بررسی وضعیت اشتغال تعاونی محور زنان ساکن در بافت فرسوده شهر رشت با تأکید بر شهر خلاق خوراک

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22034/jsc.2020.247862.1311

چکیده

اشتغال زنان اثرات مختلفی در فرایند رشد و توسعه جوامع به‌طور اعم و شهرها به‌طور اخص دارد. بنابراین شناسایی فرصت‌های اشتغال‌زایی با توجه به فرصت‌های احتمالی ازجمله وظایف برنامه ریزان و پژوهشگران به شمار می‌رود. شهر رشت یکی از شهرهای بسیار با اهمیت در شمال کشور ازجمله شهرهایی است که بخش قابل‌توجهی از آن را بافت‌های فرسوده شهری به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر این شهر به‌عنوان شهر خلاق خوراک‌شناسی از طرف یونسکو انتخاب‌شده است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد فرصتی برای اشتغال زنان ساکن در بافت‌های فرسوده شهر رشت در بخش خوراک ایجادشده است. بر این اساس در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، موضوع اشتغال تعاونی محور زنان ساکن در بافت فرسوده شهر رشت با تأکید بر شهر خلاق خوراک مطالعه شود. جامعه آماری پژوهش، زنان ساکن در بافت فرسوده شهر رشت می‌باشد. جامعه نمونه با استفاده از روش کوکران، 384 نفر محاسبه‌شده است. جمع‌آوری اطلاعات به روش اسنادی و پیمایشی بوده و جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آزمون‌های آماری دوجمله‌ای و فریدمن استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که زنان ساکن در بافت فرسوده شهر رشت تمایل بالایی برای فعالیت در تعاونی‌های خوراک دارند اما تنها 27 درصد آن‌ها شرایط لازم اجتماعی و اقتصادی را برای این کار دارند. از بانوانی که این شرایط را دارند نیز 66 درصد معادل 67 نفر امکان فعالیت در تعاونی خوراک شهر رشت را دارند. این تحلیل‌ها نشان‌دهنده تمایل بالای زنان برای فعالیت در بخش تعاونی خوراک و شکل‌گیری زمینه‌های اشتغال زنان در بافت‌های فرسوده شهر رشت است که با رفع موانع اقتصادی و همچنین آموزش به زنان می‌توان شاهد شکل‌گیری و توسعه تعاونی‌های موردنظر و اثرات مثبت آن‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


 1. احدی، حدیث و طولایی، هومن (1396) بررسی وضعیت اشتغال زنان و تأثیر آن بر توسعه پایدار ایران، همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش‌ها و راهکارها: دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره)، صص. 14- 1.
 2. اشکان، المیرا (1397) بررسی تأثیر ساعت کار انعطاف‌پذیر زنان بر رفاه خانواده با رویکرد اسلامی (مطالعه موردی: زنان متأهل کارمند مراکز آموزش عالی واقع در شهر تبریز)، رساله دکتری تخصصی اقتصاد، به راهنمایی محمدعلی متفکر آزاد و محمدرضا سلمانی بی‌شک، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تبریز.
 3. افراخته، حسن و سرایی، سودابه (1392) جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، دوره 11، شماره 3، صص. 158-133.
 4. آفتاب، احمد (1396) تبیین و برنامه‌ریزی شهری خلاق با رویکرد سناریونویسی (مطالعه موردی: شهر ارومیه)، پایان‌نامه دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی حسین نظم فر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی.
 5. آلبا، عبدالله (1390) تحلیل تأثیر تعاونی‌های مرزنشینان بر معیشت پایدار روستایی شهرستان سراوان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، به راهنمایی مرتضی توکلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل.
 6. آئینی، محمد (1386) موضوعات اقتصادی مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 7. باوندپور، فاطمه (1390) بررسی ارتباط بین اشتغال سرمایه‌گذاری و دستمزد بخش‌های مختلف تعاونی‌های شهرستان کرمانشاه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، به راهنمایی مجتبی الماسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
 8. بندرز، زینب و نیک نامی، مهرداد (1392) شناسایی عوامل اجتماعی_ فرهنگی مؤثر بر توانمندسازی اعضا تعاونی‌های روستایی زنان استان ایلام، مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال ششم، شماره 3، صص.77-63.
 9. پاشا زانوسی، معصومه (1390) تحلیل و اندازه‌گیری اثر نابرابری‌های جنسیتی در آموزش و اشتغال بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب جهان (2010-1990)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، به راهنمایی مجید صامتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
 10. پناهی، عباس (1396) کارکرد زنان گیلانی در عصر مشروطه با تکیه‌بر عریضه‌های زنان به مجلس شورای ملی، وبگاه انسان‌شناسی و فرهنگ، https://anthropologyandculture.ir/fa/easyblog
 11. پورجعفر، محمدرضا (1388) مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها، چاپ اول، تهران: پیام.
 12. توسلی، منوچهر (1395) نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: استان گلستان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، به راهنمایی علیرضا استعلاجی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 13. تیموری، سرور (1395) تحلیل و ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر اشتغال زنان (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، به راهنمای کلثوم خلیلوند، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی باختر ایلام.
 14. حسینی، طیبه و لشگرآرا، فرهاد (1393) شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مهارت‌های کارآفرینی در تعاونی‌های زنان روستایی استان فارس، مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 7، شماره 2، صص 33-13.
 15. حیدری، فریبا؛ نادری مهدی، کریم؛ یعقوبی فرانی، یعقوب؛ حیدری، علیقلی (1394)، شاخص‌های شناسایی تعاونی‌های موفق کشاورزی، تعاون و کشاورزی، دوره 4، شماره 14، صص.60- 39.
 16. خدامی، سعیده (1397)، بررسی تحقق‌پذیری شهر خلاق با رویکرد فرهنگی در راستای توسعه هدفمند شهری (نمونه موردی: شهر تبریز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی محمود رحیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.
 17. خروتی، الهام و ملکی مین باش رزگاه، مرتضی (1394) شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های موفقیت کارآفرینی در توسعه تعاونی‌های استان سمنان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی داده‌ها، نخستین همایش بین‌المللی جامع مدیریت ایران: سمنان، مرکز همایش‌های توسعه ایران، صص.10- 1.
 18. درویشی‌فرد، علی‌اصغر؛ جسک، میترا؛ فیضی‌پور، خدیجه (1395) تجربه زیسته زنان شاغل در کارگاه‌های تولیدی، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، شماره 5، صص. 108-77.
 19. دورویی، کافیه (1389) بررسی تغییر ساختار گروه‌های سنی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن طی سال‌های 1335-1385، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی، به راهنمایی شهلا کاظمی‌پور ثابت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
 20. دیرینی حقیقی، الهام (1390) آسیب‌شناسی شرکت‌های تعاونی صنعتی استان بوشهر و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آن‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی AHP، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، به راهنمایی رحیم قاسمیه، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، مرکز پیام نور بوشهر.
 21. رفعت‌جاه، مریم و خیرخواه، فاطمه (1391) مسائل و چالش‌های اشتغال زنان در ایران از دیدگاه شاغلان پست‌های مدیریتی، نشریه مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، دوره 1، شماره 2، صص 156-130.
 22. رئیسی، رقیه؛ نجفی، بهاءالدین؛ باقری، پژمان (1392) بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضا بر اساس مدل‌لاجیت، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، دوره 11، شماره 4، صص. 164-135.
 23. زعفرانچی، لیلا سادات (1388) اشتغال زنان (مجموعه مقالات و گفتگوها)، تهران: انتشارات مرکز امور زنان و خانواده.
 24. زمانی میاندشتی، ناصر؛ عطائی، پوریا؛ ایزدی، نسیم (1391) بررسی سطوح و میزان توانمندی در بین اعضای تعاونی زنان روستایی، مجله زن در توسعه و سیاست، دوره 10، شماره 4، صص. 172-153.
 25. سازمان برنامه‌وبودجه کشور (1396)، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
 26. شادی طلب، ژاله و کمالی، افسانه (1381) مشارکت اجتماعی زنان، مطالعات راهبردی زنان، دوره 1، شماره 4، صص. 52-26.
 27. شربتیان، محمدحسن (1387) بررسی ابعاد و موانع اجتماعی اشتغال زنان، مجله پیک نور، دوره 7، شماره 3، صص.95-85.
 28. شعبانعلی فمی، حسین؛ چوبچیان، شهلا؛ رحیم زاده، معصومه؛ رسولی، فاطمه (1385) شناخت و تحلیل سازه‌های موفقیت شرکت‌های تعاونی زنان در ایران، فصلنامه مطالعات زنان، دوره 4، شماره 2، صص.109-89
 29. صادقی، مسعود و عمادزاده، مصطفی (1383) تحلیلی بر عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان ایران، زن در توسعه و سیاست، دوره 2، شماره 1، صص.22-5.
 30. صالحی، مریم (1391) آسیب‌شناسی مشارکت اعضاء در تعاونی‌های تولید روستایی استان همدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، به راهنمایی مریم صالحی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا.
 31. صفامنش، هانیه (1390) تخمین و تحلیل تابع عرضه نیروی کار در استان‌های ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، به راهنمایی مصیب پهلوانی، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 32. طاهرخانی، مهدی و قرنی آرانی، بهروز (1384) مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به تشکیل تعاونی‌های روستایی، تحقیقات جغرافیایی، دوره 20، شماره 3، صص. 101-81.
 33. عندلیب، علیرضا (1388) فرفففیند فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران، تهران: انتشارات نشر ری پور
 34. قربانی، رسول؛ حسین‌آبادی، سعید؛ طورانی، علی (1392) شهرهای خلّاق، رویکردی فرهنگی در توسعه شهری، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره 3، شماره 11، صص. 18-1.
 35. کریمی، علی (1395) بررسی تعارض بین زندگی کاری و استحکام خانواده در بین زنان شاغل در نیروی انتظامی بر اساس مدل کارلسون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، به راهنمایی مراد کردی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
 36. گلابی، سوده؛ ابراهیمی، محمدصادق؛ علی‌بیگی، امیرحسین (1392) تحلیل میزان مشارکت زنان روستایی شهرستان فلاورجان در تعاونی‌ها: کاربرد نردبان مشارکت شری آرنستین، زن و جامعه، دوره 4، شماره 16، صص. 44-21.
 37. گوگردچیان، احمد؛ طیبی، کمیل؛ قضاوی، عفت (1393) اثر اشتغال زنان بر شکاف درآمدی جنسیتی در ایران (1390-1370)، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، دوره 5، شماره 17، صص. 169-145.
 38. لطیفی، سمیه؛ اسدی، حشمت اله؛ شعبانعلی فمی، حسین (1393) ارزیابی نقش تعاونی‌های فرش دستباف روستایی در توانمندسازی زنان قالیباف، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره 11، شماره 37، صص. 132- 119.
 39. مختاری ملک‌آبادی، رضا؛ مرصوصی، نفیسه؛ علی‌اکبری، اسماعیل؛ امینی، داوود (1394) تبیین معیارهای بومی‌سازی شاخص‌های مکانی فضای شهر خلاق با رویکرد ایرانی اسلامی، فصلنامه شهر ایرانی اسلامی، شماره 22، صص. 40-23.
 40. مظاهری‌فرد، حسن (1392 بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت اعتبارات صندوق‌های خرد زنان روستایی شهرستان گرمسار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، به راهنمایی داود ثمری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
 41. منصوری، مریم (1395) بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان، پنجمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران: همایشگران مهر اشراق، صص. 13-1.
 42. منفرد، نوذر (1395) زمینه‌یابی تشکیل تعاونی‌های زنان و بررسی مشکلات حضور زنان در تعاونی‌ها (موردمطالعه: استان بوشهر)، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، دوره 3، شماره 1، صص. 33- 17.
 43. موحدی، رضا (1394) تحلیل شاخص‌های مرتبط با تشکیل و توسعه تعاونی‌های دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی، مجله تعاون و کشاورزی، دوره 4، شماره 16، صص. 150-131.
 44. نبیلی، پرویز (1390) نقش تعاونی در اشتغال و توسعه پایدار روستایی استان سمنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، به راهنمایی عباس بخشنده نصرت، پژوهشکده جغرافیا و علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
 45. نوری، هدایت‌الله؛ جمینی، داوود؛ جمشیدی، علیرضا (1391) تحلیل فضایی شاخص‌های عمده اشتغال زنان در کشور، مجله مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، دوره 11، شماره 3، صص. 102-81.
 46. هادیان، ابراهیم و حیدرپور، علی (1388) توسعه اقتصادی و سهم زنان در نیروی کار: مورد ایران، فصلنامه جمعیت، شماره 27 و 28، صص. 30-20.
 47. یوسفی، رویا و خسروی پور، بهمن (1396) نقش تعاونی زنان در توسعه، اشتغال و کارآفرینی، اولین همایش ملی فرصت‌های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور، بیرجند: دانشگاه بیرجند، صص. 8-1.
 48. Aeeni, M. (2007) Economic,financial and managerial issuse of regeneration in the urban distressed areas. Tehran: Building and Housing Research Center. [In Persian].
 49. Afrakhteh, H. & Saraei, S. (2013) Women's Position in the Fourth & Fifth Development Plans of Islamic Republic of Iran, women's studies Sociological and psychological, Vol.11, No.3, pp.133-158. [In Persian].
 50. Aftab, A. (2017) Explanation and Creative Urban Planning with Scenario Writing Approach (Case Study: Urmia) (PhD Thesis in Geography and Urban Planning), Mohaghegh Ardabili University, Ardabil. [In Persian].
 51. Ahadi, H. & Toolayi, H. (2017) A Study on Women's Employment and Its Impact on Sustainable Development of Iran. Paper presented at the Conference on National Production and Sustainable Employment, Challenges and Strategies, Boroujerd. [In Persian].
 52. Alarcón, J. M. S. & Sato, C. (2019) Enacting peasant moral community economies for sustainable livelihoods: A case of women-led cooperatives in rural Mexico, World Development, Vol.115, pp.120-131.
 53. Alba, A. (2011) Analysis of the Impact of Frontiers Cooperatives on Sustainable Rural Livelihood in Saravan. (M.Sc. dissertation Geography), Zabol University, Zabol. [In Persian].
 54. Andalib, A. (2009) The process of renovation of deteriorated fabrics in Tehran, Tehran: Reypoyr. [In Persian].
 55. Ashkan, E. (2018) The effect of women's flexible working hours on family welfare with an Islamic approach (Case study: married women employees of Tabriz higher education centers). (PhD thesis in economy), University of Tabriz, Tabriz. [In Persian].
 56. Bandrez, Z. & Niknami, M. (2013) Identification of Social/Cultural Factors Affecting the Empowerment of Women’s Rural Cooperatives Members in Ilam Province, Agricultural Extension and Education Research, Vol.6, No.3, pp.63-77. [In Persian].
 57. Bavandpour, F. (2011) Investigating the relationship between investment employment and wages of different sectors of cooperatives in Kermanshah. (M.Sc. Thesis in Economics), Razi University, Kermanshah. [In Persian].
 58. Dervish Fard, A. A. Jask, M. & Faizipour, K. (2017) Employed Women’s Experience Working in Manufacturing Workshops By: Ali Asghar Darvishi Fard Mitra Jask Khadijeh Feizi Poor, Social Work Research, Vol.2, No.5, pp.77-108. [In Persian].
 59. Dirini Haghighi, E. (2011) Pathology of Industrial Cooperative Companies of Bushehr Province and Ranking of the Affecting Factors Using AHP, (M.Sc. in Business Administration), Payame Noor University, Bushehr. [In Persian].
 60. Dohmwirth, C. & Hanisch, M. (2019) Women's active participation and gender homogeneity: Evidence from the South Indian dairy cooperative sector. Journal of Rural Studies, Vol.72, pp.125-135.
 61. Dorouyi, K. (2010) A Study of the Restructuring of the Women Employment Age Groups and the Affecting Factors During the Years 1956-2006. (M.Sc. Dissertation in Sociology), Allameh Tabatabai University, Tehran. [In Persian].
 62. Esteban-Salvador, L. Gargallo-Castel, A. & Pérez-Sanz, J. (2019) The presidency of the governing boards of cooperatives in Spain: a gendered approach. Journal of Co-operative Organization and Management, Vol.7, No.1, pp.34-41.
 63. Ewer, Phyllis, A. & crimmins, Elieen. & Oliver, Richard. (1979) An Analysis of Relationship between husband’s income, family size and wife’s employment in the early stages of marriage, Journal of marriage and the family, Vol.44, No.4, pp.727-738.
 64. Gabriel, satya J. (2002) Belize Rural woman’s Association Revolving Loan fund and woman’s cooperatives, United Nations Development progrmme Report. New York, UNY. USA: united Nations.
 65. Ghorbani, R. Abadi, S. H. & Toorani, A. (2013) Creative cities: as cultural approach in urban development, Arid Regions Geographics Studies, Vol.3, No.11, pp.1-18. [In Persian].
 66. Goel, S. (2013) Relevance and potential of cooperative values and principles for family business research and practice. Journal of cooperative organization and management.Vol. 1, pp 41-46.
 67. Golabi, s. Ebrahimi, M. S. & Alibeigi, A. H. (2014) Analysis of rural women's participation in cooperatives city Falavarjan application Sherry arnstien's Ladder Participation, woman and society, Vol.4, No.16, pp.21-44. [In Persian].
 68. Googerdchian, A. & Komail Tayyebi, E. G. (2014) Effect of Female Employment on Gender Income Gap in Iran (1991-2011), Economic Modeling Research, Vol.5, No.17, pp.145-169. [In Persian].
 69. Hadian, E. & Heidarpour, A. (2009) Economic Development and the Share of Women in the Labor Force: The Case of Iran, Population Journal, Vol.7, No.27-28, pp.20-30. [In Persian].
 70. Helly, D. (1997) Voluntary and social participation by people of immigrant, paper presented at the second national metropolis conference montreal canada, November 1997, pp.23-25.
 71. Heydari, F. NaderiMahdei, K. Farani, A. Y. & Heydari, A. (2015) Identifying Successful Indicators for Agricultural Cooperatives, Co-Operation and Agriculture, Vol.4, No.14, pp.39-60. [In Persian].
 72. Hosseini, T. & Lashgar Ara, F. (2014) Identifying the Effective Factors on Development of Entrepreneurship Skills of Rural Women Cooperatives in Fars Province, Agricultural Extension and Education Research, Vol.7, No.2, pp.13-33. [In Persian].
 73. Karimi, A. (2016) A Study of the Conflict between Work Life and Family Strength among Women Employed in the Disciplinary Force Based on the Carlson Model. (M.Sc. Dissertation in Public Management), Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud. [In Persian].
 74. Khoddami, S. (2018) Study of the feasibility of a creative city with a cultural approach to targeted urban development (case study of Tabriz). (M.Sc. dissertataion in Urban Planning), Islamic Azad University, Ghods Branch, Tehran. [In Persian].
 75. Khoroti, E. & Maleki Minbash Razgah, M. (2015) Identification and Prioritization of Entrepreneurship Success Indicators in the Development of Cooperatives in Semnan Province Using Hierarchical Data Analysis Technique. Paper presented at the The First Comprehensive International Conference on Management in Iran, Semnan. [In Persian].
 76. Latifi, S. Saadi, H. & Fami, H. S. (2015) The Role of Hand-Made Carpet Cooperatives in Empowering Women in Hamadan Province, Geography and Development, Vol.12, No.37, pp.119-132. [In Persian].
 77. Lipset, S.M. & seoung. K. R. & Torres, J. (1993) A comparative analysis of the social requisites of democracy, interational social science journal Vol.136, pp.155-175.
 78. Luo, J. & Han, H. & Jia, F. & Don, H. (2020) Agricultural Co-operatives in the Western World: A Bibliometric Analysis, Journal of Cleaner Production, Vol.1, pp.1-13.
 79. Mansoori, M. (2016) A Study of Factors Affecting Women's Employment. Paper presented at the Fifth International Conference on Psychology and Social Sciences, Tehran. [In Persian].
 80. Mazaherifard, H. (2013) A Study of Factors Affecting the Success of Rural Women's Microfinance Funds in Garmsar County. (M.Sc. Dissertation in Agricultural Engineering), Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmasar. [In Persian].
 81. Mokhtari Malekabadi, R. Marsousi, N. Ali Akbari, E. & Amini, D. (2015) Specifying of localization criteria Indicators of place and space creative city by Iranian- Islamic approach, Islamic Iranian city, Vol.6, No.22, pp.23-40. [In Persian].
 82. Monfared, N. (2016) Investigating the Formation of Women's Cooperatives and Investigating the Problems of Women's Presence in Cooperatives (Case Study: Bushehr Province), Entrepreneurship in Agriculture, Vol.3, No.1, pp.17-33. [In Persian].
 83. Montanari, B. & Bergh, S. I. (2019) Why women's traditional knowledge matters in the production processes of natural product development: The case of the Green Morocco Plan. In Women's Studies International Forum, Vol.77, pp.10-
 84. Movahedi, R. (2016) Analysis the factors affecting on establishment and development of the graduates Cooperatives, Co-Operation and Agriculture, Vol.4, No.16, pp.131-150. [In Persian].
 85. Nabili, P. (2011) The Role of Cooperatives in Employment and Sustainable Rural Development of Semnan Province. (M.A in Geography and Rural Planning), Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan. ([In Persian].
 86. Nouri, S. H. Jomeini, D. & Jamshidi, A. (2013) Spatial analysis of the major employment indicators of women in Iran, women's studies Sociological and psychological, Vol.11, No.3, pp.81-102. [In Persian].
 87. Panahi, A. (2017) The function of Guilanian women in the Mashrooteh era based on women's petitions to the National Parliament. from https://anthropologyandculture.ir/fa/easyblog. [In Persian].
 88. Pasha Zanussi, M. (2011) Analysis and Measurement of the Effect of Gender Inequalities in Education and Employment on Human Development in Selected Countries of the World (1990-2010). (M.Sc. dissertation in Economy), University of Isfahan Isfahan. [In Persian].
 89. Plan and Budget Organization. (2017) Law of the Sixth Five-Year Plan for Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran. [In Persian].
 90. Pourjafar, M. R. first edition,. (2009) Principles of improvement and renovation of the old fabrics of cities. Tehran: Payam. [In Persian].
 91. Raeisi, R. Najafi, B. & Bagheri, P. (2013) A Study on Effectiveness Women's Membership in Rural Cooperation Companies on Increase of Employment and Decrease of Poverty among Family Members, Based on Logit Model, women's studies Sociological and psychological, Vol.11, No.4, pp.135-164. [In Persian].
 92. Rafatjah, M. & Kheirkhah, F. (2012) The Issues and Challenges of Women’s Employment in Iran From the View point of Working Managers, Socio-cultural development studies, Vol.1, No.2, pp.130-156. [In Persian].
 93. Reddy, R. & Smit, D.H, (1973) Why do people particicipate in voluntary action?, Extension,Vol.11, 35-40.
 94. Sadeghi, M. & Emadzadeh, M. (2004) An Analysis of Economic Factors Affecting the Employment of Iranian Women, Women in Development and Politics, Vol.2, No.1, pp.5-22. [In Persian].
 95. Safamanesh, H. (2011) Estimation and Analysis of Labor Supply Function in Iranian Provinces. (M.Sc. Dissertation in Economy), Sistan and Baluchestan University, Zahedan. [In Persian].
 96. Salehi, M. (2012) Pathology of Members' Participation in Rural Production Cooperatives of Hamadan Province. (M.Sc. Dissertation in Rural Development), Bu Ali Sina University, Hamadan. [In Persian].
 97. Sasaki, M. (2008) Developing Creative Cities through Networking, Policy Science ,Vol.15 No.3, pp.77-88.
 98. Seymour, N. (2001) Women entrepreneurs in the developing world, August, Coffman Center for entrepreneurial leadership, Digest number.
 99. Shaban Ali Fami, H. Choobchian, S. Rahimzadeh, M. & Rasouli, F. (2006) Recognition and Analysis of Success Structures of Women's Cooperatives in Iran, Women's studies Sociological and psychological, Vol.4, No.2, pp.89-102. [In Persian].
 100. Sharbatian, M. H. (2008) A Study of Social Dimensions and Barriers to Women's Employment, Peyk Noor, Vol.7, No.3, pp.85-95. [In Persian].
 101. Statistical yearbook of Gilan province in 2011 and 2016. [In Persian].
 102. J. & Tenaw, S. & Bee, F. K. & chambo, S. (2015) Agenada on cooperative for development cooperation in Tanzania, Journal of cooperative organization and manegment, Vol.3, No.2, pp.42-51.
 103. Taherkhani, M. & Qarni Arani, B. (2005) Study of the factors affecting the tendency of villagers to form rural cooperatives, Geographical Research, Vol.20, No.3, pp.81-101. [In Persian].
 104. Tavassoli, M. (2016) The Role of Rural Production Cooperatives in Sustainable Agriculture Development (Case Study: Golestan Province). (M.Sc. dissertation in Geography), Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran. [In Persian].
 105. Teymouri, S. (2016) Analysis and Evaluation of the Effects of Tourism Development on Women's Employment (Case Study: Kermanshah). (M.Sc. dissertation in Tourism Management), Bakhtar Higher Education Institute of Ilam, Ilam. [In Persian].
 106. Yousefi, R. & Khosravi Pour, B. (2017) The role of women's cooperatives in development, employment and entrepreneurship. Paper presented at the The first national conference on new opportunities for production and employment in agriculture sector of eastern Iran, Birjand. [In Persian].
 107. Zafaranchi, L. S. (2009) Women's Employment (Collection of Articles and Discussions). Tehran: Center for Women and Family Affairs. [In Persian].
 108. Zamani Miandashti, N. Ataei, P. & Izadi, N. (2012) Investigation of Empowerment Levels and Rate among Members of the Women’s Rural Association (A Case Study of the Tafihan Women’s Association, Shiraz County), Women in Development and Politics, Vol.10, No.4, pp.153-172. [In Persian].