دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آبان 1402 
تبیین جایگاه پراکسیس در مطالعات امنیت شهری

صفحه 117-130

10.22034/jsc.2022.346695.1635

سید یحیی صفوی؛ امیر حسین الهامی؛ محمد امین پورطاهری