دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آبان 1397، صفحه 1-128 

علمی - پژوهشی

تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: شهر مراغه

صفحه 1-16

10.22034/jsc.2018.88387

میرنجف موسوی؛ حسن آهار؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ حدیثه قیصری


ارزیابی حکمروایی خوب در پایداری محله‌های شهری پیرانشهر

صفحه 109-128

10.22034/jsc.2018.89876

ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبدالله شیخی؛ محمد اجزاء شکوهی


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن 1397، صفحه 1-130 آبان 1397، صفحه 1-128 مرداد 1397، صفحه 1-128 اردیبهشت 1397، صفحه 1-128