ارزیابی آسیب‌پذیری کالبدی شهر بجنورد در مقابل زلزله با رویکرد توسعه پایدار شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

اثرات و آسیب‌پذیری ناشی از مخاطرات طبیعی در جهان در حال افزایش است و ابعاد این اثرات در زمینه­های فیزیکی، توسعه اقتصادی اجتماعی، از دست دادن جان و مال، منابع و تخریب همه‌جانبه، شدید و گسترده است. تلاش برای کاهش آسیب‌پذیری نشان می­دهد که باید راهبردی ارزشمند برای کاهش اثرات مخرب ناشی از بحران در دستور کار سیاست­های اجتماعی روز قرار گیرد. با وقوع زلزله‌های مخرب در جامعه حوادثی ازاین‌دست اتفاق می‌افتد: فروریختن ساختمان‌ها، زخمی یا کشته شدن مردم، آسیب دیدن زیرساخت‌ها و متوقف شدن اقتصاد، بنابراین برنامه­ریزی کاهش مخاطرات و بهسازی برای تاب‌آوری جوامع در مقابل مخاطرات بسیار ضروری است. ازاین‌رو این مقاله به بررسی کاهش آسیب‌پذیری و ساماندهی کالبدی – فضایی شهر بجنورد در مقابل زلزله از طریق برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری می‌پردازد. روس تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی بوده که در ابتدا با جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های لازم اقدام به تشکیل بانک اطلاعاتی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی گردید ، سپس با استخراج و ترکیب نقشه‌های جدید، تحلیل نهائی انجام‌شده است. برای مشخص کردن میزان آسیب‌پذیری شهر بجنورد، به شاخص مراکز خطرزا، دانه‌بندی قطعات، تراکم ساختمانی، تراکم جمعیتی، کیفیت ابنیه، دسترسی به مراکز امدادی و زمین و اراضی عمومی و باز  انتخاب‌شده و قطعه‌های ساختمانی آسیب‌پذیر در مقابل زلزله مشخص‌شده است. با توجه به نقشه آسیب‌پذیری شهر نتایج نشان می‌دهد  محدوده‌هایی که خیابان­های آن عرض کافی داشته و ازنظر دسترسی به مراکز امدادی در وضعیت بهتری قرار داشته و تراکم جمعیتی و ساختمانی و .. در آن‌ها پایین است، ازنظر آسیب‌پذیری در وضعیت بهتری قرار دارند. به‌عبارت‌دیگر این محدوده‌ها با توجه به تقسیم‌بندی نقشه آسیب‌پذیری به 5 قسمت، آسیب­پذیری نسبتاً پایین، پایین، متوسط، بالا و آسیب­پذیری بسیار بالاگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیم‌زاده، عیسی؛ کاشفی دوست، دیمن و حسینی، سید احمد. (1398). ارزیابی تاب‌آوری کاربردی شهر در برابر زلزله نمونه موردی شهر پیرانشهر. مجله مخاطرات محیط طبیعی، دوره 8، شماره 20، صص.۱۴۶– ۱۳۱.
 2. اصلانی ، فرشته. (1397). تبیین، تحلیل و راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله (مطالعه موردی : یک محله همسایگی از محله گلستان شرقی در منطقه 22 تهران ). فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بهران ، دوره 8 ، شماره 3 ، پائیز 1397 ، ص 254- 241
 3. امیریان، سهراب. (1397). بررسی الگوی فضایی آسیب‌پذیری شهرها از زلزله و پیشنهاد الگوی بهینه (نمونه موردی: شهر کرمانشاه)، فصلنامه نگرش های نو به جچغرافیای انسانی، سال 10، شماره 3، صص. 287-266.
 4. بهرامی، سیروان؛ سرور، رحیم و اسدیان، فریده. (1397). ارزیابی و تحلیل تاب‌آوری نهادی و کالبدی محلات شهری سنندج (مطالعه موردی: محلات سرتپوله، شالمان و حاجی اباد). فصلنماه جغرافیایی سرزمین، سال 11، شماره 59، صص. 39-15.
 5. پاشاپور، حجت الله و پوراکرمی، محمد. (1396). سنجش ابعاد کالبدی تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) مطالعه موردی منطقه 12 شهر تهران. فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1396. صص 985-1002.
 6. پورمحمدی، محمدرضا و مصیب زاده، علی. (1387). آسیب‌پذیری شهرهای ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محله ای در امدادرسانی آن‌ها، جغرافیا و توسعه، شماره 12، صص. 117-114.
 7. جزایری، الناز؛ صمدزاده، رسول و حاتمی نژاد؛ حسین. (1398). ارزیابی ظرفیت تاب‌آوری شهری در برابر خطر زمین لرزه با تاکید بر ابعاد اجتماعی و نهادی مطالعه موردی منطقه ۱۲ شهرداری تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ۱۰ ، شماره پیاپی ۳۹ ، صص.۶۳-۵۱.
 8. جلالیان، سید اسحاق. (۱۳۹۷). ارزیابی تاب‌آوری ساختاری -طبیعی کاربری اراضی شهری. مطالعه موردی منطقه ۴ کلانشهر تهران، فصلنامه شهر پایدار. دوره ۱، شماره ۴، صص. ۱۰۹ -123.
 9. حاتمی نژاد، حسین و ابدانی، یعقوب. (1396). سنجش آسیب‌پذیری سازه­ای بافت فرسوده شهری در برابر مخاطرات طبیعی با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی: بافت فرسوده مرکزی کلانشهر اهواز ). فصلنامه اطلاعات جغرافیایی، دوره ۲۶، شماره ۱۰۴، صص. ۱۵۹–۱۷۲.
 10. حسن زاده توکلی، سمیه؛ زند مقدم، محمدرضا و کرکه آبادی، زینب (1398)، ارزیابی میزان تاب‌آوری بافت های فرسوده در مقابل مخاطرات طبیعی مطالعه موردی بافت فرسوده شهر سمنان. فصلنامه شهر پایدار، دوره 2، شماره ۴، صص. 83 -99.
 11. حسنی، نعمت. (1384). ضرورت بازنگری در مدیریت بحران زلزله در ایران، مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن(7-5 مهر 1383)، نشریه شماره 298، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 12. حمزه ئی طهرانی، مهشید؛ سجادی جاغرق، سیدعبدالله و زمانی مقدم، افسانه. (1395). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تاب‌آوری سازمانی در مواجهه با بحران در میان بیمارستان های رشت، دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، صص. 136-121.
 13. خسروی، ناهید. (1389). مدیریت بحران پس از زلزله(نمونه موردی: شهر بروجرد)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 14. رجبی ، معصومه؛ حجازی، میر اسدالله؛ روستایی، شهرام و عالی، نگین. (1397). پهنه بندی آسیب‌پذیری مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی سکونتگاه­های سقز (مطالعه موردی سیل و زلزله ). نشریه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی ،دوره هفتم ، شماره 2، شماره پیاپی 26، صص. 195-183.
 15. زنگنه شهرکی، سعید؛ زیاری، کرامت الله و پوراکرمی، محمد. (1396). ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل FANP و ویکور. فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، سال 15، شماره 52، صص. 81-102.
 16. فرزاد بهتاش، محمدرضا؛ کی نژاد، علی؛ پیر بابایی، محمد تقی و عسگری، علی. (1392). ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تاب‌آوری کلان شهر تبریز. نشریه هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، دوره 18، شماره 3، صص.42-33.
 17. مدیری، مهدی؛ شاطریان، محسن و حسینی، سید احمد (1396)، مدل سازی آسیب‌پذیری مناطق شهری در زمان وقوع زلزله (نمونه موردی: منطقه سه کلانشهر تهران)، مجله مخاطرات محیط طبیعی، سال 6، شماره 13، صص. 164-143.
 18. مشکینی، ابوالفضل؛ قائد رحمتی، صفر و شعبان زاده نمینی، رضا. (1393). تحلیل آسیب‌پذیری بافت شهری در برابر زلزله(منطقه مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران)، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 46، شماره 4، صص. 856-843.
 19. مشکینی، ابوالفضل؛ منصورزاده، علی محمد؛ شاهرخی فر، زینب و موسوی، سیده شهربانو. (1398). سنجش الگوی توزیع فضایی آسیب‌پذیری اجتماعی- کالبدی شهری در برابر مخابرات طبیعی مطالعه موردی منطقه ۷ شهرداری تهران). نشریه تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی، سال 6، شماره ۳ ، صص. ۴۹ - ۷۰ .
 20. Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., & Wisner, B. (2005). AT RISK: Natural Hazards, People’s Vulnerability, and Disasters, Taylor & Francis e-Library.
 21. Cannon, T. (2003). Vulnerability Analysis, Livelihoods and Disasters Components and Variables of Vulnerability: Modeling and Analysis for Disaster Risk Management, NR Institute University of Greenwich, Manizales- Colombia.
 22. Hutter, Ge´rard , Kuhlicke, Thomas Glade., &  Carsten, Felgentreff. (2011). Natural hazards and resilience: exploring institutional and organizational dimensions of social resilience, natural hazard, Springer Science+Business Media B.V.Indonesia, Journal of Business Continuity &  Emergency Planning Vol. 5, No. 4, pp. 316–326.
 23. IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies). 2004. World Disasters Report 2004: Focus on Community Resilience ,IFRC,Geneva
 24. Karrholm, M, (2014).Spatial resilience and urban planning: Addressing the interdependence of urban retail areas. Cities, Vol.36, pp.121- 130.
 25. León‚ J., & March‚ A. (2014). Urban Morphology as a Tool for Supporting Tsunami Rapid Resilience: A case study of Talcahuano, Chile. Habitat International‚ Vol.43, pp. 250–262.
 26. Olazabal, Marta., Chelleri, Lorenzo., & Waters J. J. (2012). Why urban resilience?.
  In: Multidisciplinary perspectives on urban resilience: a workshop report. Basque Centre for Climate Change. Bilbao.
 27. Taubenböck, H., Roth, A., & Dech, S. (2007). Vulnerability Assessment Using Remote Sensing, The Earthquake Prone Mega-city Istanbul, Turkey, German Remote Sensing Data Center (DFD), D-82234 Wessling, Germany.
 28. Wisner, B., (2004). At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters, 2 edition, Routledge.
 29. Zhou, H. (2009) Resilience to natural hazards: A geographic perspective, Nat Hazards, DOI 1001007/s11069- 009- 9407-y.