کاربست سیاست‌های کاربری زمین در راستای ارتقای تاب‌آوری شهری مطالعه موردی: شهر رودبار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی- برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22034/jsc.2021.229769.1241

چکیده

برنامه‌ریزی کاربری زمین قابلیت بالایی در بهبود شرایط سکونتگاه‌های انسانی و افزایش تاب‌آوری شهرها در برابر مخاطرات دارد. با توجه به ابعاد ساختار مکانی- فضایی و تأثیرگذاری ابزارهای تحلیلی و سیاست‌های برنامه‌ریزی کاربری زمین بر شدت و نوع توسعه، ابزاری مهم برای کاهش خطرات محسوب می‌شوند. درواقع هدف از این پژوهش، کاربرد سیاست‌های برنامه‌ریزی کاربری زمین در راستای بهینه‌سازی و استفاده از توانایی‌ها و تاب‌آور کردن شهر در برابر مخاطرات طبیعی است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش ماهیتی توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده‌ها با مطالعات اسنادی- کتابخانه‌ای و برداشت‌های میدانی از طریق ابزارهایی همانند مشاهده و تکمیل پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان ساکن در شهر رودبار بوده که تعداد نمونه‌ها با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه‌شده است. پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ 915/0 محاسبه شد. از رگرسیون چندگانه که یک پیش‌شرط لازم برای موردبررسی قرار دادن رابطه معناداری است استفاده شد. متغیر سیاست کالبدی کاربری زمین به میزان 68 درصد توانایی برآورد ارتقاء شاخص نهادی، 61 درصد اقتصادی، 57 درصد کالبدی و 55 درصد بعد اجتماعی تاب‌آوری شهری را دارد. و همچنین ضریب بتای متغیرها نیز از بیشترین به کمترین بدین شرح است؛ 826/0 نهادی، 761/0 کالبدی و 742/0 اجتماعی. این ضرایب مثبت بیان‌گر آن است که اگر یک انحراف معیار از متغیر سیاست کالبدی کاربری زمین در شهرستان رودبار افزایش یابد به این میزان که اگر سیاست کالبدی حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی اجرا شود به همان میزان نیز تنوع مسکن به لحاظ تاب‌آوری در شهر افزایش می‌یابد. با مقایسه برخی از شاخص‌های تاب‌آوری شهری با ابعاد سیاست‌های کاربری زمین مشخص شد که اگر سیاست‌های کاربری زمین در شهر رودبار طبق برنامه‌ها و طرح‌های تهیه‌شده اجرا شود شاخص‌های تاب‌آوری شهری رودبار نیز قابل ارتقاء است.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی، عبدالمجید و فتحی، سعید و اکبری، ابراهیم (1397) ارزیابی تاب‌آوری محیط شهری در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زمین‌لرزه با استفاده از منطق فازی و (GIS مطالعه موردی: شهر ارومیه)، جغرافیا و مخاطرات محیطی، دوره7. شماره 3، صص.73-57.
 2. حاتمی، یاسر و ذاکر حقیقی، کیانوش (1399) ارزیابی مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری در مفهوم و رویکرد گذار مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان، جغرافیا و توسعه، دوره18، شماره 85، صص.174-155.
 3. نامجویان، فرخ؛ رضویان، محمدتقی؛ سرور، رحیم (1396) تاب‌آوری شهری چارچوبی الزام‌آور برای مدیریت آینده شهرها، جغرافیایی سرزمین، سال 14، شماره 55، صص. 95-81.
 4. داداش‌پور، هاشم و عادلی، زینب (1394) سنجش ظرفیت‌های تاب‌آوری در مجموعه شهری قزوین، مدیریت بحران، دوره4، شماره 2، صص.84-73.
 5. کتابچی، عماد و رسائی‌پور، مریم (1397) تاب‌آوری شهری: ارائه مدلی مفهومی از برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، معماری شناسی، سال 1، شماره 1، صص.10-1.
 6. امیری، معصومه؛ مجتبی‌زاده خانقاهی، حسین؛ زیاری، یوسفعلی؛ نوری کرمانی، علی (1398) الگوی تصمیم‌گیری سیاست‌های زمین شهری در توسعه فیزیکی شهر ساری، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 19، شماره 54، صص.146-125.
 7. بهزادافشار، کتایون و اکبری، پرویز (1398) تبیین و تحلیل معیارهای کاربری برنامه‌ریزی زمین در کاهش خطر زلزله جهت افزایش تاب‌آوری شهری (نمونه موردی: شهر سنندج)، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال 11، شماره 2، صص 357-342.
 8. سلمانی‌مقدم، محمد؛ امیراحمدی، ابوالقاسم؛ کاویان، فرزانه (1393) کاربرد برنامه‌ریزی کاربری اراضی در افزایش تاب‌آوری شهری در برابر زمین‌لرزه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: شهر سبزوار)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 5، شماره 17، صص. 34-17.
 9. عزیزی، محمدمهدی و قرائی، آزاده (1394) برنامه‌ریزی کاربری زمین در راستای توسعه پایدار محله‌ای با تأکید بر بهینه‌سازی مصرف انرژی (مطالعه موردی: محله دروس، تهران)، هویت شهر، شماره 22، سال 9، صص. 18-5.
 10. محمدی سرین دیزج، مهدی و احدنژادرشتی، محسن (1395) ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال 3، شماره 1، صص. 114-103.
 11. Ahern, J. (2013) Urban landscape sustainability and resilience: The promise and challenges of integrating ecology with urban planning and design, Landscape Ecology,Vol. 28, No.6, pp.1–9.
 12. Ahern, J. F. (2011) From fail-safe to safe-to-fail: Sustainability and resilience in the new urban world, Landscape Architecture & Regional Planning Studio and Student Research and Creative Activity, Vol.28, No.8, pp.1–10.
 13. Ariti, A.T. & Vliet, J.V. & Verburg, P.H. (2019) The role of institutional actors and their interactions in the land use policy making process in Ethiopia, Journal of Environmental Management, No.237, pp.235-246.
 14. Aynekulu, E. & Wubeneh, W. & Birhane, E. & Begashaw, N. (2006) Monitoring and evaluating land use/land cover change using participatory geographic information system (PGIS) tools: a case study of begasheka watershed, tigray, Ethiopia, Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, Vol.25, No.3, pp.1–10.
 15. Belachew, M. & Aytenfisu, S. (2010) Facing the Challenges in Building Sustainable Land Administration Capacity in Ethiopia. FIG Congress. Facing the Challenges– Building the Capacity Sydney, Australia. pp. 11–16.
 16. Berke, Ph. & Smith, G. (2006) Hazard Mitigation, Planning, and Disaster Resiliency: Challenges and Strategic Choices for the 21st Century‚ In Sustainable Development and Disaster Resiliency, The Netherlands: IOS Press, Amersterdam, pp. 1-21.
 17. Brodnig, G. & Mayer-Schönberger, V. (2000) Bridging the gap: the role of spatial information technologies in the integration of traditional environmental knowledge and western science, Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, Vol.1, No.1, pp.1–15.
 18. Brown, K. (2014) Global environmental change I: A social turn for resilience?, Progress in Human Geography, Vol.38, No.1, pp.107–117.
 19. Davoudi, S. (2012) Resilience: A bridging concept or a dead end?, Planning Theory & Practice, Vol.13,No.2, pp.299–307.
 20. Dutta‚ V. (2012) War on the Dream‚ How Land use Dynamics and Peri-urban Growth Characteristics of a Sprawling City Devour the Master Plan and Urban Suitability‚A Fuzzy Multi-criteria Decision Making Approach‚ proceeded In 13th Global Development Conference “Urbanisation and Development: Delving Deeper into the Nexus” ‚ Budapest‚hungary.
 21. Folke, C. (2006) Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses, Global Environmental Change, Vol.16,No.3, pp.253–267.
 22. Jha, K. & Miner‚ W. & Geddes‚ S. (2012) Building urban resilience: principles, tools, and practice‚ The world Bank‚ pp. 155.
 23. Lebel, L. & Anderies, J. M. & Campbell, B. & Folke, C. & Hatfield-Dodds, S. & Hughes, T. P., et al. (2006) Governance and the capacity to manage resilience in regional social-ecological systems, Ecology and Society, Vol.11,No.1, pp.19–40.
 24. Leichenko, R. (2011) Climate change and urban resilience. Current Opinion in Environmental Sustainability, Vol.3,No.3, pp.164–168.
 25. León‚ J. & March‚ A. (2014) Urban morphology as a tool for supporting tsunami rapid resilience: A case study of Talcahuano, Chile‚ Habitat International‚ Vol.43, pp. 250–262.
 26. Li, Y. & Gao, J. & Xu, T. (2019) Machine learning-assisted evaluation of land use policies and plans in a rapidly urbanizing district in Chongqing, China, Land Use Policy, Vol.87, pp.1-10.
 27. Meerow, S. & Newell, J. P. & Stults, M. (2016) Defining urban resilience: A review, Landscape and Urban Planning, Vol.147,No.3, pp.38–49.
 28. Pelling, M. (2010). Adaptation to climate Change: From resilience to transformation. London;; New York: Routledge.
 29. Plummer, R. & Armitage, D. (2007) A resilience-based framework for evaluating adaptive Co-Management: Linking ecology, economics and society in a complex Ecological Economics, Vol.61, No.1, pp.62–74.
 30. (2009) UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction ‚unisdr press‚ Geneva‚ pp.30.
 31. Vale, L. J. (2014) The politics of resilient Cities: Whose resilience and whose city?, Building Research & Information, Vol.42,No.2, pp.191–201.
 32. Walker, J. & Cooper, M. (2011) Genealogies of resilience from systems ecology to the political economy of crisis adaptation, Security Dialogue, Vol.42, No.2, pp.143–160.
 33. Ahmadi, A. & Fathi, S. & Akbbari, E. (2019) Assessment of Urban Resilience against Natural Hazards with an Emphasis on Earthquake and Using Fuzzy Logic and GIS (A Case Study of Urmia City), Journal of Geography and Environmental Hazards, Vol.7, No.3, pp.57-73. [In Persian].
 34. Hatami, Y. & Zakerhaghighi, K. (2020) Evaluation of Urban Resiliency Components in Concept and Transition Approach Case study (one district of Hamedan), Geography and Development Iranian Journal, Vol.18, No.58, pp.155-174. [In Persian].
 35. Namjooyan, F. & Razavian, M. & Sarvar, R. (2017) urban resilience, the frame work for urban future management, Territory, Vol. 14, No.55, pp.81-95. [In Persian].
 36. Dadashpoor, H. & Adeli, Z. (2016) Measuring the Amount of Regional Resilience in Qazvin Urban Region, Journal Emergency Management, Vol.4,No.2, pp.73-84. [In Persian].
 37. Ketabchi, E. & Resaeipour, M. (2018) Urban resilience: presenting a conceptual model of urban planning and management, Architecture, Vol,1. No.1, pp.1-10.
 38. Amiribesheli, M. & Mogtabazadekhanghahi, H. & Ziari, Y. & Nourikermani, A. (2019) Pattern of decision making of urban land policies in the physical development (case study: SARI). Researches in Geographical Sciences, Vol.19, No.54, pp.125-146. [In Persian].
 39. BehzadAfshar, K. & Akbari, P. (2019) Explaining and analyzing land use planning criteria in reducing earthquake risk to increase urban resilience (Case study: Sanandaj), Geography Journal, Vol.11, No.2, pp. 341-357. [In Persian].
 40. SalmaniMoghadam, M. & Amirahmadi, A. & Kaviyan, F. (2014) Investigating the Role of Land Use Planning in Improving Seismic Resilience of Urban Communities (Case Study of Sabzevar), Journal of Arid Region Geographic Studies, Vol.5, No.17, pp. 17-34. ([In Persian].
 41. Azizi, M. & Gharaei, A. (2015) Land Use Planning Considering Sustainable Neighborhood Development, with Emphasis on Energy Efficiency (Case Study: Daroos, Tehran), Hoviatshahr, Vol.9,No.22, pp.5-18. [In Persian].
 42. Mohammadi sarin dizaj, M. & Ahadnejad roshti, M. (2016) The evaluation of the urban fabric resiliency against earthquake risk Case Study: Zanjan, Spatial analysis of environmental hazards, Vol.3,No.1, pp.103-114. [In Persian].