دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-127 
سنجش ارتباط میان شاخص‌های فرهنگی تأثیرگذار بر منظر شهری پایدار ارومیه

صفحه 19-37

10.22034/jsc.2021.283676.1460

نرمین رازی مفتخر؛ اکبر عبدالله زاده طزف؛ آرش ثقفی اصل؛ داریوش ستارزاده


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تبیین تبلور قدرت در زمین شهری (نمونه موردی: باغستان های شهر قزوین

صفحه 55-70

10.22034/jsc.2021.285378.1468

هومن باباپور؛ زهره داود پور؛ مریم معینی فر


مقاله مستخرج از پایان نامه

تحلیل توزیع فضایی مراکز خدمات بهداشتی درمانی مطالعه موردی: شهر اراک

صفحه 89-109

10.22034/jsc.2021.250675.1324

نگین سرایدار؛ نوید سعیدی رضوانی؛ کرامت اله زیاری