم تصویر شهر از خوانایی تا برند شهر با تأکید بر سه دوره مدرنیسم، پست‌مدرنیسم و جهانی‌شدن، نشریه دانش شهرسازی، دوره 4، شماره 2، صص. 58-43.‌
 10. مرادی، فاطمه؛ زرآبادی زهراالسادات، سعیده؛ ماجدی، حمید (1396) تبیین مدل برند سازی شهری در راستای ارتقای رقابت‌پذیری و رشد اقتصاد شهری با استفاده از مدل F`ANP، نشریه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 6، شماره 2، صص. 56-33.
 11. منصوری، نسیم و بیات، آتوسا (1396) استراتژی برندینگ شهری در جهت توسعه صنعت گردشگری و توانمندسازی اقتصادی در شهر زنجان، اولین کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، 25 مرداد 1396، دانشگاه شهید بهشتی، صص.
 12. موحد، علی (1390) بازاریابی گردشگری برای شهرها، چاپ اول، تهران: انتشارات آذرخش.
 13. موسوی، سید نجم الدین؛ سپهوند، رضا؛ شریعت نژاد، علی (1396) تبیین مؤلفه‌های برند سازی شهری با تأکید بر صنعت گردشگری: نمونه موردمطالعه خرم‌آباد، نشریه گردشگری و توسعه، دوره 6، شماره 4، صص. 179-160.
 14. مونوریان، عباس؛ ابوئی اردکان، محمد؛ پورموسوی، موسی؛ رحیمیان، اشرف (1392) مدل فرآیندی برند سازی شهری برای کلان‌شهرهای ایران، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 13، صص. 63-41.
 15. نوریان، فرشاد و میکائیلی، مهدی (1397) مدل‌سازی تصویر شهر جهت مشخص شدن اولویت‌های برند سازی شهری مطالعه موردی ارومیه، نشریه هنرهای زیبا، دوره 23، شماره 1، صص. 40-31.
 16. Alizadeh, Katayoun. & Roushanayi, Hamed. (2017) The Role of Good Governance in Urban Branding, Journal of Geography and Urban Space Development, Vol.4, No.1, pp. 115-137. [In Persian].
 17. Anholt, Simon. (2010) Places: Identity, Image and Reputation, edition 7, Publisher Palgrave Macmillan.
 18. Ashworth, Georgy. & Kavaratzis, Mohalis. (2007) Development of a new approach for appraising the aesthetic quality of cities, Texas Tech University, Vol.18, No.1, pp. 280-291
 19. Bobo, Tinashe. & Mudombi, Tendai. & Gopo, Edith. (2021) Unlocking Urban Tourism Through City Branding: Taking Advantage of Forward Planning in Zimbabwe, International Journal of Urban Planning and Smart Cities (IJUPSC), Vol.2, No.1, pp. 45-58.
 20. Chen, Nan. & Wang, Yahui. & Li, Jiaqi. & Wei, Yaqian. & Yuan, Qing. (2020) Examining Structural Relationships among Night Tourism Experience, Lovemarks, Brand Satisfaction, and Brand Loyalty on “Cultural Heritage Night” in South Korea, Journal of Sustainability, Vol.12, No.17, pp. 23-67.
 21. Decline, Jean. (2010) A Shared Vision on City Branding in Europe, edition 1, publisher Lyon Manicipality.
 22. Dinnie, Keith. (2011) Introduction to the Theory of City Branding, edition 1, Publisher Palgrave Macmillan.
 23. Fernández, Daniel Barrera. & Meethan, Kevin. (2014). The Relationship of City Branding and Tourist Promotion: The Case of Plymouth (UK) and Malaga (Spain), Athens Journal of Tourism, Vol.1, No.3, pp. 214-235.
 24. Górska, Paulina. & Stefaniak, Anna. & Malinowska, Katarzyna. & Lipowska, Katarzyna. Marchlewska, Marta. & Budziszewska, Magdalena. & Maciantowicz, Oliwia. (2020) too great to act in solidarity: The negative relationship between collective narcissism and solidarity‐based collective action, European Journal of Social Psychology, Vol.50, No.3, pp. 561-578.
 25. Heydari Chianeh, Rahim. & Ahmadian, Mahdi. (2019) A Comparative Study of the Process of Image Changes Before and After Travel: A Case Study of Tabriz, Journal of Urban Tourism, Research and Development, Vol.9, No.3, pp. 47-60. [In Persian].
 26. Mansouri, Nasim. & Bayat, Atousa. (2016) Urban Branding Strategy for the Development of Tourism Industry and Economic Empowerment in Zanjan, International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning in Contemporary Iran, 11August, University of Shahid Beheshti, pp. 71-86 [In Persian].
 27. Mohammadpour Zarandi, Hossein. & Hassani, Ali. & Aminian, Naser. (2015) Factors Affecting Urban Brand and Prioritization: A Case Study of Milad Tower, Journal of Economics and Urban Management, Vol.4, No.14, pp. 135-115. [In Persian].
 28. Monavarian, Abbas. & Aboie Ardakan, Mohammad. & Pour Mosavi, Mousa. & Rahimian, Ashraf (2012) Urban branding processing model for Iran`s metropolitans, journal of governmental management, Vol.4, No.13, pp. 41-63. [In Persian].
 29. Moradi, Ali. & Al-hessabi, Mehran. (2020) An analysis of the historical course and evolution of the concept of the image of the city from legibility to brand city with emphasis on the three periods of modernism, postmodernism and globalization, Journal of Knowledge of Urban Planning, Vol.4, No.2, pp. 43-58. [In Persian].
 30. Moradi, Fatemeh. & Zar abadi Zahra Al-Sadat, Saeedeh. & Majedi, Hamid. (2017) determining the urban branding model in order to promote competitiveness and urban economic growth using the F’ANP model, Journal of economy and urban management, Vol.6, No.2, pp. 33-56.
 31. Mousavi, Seyyed Najm Al-din. & Sepahvand, Reza. & Shariatnejad, Ali. (2016) Explaining the components of urban branding with emphasis on the tourism industry: a case study of Khorramabad, Journal of Tourism and Development, Vol.6, No.4, pp. 160-179. [In Persian].
 32. Movahed, Ali. (2010) Tourism marketing for the cities, edition 1, publisher Azarakhsh Tehran. [In Persian].
 33. Nourian, Farshad. & Mikaeili, Mehdi. (2018) urban image modelling to clarify urban brand piriority case study Urmia, Journal of Honarhaye Ziba, Vol.23, No.1, pp.31-40. [In Persian].
 34. Qoli poar, Arian. & Ayoubi Ardakan, Mohammad. & Peidayesh, Elaheh. (2011) The analysis on the affecting properties in creating urban image to make affecting urban brand, Journal of Honarhaye ziba, vol.3, No.45, pp. 39-78. [In Persian].
 35. Rahimian, Ashraf. (2017) providing an urban branding framework in Iran based on the model of Stable systems, Journal of architecture and Urban planning, Vol.8, No.13, pp.197-207. [In Persian].
 36. Rousta, Ahmad. & Mohammadi Far, Yousef. & Qarache, Manije. & Hamidi Zadeh, Mohammad Reza. (2015) A Model for Urban Branding in Iran Based on the Foundation's Data Theory, Journal of Brand Management, Vol. 3, No.5, pp. 41-68. [In Persian].
 37. Salari Pour, Ali Akbar. Baradaran, Arash. Hamidi, Arman. & Hessam, Mahdi. (2020) Explaining creative tourism development strategies in Rasht, Journal of Urban Tourism, Vol.7, No.2, pp. 74-89. [In Persian].
 38. Sorouri, Hadi. & Majedi, Hamid. (2015) The analysis on the effect of Globalization on urban space management, Journal of Urban identity, Vol.9, No.23, pp. 17-26. [In Persian].
 39. Zenker, Sebastian. & Braun, Erik. (2010) Branding a City: A Conceptual Approach for Place Branding and Place Brand Management. The 39th EMAC Annual Conference 2010, Frederiksberg, Denmark.
 40.