دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1402 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

شناسایی پیامدهای مالی و اقتصادیِ پراکنش افقی شهری بر مدیریت شهری

صفحه 1-25

10.22034/jsc.2024.339184.1614

مهران حاجی لو؛ ابوالفضل مشکینی؛ صفر قائد رحمتی؛ محمد میره ای


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه مدل چابک سازی سازمان های شهری با رویکرد توسعه مشارکت مردمی (نمونه موردی سازمان اوقاف وامور خیریه )

10.22034/jsc.2024.450758.1771

علی مهدیزاده اشرفی؛ مهدی منصوری؛ احمد ودادی؛ مجید جهانگیرفرد؛ بهرام علیشیری