تبیین دل‌بستگی به مکان در فضاهای سبز شهری مطالعه مورد: فضاهای سبز شهر رفسنجان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

10.22034/jsc.2021.280204.1444

چکیده

فضاهای سبز شهری به‌مثابه کانون‌های سبز و طبیعی‌اند که انسان امروز شاید برای گریز از محیط پرهیاهوی شهری به آن‌ها پناه می‌آورد. هرچند همین جذابیت‌ها در برخی موارد سبب شده که این فضاهای سبز ارزشمند، دچار تغییر و تحولات نامطلوبی بعضاً ناشی از ساخت‌وسازهای سرمایه گرایانه شوند. پژوهش حاضر باهدف تببین دل‌بستگی به مکان در فضاهای سبز شهری نوشته شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی-تحلیلی است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که به‌منظور بررسی پایایی چندین بار توسط اساتید و کارشناسان مورد بازبینی قرار گرفت و به‌منظور بررسی روایی پرسشنامه از روش ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشان‌دهنده روایی موردقبول ابزار گردآوری پژوهش است. جامعه آماری پژوهش حاضر را شهروندان ساکن شهر رفسنجان مشتمل بر 161909 نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید که به‌منظور اطمینان بیشتر تعداد 400 پرسشنامه جمع‌آوری شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی در محیط نرم‌افزار pls استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ازنظر دل‌بستگی به مکان محدوده موردمطالعه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که فعالیت‌های مکان تأثیر مثبت و معناداری بر دل‌بستگی به مکان دارد، ضریب مسیر به‌دست‌آمده برابر با 598/0 بود. از دیگر نتایج این پژوهش آن بود که مؤلفه‌های فعالیت‌های مکان عملکرد مکان، حضور پذیری، زیبایی بصری، مشارکت‌پذیری مکان و قابلیت‌های مکان بر دل‌بستگی به مکان تأثیر مثبت و معناداری دارد از بین مؤلفه‌های استخراج‌شده قابلیت مکان با ضریب مسیر 406/0 دارای بیشترین تأثیر و شاخص مشارکت‌پذیری مکان با ضریب مسیر 111/0 دارای کمترین تأثیر بر دل‌بستگی به مکان در فضاهای سبز شهری بود.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی، حسن و مهرجو، مهرداد (1398) بررسی رابطه بین دل‌بستگی مکانی وفاداری رفتاری با سرزندگی و امنیت در فضای شهری (مطالعه موردی: میدان شهرداری شهر رشت)، فصلنامه معماری و شهرسازی پایدار، دوره 7، شماره 2، صص.83-69.
 2. ایزدی، ملیحه و گرجی، مهشید (1398) تحلیلی بر وضعیت فضای سبز با رویکرد توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: مناطق شهر اصفهان. فصلنامه شهر پایدار، دوره 2، شماره 1، صص.27-15.
 3. آروین، محمود (1398) ارزیابی اثرات دل‌بستگی مکانی بر میزان تاب‌آوری اجتماعی در شهرها (مطالعه موردی: منطقه 12 کلان‌شهر تهران)، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 10، شماره 38، صص. 88-77.
 4. جهانگیری، آرمان؛ پاکزاد، جهانشاه؛ عندلیب، علیرضا (1396) فرآیند تبیین پدیدار نگاری ابعاد مفهوم دل‌بستگی مکانی به روش استخراج معانی تصویری خودنگار، نشریه مدیریت شهری، شماره 47، صص. 300-277.
 5. چرخچیان، مریم (1388) تبیین مدل دل‌بستگی به مکان» و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 1، شماره 38، صص. 48-30.
 6. حبیبیان، بهار و حاتمی‌نژاد، حسین (1399) تبیین اثرپذیری سرزندگی محله‌های شهری از ابعاد دل‌بستگی مکانی نمونه موردمطالعه: شهر اهواز، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 24، شماره 1، صص. 182-151.
 7. داوری، علی و رضازاده، آرش (۱۳۹۲) مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 8. دویران، اسماعیل و احمدی، حسین (1399) تولید فضاهای پیاده راهی و پایداری هویت و حس مکانی شهروندان مطالعه موردی: پیاده راه خیابان امام شهر زنجان، فصلنامه شهر پایدار، دوره 3، شماره 4، صص.42-29.
 9. رحیمی، لیلا؛ رفیعیان، مجتبی؛ باقری، محمد (1396) ارزیابی تأثیر مقیاس مکانی بر دل‌بستگی ساکنین به مکان در محلات مرکزی (شهر تبریز)، فصلنامه نامه معماری و شهرسازی، دوره 9، شماره 18، صص. 58-43.
 10. زمانی، بهادر و هنرور، محسن (1395) ارزیابی عوامل مؤثر بر دل‌بستگی مکانی در محلات شهری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناسی شهری، دوره 6، شماره 20، صص. 156-131.
 11. ضیا بخش، ندا (1399) بررسی مقایسه‌ای حس تعلق به مکان در محلات گلشن و قنات کوثر منطقه 4 شهرداری تهران، فصلنامه معماری و شهرسازی پایدار، دوره 3، شماره 4، صص. 14-1.
 12. لک، آزاده (1393) تجربه بازآفرینی حس دل‌بستگی به مکان در محلات آسیب‌دیده از زلزله با بهره‌گیری از روش نظریه‌ای زمینه، نشریه نامه معماری و شهرسازی، شماره 15، صص. 176-159.
 13. Ahmadi, Hasan. & Mehrjoo, Mehrdad. (2019) Investigating the Relationship between Spatial Attachment and Behavioral Loyalty with Vitality and Security in Urban Space (Case Study: Rasht Municipality Square), Journal of Sustainable Architecture and Urbanism, Vol. 7, No. 2, pp.69- 83. [In Persian].
 14. Altman, I. & Low, S. M. (2012) Place attachment Springer Science & Business Media, Vol. 12, pp.23-45.
 15. Amundsen, H. (2015) Place attachment as a driver of adaptation in coastal communities in Northern Norway, Local Environment, Vol.20, No.3, pp. 257-276.
 16. Arvin, Mahmoud. (2019) Evaluation of the effects of spatial attachment on social resilience in cities (Case study: District 12 of Tehran metropolis), Journal of Urban Research and Planning, Vol. 10, No. 38, pp.77-88. [In Persian].
 17. Boley, B. B. & Strzelecka, M. & Yeager, E. P. & Ribeiro, M. A. & Aleshinloye, K. D. & Woosnam, K. M. & Mimbs, B. P. (2021) Measuring Place Attachment with The Abbreviated Place Attachment Scale (APAS), Journal of Environmental Psychology, Vol.10, pp.50-70.
 18. Brown, B. & Perkins, D. D. & Brown, G. (2003) Place attachment in a revitalizing neighborhood: Individual and block levels of analysis, Journal of environmental psychology, Vol.23, No.3, pp. 259-271.
 19. Burley, D. & Jenkins, P. & Laska, S. & Davis, T. (2007) Place attachment and environmental change in coastal Louisiana, Organization & Environment, Vol.20, No.3, pp. 347-366.
 20. Casey, M. C. (2009) Place attachment: Conceptual and empirical questions, Journal of environmental psychology, Vol.21, No.3, pp. 273-281.
 21. Charkhchian, Maryam. (2009) Explaining the model of "attachment to place" and examining its various elements and dimensions, Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Planning, Vol. 1, No. 38, pp.30-48. [In Persian].
 22. Davari, Ali. & Rezazadeh, Arash. (2013) Structural Equation Modeling with PLS Software, First Edition, Tehran: Jihad Daneshgahi Publications. [In Persian].
 23. Doiran, Ismail. & Ahmadi, Hossein. (2021) Production of sidewalks and stability of identity and spatial sense of citizens Case study: Sidewalk of Imam Shahr Street, Zanjan, Journal of Sustainable City, Vol. 3, No. 4, pp. 29-42. [In Persian].
 24. Efroymson, D. & Thi Kieu Thanh Ha, T. & Thu Ha, Ph. (2009) Public Spaces: How They Humanize Cities. edition1, Publisher Dhaka.
 25. Habibian, Bahar. & Hatami Nejad, Hossein. (2021) Explaining the impact of vitality of urban neighborhoods from the dimensions of spatial attachment of the studied sample: Ahvaz, Journal of Spatial Planning and Planning, Vol. 24, No. 1, pp.151-182. [In Persian].
 26. Hidalgo, M. C. & Hernandez, B. (2001) Place attachment: Conceptual and empirical questions, Journal of environmental psychology, Vol.21, No.3, pp. 173-281.
 27. Izadi, Maliheh. & Gorji, Mahshid. (2019) An analysis of the state of green space with the approach of sustainable urban development Case study: Isfahan city areas, Journal of Sustainable City, Vol. 2, No. 1, pp.27-15. [In Persian].
 28. Jahangiri, Arman.& Pakzad, Jahanshah.& Andalib, Alireza. (2017) The process of explaining the phenomenology of the dimensions of the concept of spatial attachment by extracting the visual meanings of self-portrait, Journal of Urban Management, No. 47, pp. 277-300. [In Persian].
 29. Lak, Azadeh. (2014) The experience of recreating the sense of attachment to the place in earthquake-affected areas using the theoretical method of the field, Journal of Architecture and Urban Planning, No. 15, p. 176-159. [In Persian].
 30. Lo, Y. L. & Lee, M. Y. K. & Cheung, L. T. O. & Ma, A. T. H. (2021) Place attachment and political orientation: The case of localists in Hong Kong, Asian Journal of Social Science, Vol.13, pp.55-70.
 31. Moore, T. (2021) Planning for place: Place attachment and the founding of rural community land trusts, Journal of Rural Studies, Vol.83, pp. 21-29.
 32. Rahimi, Leila. & Rafieian, Mojtaba. & Bagheri, Mohammad. (2017) Evaluating the effect of spatial scale on residents' attachment to place in central neighborhoods (Tabriz city), Journal of Architecture and Urban Planning, Vol. 9, No. 18, pp. 43-58. [In Persian].
 33. Ryan, A. J. & Walker, R, L. (2015) Place attachment and landscape preservation in rural New England: A Maine case study, Landscape and urban planning, Vol.86, No.2, pp. 141-152.
 34. Scannell, L. & Gifford, R. (2017) Place attachment enhances psychological need satisfaction, Environment and Behavior, Vol.49, No.4, pp. 359-389.
 35. Tonge, J.& Ryan, M. M.& Moore, S. A. & Beckley, L. E. (2015) The effect of place attachment on pro-environment behavioral intentions of visitors to coastal natural area tourist destinations, Journal of Travel Research, Vol.54, No.6, pp. 730-743.
 36. Trentelman, C. K. (2009) Place attachment and community attachment: A primer grounded in the lived experience of a community sociologist, Society and natural resources, Vol.22, No.3, pp. 191-210.
 37. Zamani, Bahador. & Honarvar, Mohsen. (2016) Evaluation of Factors Affecting Spatial Attachment in Urban Neighborhoods Using Network Analysis Process, Journal of Urban Sociological Studies, Vol. 6, No. 20, pp.156-131. [In Persian].
 38. Zia Bakhsh, Neda. (2021) A Comparative Study of the Sense of Belonging to a Place in Golshan and Kowsar Aqueducts in District 4 of Tehran Municipality, Journal of Sustainable Architecture and Urban Planning, Vol. 3, No. 4, pp.1-14. [In Persian].