ارزیابی عملکرد مدیریت شهری پایدار با رویکرد رضایتمندی شهروندان مطالعه موردی: محلات شهر اردبیل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

10.22034/jsc.2021.275174.1423

چکیده

بسیاری از مسائل امروزی شهرها از مدیریت شهری نشات می‌گیرد. شهر اردبیل به‌عنوان مرکز استان و شهر نسبتاً مهاجرپذیر و گسترده، از نظر کیفیت زندگی و رضایت شهروندان، با چالش اساسی مواجه است که به نظر می‌رسد یکی از مباحث اصلی آن به مدیریت شهری مربوط باشد. از همین رو، لازم است تا عملکرد مدیریت شهری از نظر شهروندان مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا، هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد مدیریت شهری شهر اردبیل در ارائه خدمات شهری می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است که برای تهیه اطلاعات پژوهش، مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان محلات شهر اردبیل تشکیل می‌دهند، که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 383 نفر برآورد گردید. در راستای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی در قالب نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که عملکرد مدیریت شهری در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی- مدیریتی، زیست‌محیطی و فیزیکی- کالبدی بر رضایت شهروندان شهری مؤثر است و به لحاظ آماری این روابط تائید شده‌اند، همچنین بر اساس معادلات ساختاری ابعاد فیزیکی- کالبدی (با ضریب تأثیر 469/0) و زیست‌محیطی (با ضریب تأثیر 395/0) در اولویت اول و دوم و اقتصادی- مدیریتی (با ضریب تأثیر 243/0) و اجتماعی – فرهنگی (با ضریب تأثیر 176/0) در اولویت‌های سوم و چهارم قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


 1. احسانی فرد، علی‌اصغر و احسانی فرد، مهدی (1392) ارائه مدل راهبردی سنجش، مدیریت و ارزیابی عملکرد مؤثر شهرداری‌ها با تلفیق دو مدل BSC و EFQM؛ مورد پژوهی: مناطق ۳ و ۱۸ شهرداری تهران، نشریه مدیریت شهری، دوره 11، شماره 31، صص.21-7.
 2. آقاعلیخانی، مصطفی؛ بخشنده نصرت، عباس؛ رحمانی، محمود (1397) نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر رامسر،مدیریت شهری، دوره 17، شماره 51، صص.197-183.
 3. بیگلری، شادی (1389). ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله‌ای ناحیه 2 منطقه 4 تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی غلامرضا کاظمیان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 4. پاپلی یزدی، محمدحسین و رجبی سناجردی، حسین (1382) نظریات شهر و پیرامون، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
 5. پرهیزکار، اکبر و علی فیروزبخت (1390) چشم‌انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، دوره 8، شماره 32، صص.67-43.
 6. حاجی پور، خلیل (1385) برنامه‌ریزی محله مبنا، رویکردی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار، نشریه هنرهای زیبا، دوره 13، شماره 26، صص. 46-37.
 7. حسینی، سید عبدالحسین (1399) سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر خدمات شهری: نمونه موردی: شهر ایذه، پژوهش در هنر و علوم انسانی، دوره 5، شماره 6، صص. 67-59.
 8. حکمت‌نیا، حسن؛ ملکی، محمد؛ موسوی، میرنجف؛ افشانی، علیرضا (1396) سنجش میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعه موردی: شهر ایلام)، پژوهش در هنر و علوم انسانی، دوره 49، شماره 3، صص. 619-607.
 9. خاکپور، براتعلی؛ شریف‌زاده اقدم، ابراهیم؛ شیخی، عبدالله (1397) ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری اجتماعی – فرهنگی محلات شهر پیرانشهر (با توجه به زیرگروه‌های جمعیتی)، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، دوره 17، شماره 4، صص. 164-133.
 10. خدام الحسینی، احمد و بهرامی، انوشیروان (1398)، ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری شهری (مطالعه موردی: شهر ایذه) فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال 8، شماره 30، صص 48-33.
 11. درویشی، یوسف (1393) بررسی موانع و چالش‌های پیش‌روی مدیریت شهری در اردبیل، اولین کنفرانس بین‌المللی نیارش شهر پایا، 5 بهمن‌ماه 1393، دانشگاه اردبیل، صص.34-12.
 12. رضویان، محمدتقی؛ قادرمرزی، حامد؛ علیان، مهدی؛ چراغی، رامین (1394) راهبرد پژوهی مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد، نشریه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، دوره 1، شماره ۱، صص.48-24.
 13. رنه شورت، جان (1388) نظریه شهری ارزیابی انتقادی، ترجمه کرامت الله زیاری، حافظ مهدنژاد و فریاد پرهیز، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 14. زیاری، کرامت‌الله؛ یداله‌نیا، هاجر؛ یداله‌نیا، حسین (1399) تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخص‌های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (موردمطالعه: شهر ساری)، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 11، شماره 40، صص. 16-1.
 15. سعیدی، عباس (1388) مدیریت شهری، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، چاپ اول، تهران: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
 16. شیانی، ملیحه و علی محمدی، محمد (1394) مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، دوره 5، شماره 2، صص 250-227.
 17. صرافی، مظفر و عبدالهی، مجید (1387) تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری، پژوهش‌های جغرافیایی، دوره 5، شماره 63،، صص. 134-115.
 18. صفری، سعید؛ بیگی‌نیا، عبدالرضا؛ سمیع‌زاده، مهدی؛ ذاکری‌فرد، سیدجمال (1395) طراحی و ساماندهی مؤلفه‌های اندازه‌گیری عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 4، شماره 16، صص 106-87.
 19. طالبی، محمدعلی؛ رهنمایی، محمدتقی؛ قربانی نژاد، ریباز (1399) آسیب‌شناسی موانع تحقق حکمروایی خوب شهری در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر نیشابور. فصلنامه شهر پایدار، دوره 3، شماره 4، صص.57-43.
 20. عزیزی دانالو، سمانه و مجتبی زاده خانقاهی، حسین (1399) ارائه مدل توزیع عادلانه خدمات شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی مطالعه موردی: منطقه 11 شهر تهران، فصلنامه شهر پایدار، دوره 3، شماره 4، صص.90-75.
 21. عیوضلو، داوود و رضویان، محمدتقی (1397) ارزیابی وضعیت مدیریت شهری کلان‌شهرها مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری موردمطالعه: کلان‌شهر تهران، مجله جغرافیا و توسعه، دوره 23، شماره 52، صص. 192-175.
 22. غفاری گیلانده، عطا و افروز، بهنوش (1396) مدل‌سازی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بسترسازی برای کارآفرینی با استفاده از منطق فازی (موردمطالعه: شهر اردبیل)، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 3، صص. 568-549.
 23. فرامرزی، مهسا و زینالی عظیم، علی (1397) ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسلامی شهر تبریز، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، دوره 9، شماره 1، صص. 458-445.
 24. کاظمی، حیدر و رحمانی، بیژن (1399) ارزیابی حکمرانی خوب شهری برای شهرهای ایران، مطالعه موردی: شهر اهواز، فصلنامه آمایش محیط، دوره 13، شماره 48، صص. 108-89.
 25. کاظمیان، غلامرضا؛ مشکینی، ابوالفضل؛ بیگلری، شادی (1390) ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایـداری محله‌ای ناحیـه دو شهرداری منطقه 4 تهران (محله‌های مجیدیه، شمس‌آباد و کالاد)، نشریه تحقیقات کـاربردی علـوم جغرافیـایی، دوره 11، شماره 21، صص: 28-7.
 26. لطیفی، غلامرضا و سویزی، امیر (1392) ارزیابی عملکرد مدیریت شهری بر پایۀسنجش میزان رضایت شهروندان (نمونه مـوردی: منطقه 10 شهر اصفهان)، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، آبان 1392، تهران، صص.18-1.
 27. مشکینی، ابوالفضل؛ پورموسوی، سید موسی؛ موذن، سهراب (1391) ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری (مطالعه موردی: محله اوین، تهران)، مطالعات شهری، دوره 2، شماره 6، صص. 42-31.
 28. مشکینی، ابوالفضل؛ لطفی، صدیقه؛ احمدی، فرزانه (1393) ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در عدالت فضایی میان نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر قائم‌شهر)، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 18، شماره 2، صص. 172-153.
 29. مشکینی، ابوالفضل؛ لطفی، صدیقه؛ احمدی، فرزانه (1393) تحلیل عملکرد مدیریت شهری در عدم تعادل فضایی میان نواحی شهری (مطالعه موردی شهر قائم‌شهر)، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه‌ریزی و آمایش فضا)، دوره 18، شماره 2، صص: 172-153.
 30. هاشمی، سید مناف؛ رفیعیان، مجتبی؛ حسین‌پور، سید علی (1390) سیاست‌های مدیریت شهری در کشورهای مختلف (رویکرد راهبردی- فرا تحلیلی- یکپارچگی شهری)، چاپ اول، تهران: نشر طحان.
 31. یزدانی، محمدحسن و پاشازاده، اصغر (1397)، تحلیل فقر شهری اردبیل، معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی.
 32. یغفوری، حسین و رفیعیان، سجاد (1394) بررسی عملکرد مدیریت شهری در رابطه با مشارکت شهروندان در امور شهری (مورد شهر فسا)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال 7، شماره 27، صص. 100-81.
 33. Agha Alikhani, M. & Bakhshandeh, Nusrat, A. & Rahmani, M. (2018) The role of urban management in the sustainable development of urban tourism Case study: Ramsar city, urban management, Vol.17, No.51, pp.183-197. [In Persian].
 34. Ayvazloo, D. & Razavian, M. T. (2018) Evaluation of urban management status of metropolises based on indicators of optimal urban governance studied: Tehran metropolis, Journal of Geography and Development, Vol.23, No.52, pp.175-192. [In Persian].
 35. Azizi, S. & Mojtaba Zadeh Khaneghahi, H. (2021) Presenting a Model of Fair Distribution of Urban Services Based on Social Justice Case Study: District 11 of Tehran, Journal of Sustainable City, Vol. 3, No. 4, pp.75-90. [In Persian].
 36. Bigleri, Sh. (2010) Evaluating the performance of urban management in the sustainability of neighborhoods in District 2, District 4 of Tehran, Master Thesis in Geography and Urban Planning, under the guidance of Gholamreza Kazemian, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran. [In Persian].
 37. Darvishi, Y. (2014) A Study of Obstacles and Challenges in the Advancement of Urban Management in Ardabil, The First International Conference on Niaresh Shahr Paya, February 26, 2015, Ardabil University, pp.12-34. [In Persian].
 38. Deniz, A. (2012) Measurring the satisfaction of citizens for the services given by the municipality: the case of Kirshehir Municipality, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.39, No.12, pp.555-560.
 39. Ehsanifard, A. A. & Ehsanifard, M. (2013) Presenting a strategic model for measuring, managing and evaluating the effective performance of municipalities by combining two models BSC and EFQM; Case study: Districts 3 and 18 of Tehran Municipality, Journal of Urban Management, Vol. 11, No. 31, pp.7-21. [In Persian].
 40. Faramarzi, M. & Zeinali Azim, A. (2015) Evaluating the managerial performance of Tabriz after the establishment of the Islamic Council of Tabriz, Journal of Geography (Regional Planning), Vol. 9, No. 1, p. 445-458. [In Persian].
 41. Ghaffari Gilande, A. & Afrooz, B. (2017) Modeling the evaluation of urban management performance in laying the groundwork for entrepreneurship using fuzzy logic (Case study: Ardabil), Entrepreneurship Development Quarterly, Vol.7, No.3, pp. 549-568. [In Persian].
 42. Gutierrez, A. & Santos, J. & Montoya-Torres, J. R. & Velazquez-Martinez, J. C. (2019) Evaluation of municipal services inselected wards of Dhaka City Corporation, Sustainable Cities and Society, Vol.52, No.3, pp.324-340.
 43. Hajipour, Kh. (2006) Mabna neighborhood planning, an effective approach in creating sustainable urban management, Journal of Fine Arts, Vol.13, No.26, pp.46-37. [In Persian].
 44. Hashemi, S. M. & Rafieian, M. & Hosseinpour, S. A. (2011) Urban Management Policies in Different Countries (Strategic-Meta-Analytical Approach-Urban Integration), First Edition, Tehran: Tahan Publishing. [In Persian].
 45. Hekmatonia, H. & Maleki, M. & Mousavi, M. N. (2017) Assessing the Feasibility of Good Urban Governance in Iran (Case Study: Ilam City), Research in Arts and Humanities, Vol. 49, No. 3, pp. 607-619. [In Persian].
 46. Henseler, J. & Ringle, C. M. & Sinkovics, R. R. (Eds.) (2009) Advances in International Marketing, Advances in International Marketing, Vol.20, No.6, pp: 277-319.
 47. Hosseini, S. A. (2020) Measuring Citizens' Satisfaction with the Performance of Urban Management with Emphasis on Urban Services: A Case Study: Izeh City, Research in Arts and Humanities, Vol. 5, No. 6, pp. 59-67. [In Persian].
 48. Jozsa, A. & Brown, D. )2005) Neighborhood sustainability indictors Report on a Best Practice 27- Workshop”, Report prepared by Alex Jozsa and David Brown, this community workshop was hosted by the School of Urban Planning, McGill University and the Urban Ecology Center/ Sodec M development, in Montreal, June 10-11.
 49. Kazemi, H. & Rahmani, B. (2020) Evaluation of good urban governance for Iranian cities, Case study: Ahvaz, Environmental Management Quarterly, Vol. 13, No. 48, pp. 108-89. [In Persian].
 50. Kazemian, Gh. & Meshkini, A. & Bigleri, Sh. (2011) Evaluating the performance of urban management in neighborhood sustainability of two municipalities in Tehran's 4th district (Majidieh, Shamsabad and Kalad neighborhoods), Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Vol. 11, No. 21, pp. 7-28. [In Persian].
 51. Khakpour, B. & Sharifzadeh Aqdam, I. & Sheikhi, A. (2018) Evaluation of urban management performance in socio-cultural sustainability of Piranshahr neighborhoods (according to demographic subgroups), Urban Sociological Studies, Vol. 17, No. 4, p. 133-164. [In Persian].
 52. Khodama Al-Husseini, A. & Bahrami, A. (2019) Evaluating the Performance of Urban Management in Urban Sustainability (Case Study: Izeh City) Quarterly Journal of Geography and Environmental Studies, Vol.8, No.30, pp.48-33. [In Persian].
 53. Latifi, Gh. & Sweezi, A. (2013) Evaluating the performance of urban management based on measuring the level of citizen satisfaction (case study: District 10 of Isfahan), the first national conference on geography, urban planning and sustainable development, November 2013, Tehran, pp.1-18. [In Persian].
 54. Lin, Y. C. & Liu, W. Y. (2021) Assessment of the management performance of a National Urban Forest Park in Taiwan, Urban Forestry & Urban Greening, Vol.60, No.5, pp.505-530.
 55. McNeil, M. & Mumvuma, T. (2016) Demanding Sustainable urban management: A Stocktaking of Social Accountability Initiatives in Anglophone Africa. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank.
 56. Meshkini, A. & Lotfi, S. & Ahmadi, F. (2014) Analysis of urban management performance in spatial imbalance between urban areas (case study of Ghaemshahr city), Quarterly Journal of Teacher of Humanities (Spatial Planning and Planning), Vol. 18, No. 2, pp.153-172. [In Persian].
 57. Meshkini, A. & Lotfi, S. & Ahmadi, F. (2014) Evaluating the performance of urban management in spatial justice between urban areas (Case study: Ghaemshahr city), Quarterly Journal of Spatial Planning and Planning, Vol. 18, No. 2, pp. 153-172. [In Persian].
 58. Meshkini, A. & Pourmousavi, S.M. & Moazen, S. (2012) Evaluation of neighborhood management model based on indicators of good urban governance (Case study: Evin neighborhood, Tehran), Urban Studies, Vol.2, No.6, pp. 31-42. [In Persian].
 59. Papli Yazdi, M. H. & Rajabi Sanajardi, H. (2003) Theories of the city and its surroundings, fourth edition, Tehran: Samat Publications. [In Persian].
 60. Parhizkar, A. & Firoozbakht, A. (2011) Perspectives of urban management in Iran with emphasis on sustainable urban development, Geographical Quarterly of the Land, Vol. 8, No. 32, pp.43-67. [In Persian].
 61. Razavian, M. T. & Qader Marzi, H. & Alian, M. & Cheraghi, R. (2015) Strategic research of urban management for sustainable development in historical contexts Case study: Historical context of Yazd, Journal of Urban and Regional Development Planning, Vol. 1, No. 1, pp.24-48. [In Persian].
 62. Rene Short, J. (2009) Urban Theory of Critical Evaluation, translated by Keramatollah Ziari, Hafez Mahdennejad and Faryad Parhiz, First Edition, Tehran: University of Tehran Press. [In Persian].
 63. Roper, N. & Rhea, K. (2008) Sustainable urban management and corporate social responsibility: Rhetoric to Reality, Howard University
 64. Saeedi, A. (2009) Urban Management, Encyclopedia of Urban and Rural Management, First Edition, Tehran: Organization of Municipalities and Rural Affairs. [In Persian].
 65. Safari, S. & Biginia, A. R. & Samizadeh, M. & Zakerifard, S.J. (2016) Designing and organizing the components of measuring the performance of urban management with emphasis on good governance and balanced evaluation, Journal of Economics and Urban Management, Vol.4, No.16, pp. 87-106. [In Persian].
 66. Sarrafi, M. & Abdollahi, M. (2008) Analysis of the concept of citizenship and evaluation of its position in laws, regulations and urban management, Geographical Research, Vol. 5, No. 63, pp.115-134. [In Persian].
 67. Shiani, M. & Ali Mohammadi, M. (2015) Study of Citizenship Culture in Tehran Urban Management, Anthropological Research of Iran, Vol. 5, No. 2, pp. 227-250. [In Persian].
 68. Talebi, M. A. & Rahnamaei, M. T. & Ghorbani Nejad, R. (2021) Pathology of barriers to good urban governance in middle cities Case study: Neishabour city, Journal of Sustainable City, Vol. 3, No. 4, pp. 43-57. [In Persian].
 69. Vinzi, V. & Trinchera, L. & Amato, S. (2010) PLS Path Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement. In V. Esposito Vinzi, W. W. & Chin, J. Henseler. & H. Wang. (Eds.), Handbook of Partial Least Squares (pp. 47-82): Springer Berlin Heidelberg.
 70. Xu, Z. & Zhang, J. & Zhang, Z. & Li, C. & Wang, K. (2020) How to perceive the impacts of land supply on urban management efficiency: Evidence from China's 315 cities, Habitat International, Vol.98, No.5, pp.123-145.
 71. Yaghfouri, H. & Rafieian, S. (2015) A Study of Urban Management Performance in Relation to Citizens' Participation in Urban Affairs (Case of Fasa City), Urban and Regional Studies and Research, Vol. 7, No. 27, pp. 81-100. [In Persian].
 72. Yazdani, M. H. & Pashazadeh, A. (2018) Ardabil Urban Poverty Analysis, Vice Chancellor for Research, Mohaghegh Ardabili University. [In Persian].
 73. Ziari, K. & Yadalahnia, H. & Yadolnia, H. (2020) Analysis of urban management performance with emphasis on the indicators of good governance from the perspective of citizens (Case study: Sari city), Urban Research and Planning, Vol. 11, No. 40, pp. 1-16. [In Persian].