دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-130 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

2. ارزیابی سطح پایداری اجتماعی در بافت‌های تاریخی شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل

صفحه 19-36

10.22034/jsc.2019.90902

جواد جوان مجیدی؛ محمد مسعود؛ قاسم مطلبی


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

8. تبیین الگوی مطلوب شهر خلاق برای کلان‌شهر تهران

صفحه 123-137

10.22034/jsc.2019.91946

سعید زنگنه شهرکی؛ باقر فتوحی مهربانی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 1-130 پاییز 1397، صفحه 1-128 تابستان 1397، صفحه 1-128 بهار 1397، صفحه 1-128