تبیین عوامل مؤثر بر میزان زیست پذیری شهری مطالعه موردی: شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jsc.2020.197800.1100

چکیده

زیست پذیری همان دست‌یابی به کیفیت برنامه‌ریزی شهری خوب یـا مکان پایدار اسـت. اصطلاح زیست پذیری اشاره به درجه تأمین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیت افراد آن جامعه دارد. هدف مقاله حاضر شناخت عوامل مؤثر بر زیست پذیری شهر ایلام می‌باشد. روش آلودگی‌های زیست‌محیطی با منشأ خارجی، قومیت‌گرایی، کاهش سرمایه‌های اجتماعی، کاهش حس تعلق به مکان، محصور بودن در میان کوه‌ها، سوداگری و کمبود زمین زیست پذیری شهر ایلام را با چالش مواجه ساخته است. تحقیق مورداستفاده، روش توصیفی - تحلیلی، شیوه نمونه‌گیری، چندمرحله‌ای تصادفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شهروندان 18 سال و بالاتر ساکن در شهر ایلام تعریف‌شده است و بر اساس فرمول کوکران تعداد 383 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب‌شده‌اند. نتایج و یافته‌های تحقیق حاکی از این است که میانگین رضایت از زیست پذیری اقتصادی (10/49)، میانگین رضایت از زیست پذیری اجتماعی (00/55) و میانگین رضایت از زیست پذیری زیست‌محیطی (66/32) بوده است. همچنین در یافته‌های کاربرد روش تحلیل مسیر نتایج نشان می‌دهد که در بیشترین و قوی‌ترین اثرات بر زیست پذیری، می‌توان به اثر مستقیم رویکرد به فضای فرهنگی بر زیست پذیری اجتماعی (342/0)، رویکرد به عملکرد مدیریت شهر بر زیست پذیری اقتصادی (356/0) و احساس امنیت شهری بر زیست پذیری زیست‌محیطی (237/0) اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. بندر آباد، علیرضا (۱۳۹۰) شهر زیست پذیر از مبانی تا معنا، چاپ اول، تهران: انتشارات آذرخش.
 2. بندرآباد، علیرضا و احمدی‌نژاد، فرشته (1393) ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی با تأکید بر اصول شهر زیست پذیر در منطقه 22 تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 5، شماره 16، صص. 74-55.
 3. تردست، زهرا؛ نیک‌سرشت، مهدی؛ مشکینی، ابوالفضل (1398) تبیین الگوی سازمان‌یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)، فصلنامه مطالعات ساختارها و کارکرد شهری، دوره 6، شماره 20، صص. 125- 105.
 4. حبیبی، داود؛ قشقایی، رضا؛ فرزاد حیدری (1392) نگاهی به ویژگی‌های و معیارهای شهر زیست پذیر، کنفرانس بین‌المللی عمران معماری و توسعه شهری پایدار، تبریز، دانشگاه تبریز.
 5. خراسانی، محمدامین و رضوانی، محمدرضا (1392) شناخت و تحلیل تفاوت زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین، فصلنامه فضا و توسعه روستایی، سال 2، شماره 2، صص. 73-55.
 6. خراسانی، محمدحسین (۱۳۹۳) سکونتگاه زیست پذیر، سکونتگاه پایدار، همایش علوم جغرافیایی ایران، تهران، دانشگاه تهران.
 7. گلکار، کوروش (1385) نشاط و سرزندگی در شهر به کمک طراحی شهری، مجله شهر نگار، سال 7، شماره 39، صص. 28-24.
 8. رهنما، محمدرحیم؛ قنبری، محمد؛ محمدی حمیدی، سمیه؛ حسینی، سید مصطفی (1398) ارزیابی و سنجش زیست پذیری شهری در کلان‌شهر اهواز، فصلنامه شهر پایدار، سال 2، شماره 2، صص. 17-1.
 9. ساسان پور، فرزانه؛ تولایی، سیمین؛ جعفری اسدآبادی، حمزه (1394) سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست و دوگانه کلان‌شهر تهران، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 5، شماره 18، صص. 42-27.
 10. سلیمانی مهرنجابی، محمد؛ تولایی، سیمین؛ رفیعیان، مجتبی؛ زنگانه، احمد، خزائی‌نژاد، فروغ، (1395) زیست پذیری شهری: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص‌ها، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، سال 4، شماره 1، صص. 50- 27.
 11. قنبری، محمد (1396) زیست پذیری، رهیافتی نوین در برنامه‌ریزی شهری مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد، رساله دوره دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری.
 12. علیزاده، سجاد (۱۳۹۳) سنجش عوامل زیست پذیری با تأکید بر رویکرد مشارکت (مطالعه موردی محله بریانک منطقه 1 شهرداری تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر واراز مرادی مسیحی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
 13. عیسی لو، علی‌اصغر؛ مصطفی، بیات؛ عبدالعلی، بهرامی (۱۳۹۳) انگاره زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ارتقای کیفیت زندگی در جوامع روستایی (مطالعه موردی شهرستان قم، بخش کهک)، نشریه مسکن محیط و روستا، سال 33، شماره ۱۴۶، صص.120-107.
 14. مهره کش، ریحانه؛ صابری، حمید؛ مؤمنی، مهدی؛ اذانی، مهری (1398) تبیین عوامل مؤثر کالبدی بر میزان زیست پذیری مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق شهر اصفهان)، پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری، سال 7، شماره 2، صص. 429- 411.
 15. کرمی، تاج‌الدین (1390) نابرابری فضایی در فرایند گسترش کالبدی شهر (مورد: شهر تهران)، رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران.
 16. Alizadeh, Sajjad. (2014) Assessing livability factors with emphasis on participation approach (Case study of Bryanak neighborhood, District 1, Tehran Municipality), Master Thesis under the guidance of Dr. Varaz Moradi Masihi, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. [in Persian].
 17. Bandar Abad, Alireza. (2011) A livable city from basics to meaning, first edition, Tehran, Azarakhsh Publications. [in Persian].
 18. Bandarabad, Alireza. & Ahmadinejad, Fereshteh. (2014) Assessment of quality of life with emphasis on the principles of habitable cities in the region 22 of Tehran, Journal of Urban Research and Planning, Vol.5, No.16, pp.55-74. [in Persian].
 19. Chicago Metropolitan Agency for Planning. (2009) Go To 2040, Retrieved from.
 20. Cowan, R. (2005) the dictionary of urbanism, streetwise press.
 21. & Schinkel. (2010) A System Approach to Livability and Sustainability: Defining Terms and Mapping Relationships to Link Desires with Ecological Oppurtunities and Constraints, Systems Research and Behavioral Science Syst, Vol.27, pp.585-597.
 22. Ghanbari, Mohammad. (2017) Sustainability, a New Approach in Urban Planning Case Study: Mashhad Metropolis, PhD Thesis in Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Literature and Humanities, Department of Geography and Urban Planning. [in Persian].
 23. Golkar, Kourosh. (2006) Liveliness in the city with the help of urban design, Shahrnegar Journal, Vol.7, No.39, pp.24-28. [in Persian].
 24. Habibi, Davood. & Qashqaei, Reza. & Farzad, Heidari. (2013) A look at the characteristics and criteria of a livable city, International Conference on Architectural Civil Engineering and Sustainable Urban Development, Tabriz: University of Tabriz. [in Persian].
 25. IsaLu, Ali Asghar. & Mustafa, Bayat. & Abdolali, Bahrami. (2014) The idea of livability is a new approach to improve the quality of life in rural communities (Case study of Qom city, Kahak section), Journal of Environment and Rural Housing, Vol.33, No.146, pp.120-107. [in Persian].
 26. Karami, ‌Tajeddin. (2011) Spatial Inequality ‌In ‌Process ‌Physical Expansion ‌City (Case: ‌City Tehran), ‌The journal ‌Doctor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences University University. [in Persian].
 27. Kashef, M. (2016) Urban Livability across disciplinary and professional boundaries, Frontiers of Architectural Research, Vol.5, No.2, pp.239-253.
 28. Khorasani, Mohammad Amin. & Rezvani, Mohammad Reza. (2013) Recognition and analysis of biodiversity differences in suburban villages in Varamin city, Journal of Space and Rural Development, Vol.2, No.2, pp.55-73. [in Persian].
 29. Khorasani, Mohammad Hossein. (2014) Living Habitat, Sustainable Habitat, Iranian Conference on Geographical Sciences, Tehran, University of Tehran. [in Persian].
 30. M. & Zarqhamfard, M. (2016) Analyzing the Impacts of Spatial Factors on Livability of Peri-Urban Villages Social Indicators Research An International and Interdisciplinary”, Journal for Quality-of-Life Measurement, Vol. 136, No.2, pp.693-717.
 31. Larice, Michael. (2005) Great Neighborhoods: The Livability and morphology of High density neighborhoods in Urban North America, Doctor of Philosophy in City and Regional Planning, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY.
 32. Lowe, M. & Whitzman, C. & Badland, H.M. & Davern, M. & Hes, D. & Aye, L. Butterworth, I. & Giles-Corti, B. (2013) Liveable, Healthy, and Sustainable: What are the Key Indicators for Melbourne Neighbourhoods? McCaughey VicHealth Centre for Community Wellbeing, Melbourne University.
 33. Matthias Ruth. & Rachel S, Franklin. (2013) livability for all? conceptual limits and practical implications, Journal Applied Geography, Vol.14, pp.18-23.
 34. Michael, Southworthlau. & Hashim, Ahmad Hariza. (2010) livability dimensions and attributes: their relative important the eyes of neighborhood residents, journal of construction in developing countries.
 35. Mohrekesh, Reyhaneh. & Saberi, Hamid. & Mahdi Momeni. & Mehri Azani. (2019) Explaining the Effective Factors on Livability of Urban Areas of Isfahan, Geographical Urban Planning Research, Vol.7, No.2, pp.429-411. [in Persian].
 36. National research council. (2002) Community and quality of life. Data needs for informed decision making, Washington: National academy press.
 37. Newton, Peter. (2012) Liveable and Sustainable? Socio-Technical Challenges for Twenty-first-Century Cities, Journal of Urban Technology,Vol.19, pp.81-102.
 38. Perogordo Madrid, D. (2007) the Silesia Mega polis, European Spatial Planning. Salzano, E, seven aims for the livable city international making cities livable conferences, California, USA: Gondolier press.
 39. Rahnama, Mohammad Rahim. & Ghanbari, Mohammad. & Mohammadi Hamidi, Somayeh. & Hosseini, Seyed Mostafa. (2019) Evaluation and measurement of viability in Ahvaz metropolis, Journal Sustainable City, Vol.2, No.2, pp.1-17. [in Persian].
 40. Sasanpour, Farzaneh. & Toulaei, Simin. & Jafari Asadabadi, Hamzeh. (2015) Study of Urban Livability in Twenty-two Districts of Tehran Metropolitan, Quarterly Quarterly, Vol 5, No 18, pp: 27-42. [in Persian].
 41. Soleimani Mehrnjabi, Mohammad. & Tulai, Simin. & Rafieian, Mojtaba. & Zanganeh, Ahmad. & Khazaeinejad, Forough. (2016) Urban lviability: the Concept, Principles, aspects and parameters, Journal of Geographical Urban Planning Research, Vol.4, No.1, pp.27-50. [in Persian].
 42. Tardast, Zahra. & Nikseresht, Mehdi. & Meshkini, Abolfazl. (2019) Explaining the Pattern spatial organization of Urban livability: Case Study: Ilam City, Journal of Urban Structures and Function Studies, Vol.6, No.20, pp.105-125. [in Persian].
 43. The Economist Intelligence Unit. (2015) A Summary of the Liveability Ranking and Overview, London, England.
 44. Van Dorst, M. (2010) Sustainable liveability: Privacy zoning as a physical condition for social sustainability, in Environment, health, and sustainable development, A. Abdel-Hadi, M. Tolba, and S. Soliman, Editors, Hogrefe Publishing: Cambridge, MA. pp.111-125.
 45. VanZerr, M. & Seskin, S. (2011) Recommendations Memo Livability and Quality of Life Indicators, Least Cost Planning Working Group and Least Cost Planning Projects Management Team.