سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان از منظر جامعه‌پذیری بهداشتی در دوران اپیدمی کووید-19 مطالعه موردی: شهروندان ساکن تهران و کرج

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

جامعه‌پذیری بهداشتی و تقید عملی شهروندان نسبت به هنجارها و ارزش‌های نظام سلامت جمعی، یکی از مهم‌ترین انواع جامعه‌پذیری است که توجه به آن به‌ویژه در زمان بروز چالش‌ها و بحران‌های جمعی- همچون شرایط اخیر پدید آمده در جهان به‌واسطه شیوع ویروس کرونا- اهمیت و ضرورت بیشتری می‌یابد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدفی کاربردی، پارادایمی اثبات‌گرایانه و رویکردی کمی، به دنبال سنجش رفتار و جامعه‌پذیری بهداشتی شهروندان در دوران اپیدمی کرونا و شناسایی عوامل موثر بر آن می‌باشد. در این راستا، ادبیات و چارچوب نظری پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مبتنی بر تلفیق مدل KAP با نظریات کییز، بوردیو شوارتزر تدوین‌شده است. گردآوری داده‌ها نیز به شیوه پیمایشی (با ابزار پرسشنامه) صورت گرفته است. ضمن تأیید روایی و پایاییِ ابزار، حجم نمونه با کمک فرمول کوکران و فرآیند نمونه‌گیری در جامعه آماری (ساکنان شهرهای تهران و کرج) به‌صورت مقطعی و آنلاین تعیین‌شده است. درنهایت کفایت تعداد نمونه‌های مرغوب (667 نمونه) با استفاده از آماره KMO مورد تأیید قرارگرفته و تحلیل داده‌ها به شیوه آماری (شامل تحلیل‌های توصیفی و استنباطی با کمک ضرایب کای‌اسکوئر و اسپیرمن و مدل رگرسیون خطی چندمتغیره در محیط نرم‌افزار SPSSv26 و سازوکار استنتاجی محقق شده است. یافته‌های توصیفی نمایانگر سطح تقید بالاتر از متوسط شهروندان (میانگین 86/3) نسبت به رعایت توصیه‌های مراقبتی و بهداشتیِ در نظر گرفته‌شده در فضاهای عمومی بوده و طبق یافته‌های استنباطی، میزان جامعه‌پذیری بهداشتی شهروندان مستقیماً از وضعیت‌آگاهی (میزان ادراک خطر و پیامدهای آن) و نگرش آنان (سطح خودکارآمدی ادراک‌شده و میزان پذیرش، انسجام، همبستگی و مشارکت اجتماعی) تأثیر می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


امیدی، مصطفی؛ حقیقیان، منصور؛ هاشمیان فر، سید علی. (1396). سلامت اجتماعی و کارکردهای آن در جوامع شهری (موردمطالعه: کلان‌شهر اصفهان). مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 7 (24)، 188-157.
پیرو، طوبی؛ سارورخانی، باقر؛ کلدی، علیرضا؛ زنجانی، حبیب‌الله. (1396). بررسی جامعه‌شناختی نقش خانواده در جامعه‌پذیری بهداشتی (مطالعه موردی: شهر شیراز). مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 9 (3)، 45-56.
حسینی، علی؛ یدالله‌نیا، هاجر؛ محمدی، منصوره؛ شکاری، سعید. (1399). تحلیل تاب‌آوری اجتماعی بر اساس شاخص‌های سرمایه اجتماعی در شهر تهران. مجله شهر پایدار، 3 (1)، 19-39. doi: 10.22034/jsc.2020.218514.1192
زارعی، فاطمه؛ تقدیسی، محمدحسین؛ طهرانی، هادی. (1391). هنجار ساختن ارزش‌های سلامت در فرآیند جامعه‌پذیری. مجله تخصصی پژوهش و سلامت، 2 (2)، 169-171.
صفاری‌نیا، مجید. (1393). بررسی اعتبار، روایی و هنجاریابی پرسشنامه سلامت اجتماعی در ساکنین شهر تهران. فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 4 (15)، 45-50.
ضاربان، ایرج؛ ایزدی‌راد، حسین؛ عربان، مرضیه. (1395). روان سنجی پرسشنامه سنجش سواد سلامت بزرگ‌سالان ساکن شهرهای ایران (HELIA) در جمعیت شهری. نشریه پایش، 15 (6)، 676-669. dor: 20.1001.1.16807626.1395.15.6.7.7
فلاحی، آرزو؛ مهدوی‌فر، ندا؛ قربانی، علیرضا؛ مهردادیان، پریسا؛ مهری، علی؛ جوینی، حمید؛ شهرآبادی، رضا. (1399). آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در خصوص قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از کووید-19 در شهرستان سبزوار. مجله طب نظامی، 22 (6)، 580-588. doi: 10.22038/ijogi.2020.17293
فلسفی، سیدغلامرضا. (1393). بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با سبک زندگی (موردمطالعه: نوجوانان 15 تا 18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، به راهنمایی لیلا نیرومند، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.
گیدنز، آنتونی. (1381). جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران: نشر نی.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری. (1395). گزارش مسئله شناسی راهبردی توسعه استان البرز. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
معاونت بهداشت وزارت بهداشت. (1400). گزارش میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. قابل‌دسترس در آدرس: https://www.isna.ir/news/1400082216458/ (دسترسی در تاریخ 20 آذر 1400)
نصیرزاده، مصطفی و علی‌گل، محمد. (1399). مطالعه دانش، نگرش و عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیرانه از کووید-19 در شهروندان قم در سال 1399. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 14 (7)، 50-57.
نیازی، محسن و سخایی، ایوب. (1399). بررسی تأثیر سازه‌های جامعه‌شناختی بر سلامت اجتماعی (موردمطالعه: شهروندان شهر کاشان). مطالعات جامعه‌شناختی، 27 (2)، 297-255. doi: 10.22059/jsr.2021.81425
Al-Hasan, A., Yim, D. & Khuntia, J. (2020). Citizens’ Adherence to COVID-19 Mitigation Recommendations by the Government: A 3-Country Comparative Evaluation Using Web-Based Cross-Sectional Survey Data. Journal of Medical Internet Research, 22(8), 1-11. doi: 10.2196/20634
Ashoorkhani, M., Rajabi, F. & Majdzadeh, R. (2019). The Meaning of “Socialization of Health” to Iranian Policymakers and How It Can Be Implemented. Medical Journal of Islamic Republic of Iran, 33(6), 1-4. doi: 10.47176/mjiri.33.6
Badran, I.G. (‌1995). Knowledge, Attitude and Practice the Three Pillars of Excellence and Wisdom: A Place in the Medical Profession. EMHJ - Eastern Mediterranean Health Journal, 1(1)‌, 8-16.
Bai, J.J., Du, S., Jin, W. & Wan, C. (2020). The Impact of Social Capital on Individual Responses to COVID-19 Pandemic: Evidence from Social Distancing. SSRN, Vol.2020, No.Jun, 1-39. doi: 10.2139/ssrn.3609001
Bartscher, A.K., Seitz, S., Siegloch, S., Slotwinski, M. & Wehrhöfer, N. (2020). Social Capital and the Spread of COVID-19: Insights from European Countries. Journal of Health Economics, 80, 1-15. doi: 10.1016/j.jhealeco.2021.102531
Bates, B.R., Moncayo, A.L., Costales, J.A., Herrera-Cespedes, C.A. & Grijalva, M.J. (2020). Knowledge, Attitudes, and Practices towards COVID-19 among Ecuadorians during the Outbreak: An online Cross-Sectional Survey. Journal of Community Health, 45, 1158–1167. doi: 10.1007/s10900-020-00916-7
Behnamifard, F., Ahmady, H. & Shokri, H. (2021). Factors Affecting Citizens’ Intention to Continue Using the Rewarding Solid-Waste Collection Mobile Apps in Tehran, Iran. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol.XLVI-4/W1-2021, No. ISPRS TC IV, 3-10. doi: 10.5194/isprs-archives-XLVI-4-W1-2021-3-2021
Blair, R.A., Morse, B. S. & Tsai, L.L. (2017). Public Health and Public Trust: Survey Evidence from the Ebola Virus Disease Epidemic in Liberia. Social Science & Medicine, 172, 89-97. doi: 10.1016/j.socscimed.2016.11.016
Center for Presidential Strategic Studies. (2015). Alborz Province Development Strategic Problematic Report. Center for Presidential Strategic Studies. [In Persian].
Chang, K.C., Strong, C., Pakpour, A.H., Griffiths, M.D. & Lin, C.Y. (2020). Factors Related to Preventive COVID-19 Infection Behaviors among People with Mental Illness. Journal of the Formosan Medical Association, 119(12), 1772-1780. doi: 10.1016/j.jfma.2020.07.032
Deputy Minister of Health, Ministry of Health. (2021). Report on compliance with health protocols in the country, Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Available at: https://www.isna.ir/news/1400082216458/ (accessed on 20 Azar 1400) [In Persian].
Dharban, I., Izadirad, H., & Araban, M. (2015). Psychometrics of the Health Literacy Assessment Questionnaire of Adults Living in Iranian Cities (HELIA) in the urban population. Paish Journal, 15 (6), 676-669. dor: 20.1001.1.16807626.1395.15.6.7.7 [In Persian].
Ding, Y., Du, X., Li, Q., Zhang, M., Zhang, Q., Tan, X. & Liu, Q. (2020). Risk perception of coronavirus disease 2019 (COVID-19) and Its Related Factors among College Students in China during Quarantine. PLoS One, 15(8), 1-13. doi: 10.1371/journal.pone.0237626
Eley, N.T., Namey, E., McKenna, K., Johnson, A.C. & Guest, G. (2019). Beyond the Individual: Social and Cultural Influences on the Health-Seeking Behaviors of African American Men. American Journal of Men’s Health, 13(1), 1–11. doi: 10.1177/1557988319829953
Falahi, d., Mahdavifar, N., Ghorbani, A., Mehrdadian, P., Mehri, A., Joyni, H., & Shahrabadi, R. (2019). People's awareness, attitude and performance regarding home quarantine to prevent covid-19 in Sabzevar city. Journal of Military Medicine, 22(6), 580-588. doi: 10.22038/ijogi.2020.17293 [In Persian].
Geldsetzer, P. (2020). Knowledge and Perceptions of COVID-19 Among the General Public in the United States and the United Kingdom: A Cross-sectional Online Survey. Annals of internal medicine, 173(2), 157-160. doi: 10.7326/M20-0912
Giddens, A. (2002). Sociology. Translated by Manouchehr Sabouri, first edition, Tehran: Ney Publishing. [In Persian].
Graffigna, G., Barello, S., Savarese, M., Palamenghi, L., Castellini, G., Bonanomi, A. & Lozza, E. (2020). Measuring Italian Citizens’ Engagement in the First Wave of the COVID-19 Pandemic Containment Measures: A Cross-Sectional Study. PLoS ONE, 15(9), 1-22. doi: 10.1371/journal.pone.0238613
Hosseini, A., Yadolanya, H., Mohammadi, M., & Shekhari, S. (2019). Analysis of social resilience based on social capital indicators in Tehran. Journal of Sustainable City, 3 (1), 19-39. doi: 10.22034/jsc.2020.218514.1192 [In Persian].
Howard, M. (2016). A review of exploratory factor analysis decisions and Overview of Current Practices: What We Are Doing and How Can We Improve?. International Journal of Human-Computer Interaction, 32(1), 51–62. doi: 10.1080/10447318.2015.1087664
Kamenidou, I., Stavrianea, A. & Liava, C. (2020). Achieving a Covid-19 free country: Citizens Preventive Measures and Communication Pathways. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 1-18. doi: 10.3390/ijerph17134633
Keyes, C.L.M. (1998). Social Well-Being. Social Psychology Quarterly, 61(2), 121-140. doi: 10.2307/2787065
Larson, H.J. & Heymann, D.L. (2010). Public Health Response to Influenza A(H1n1) as an Opportunity to Build Public Trust. The Journal of the American Medical Association, 303(3), 271–272. doi: 10.1001/jama.2009.2023
Larson, J.S. (1993). The Measurement of Social Well-Being. Social Indicators Research, 28, 285-296. doi: 10.1007/BF01079022
Machida, M., Nakamura, I., Saito, R., Nakaya, T., Hanibuchi, T., Takamiya, T., Odagiri, Y., Fukushima, N., Kikuchi, H., Amagasa, S., Kojima. T., Watanabe, H. & Inoue, S. (2020). Changes in Implementation of Personal Protective Measures by Ordinary Japanese Citizens: A Longitudinal Study from the early phase to the Community Transmission Phase of the COVID-19 Outbreak. International Journal of Infectious Diseases, 96, 371-375. doi: 10.1016/j.ijid.2020.05.039
McDowell, I. (2006). Measuring Health: A Guide to Rating Scales and Questionnaires. edition1. New York: Oxford University Press.
Nasirzadeh, M., & Aligol, M. (2019). A study of knowledge, attitude and factors related to preventive behaviors of covid-19 in the citizens of Qom in 2019. Journal of Qom University of Medical Sciences, 14 (7), 50-57. [In Persian].
Niazi, M., & Sakhai, A. (2019). Investigating the impact of sociological structures on social health (case study: citizens of Kashan city). Sociological Studies, 27(2), 297-255. doi: 10.22059/jsr.2021.81425 [In Persian].
Nice, R. (2013). Outline of a Theory of Practice. edition1. London: Cambridge University Press.
Omid, M., Haghigian, M., & Hashemian Far, S. A. (2016). Social health and its functions in urban societies (case study: Isfahan metropolis). Urban Sociological Studies, 7(24), 157-188. [In Persian].
Paek, H.J., Reber, B.H. & Lariscy, R.W. (2011). Roles of Interpersonal and media socialization agents in Adolescent Self-Reported Health Literacy: A Health Socialization Perspective. Health Education Research, 26(1), 131–149. doi: 10.1093/her/cyq082
Philosopher, S. Gh. (2013). Investigating the relationship between media literacy and lifestyle (case study: 15 to 18-year-old high school teenagers in the sixth district of Tehran). Master's Thesis of Social Communication Sciences, under the guidance of Leila Niromand, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran East Branch. [In Persian].
Pirou, T., Sarorkhani, B., Kaldi, A., & Zanjani, H. (2016). Sociological study of the role of the family in health socialization (case study: Shiraz city). Iranian Journal of Social Development Studies, 9 (3), 45-56. [In Persian].
Safarinia, M. (2013). Investigating the validity, validity and standardization of the social health questionnaire in the residents of Tehran. Social Psychology Research Quarterly, 4 (15), 45-50. [In Persian].
Schwarzer, R. (2001). Social-Cognitive Factors in Changing Health-Related Behaviors. Current Directions in Psychological Science, 10(2), 47–51. doi: 10.1111/1467-8721.00112
Stanley, C.T. & Stanley, LH.K. (2017). A Behavior Change Framework of Health Socialization and Identity. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 88(9), 21-27. doi: 10.1080/07303084.2017.1367744
Stickley, A., Matsubayashi, T., Sueki, H. & Ueda, M. (2020). COVID-19 Preventive Behaviours among People with Anxiety and Depressive Symptoms: Findings from Japan. Public Health, 189, 91-93. doi: 10.1016/j.puhe.2020.09.017
Szlezák, N.A., Bloom, B.R., Jamison, D.T., Keusch, G.T., Michaud, C.M., Moon, S. & Clark, W.C. (2010). The Global Health System: Actors, Norms, and Expectations in Transition. PLoS Medicine, 7(1), 1-4. doi: 10.1371/journal.pmed.1000183
Wharf Higgins, J., Begoray, D., & MacDonald, M. (2009). A social ecological conceptual framework for Understanding Adolescent Health Literacy in the Health Education Classroom. American Journal of Community Psychology, 44, 350–362. doi: 10.1007/s10464-009-9270-8
WHO. (2020). Coronavirus Disease (Covid-19) Advice for the Public. World Health Organization. Retrieved November 16, 2020, from https://www.who.int/emergencies/diseases/
Zarei, F., Taqdisi, M. H., & Tehrani, H. (2011). Building the norm of health values in the process of socialization. Specialized Journal of Research and Health, 2 (2), 169-171. [In Persian].
Zarei, L., Shahabi, S., Kalateh Sadati, A., Tabrizi, R., Heydari, S.T. & Bagheri Lankarani, K. (2021). Citizens’ Expectations from Government in Response to COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study in Iran. BMC Public Health, 21(686), 1-10. doi: 10.1186/s12889-021-10722-y
Zhao, T. & Wu, Z. (2020). Citizen–State Collaboration in Combating COVID-19 in China: Experiences and Lessons from the Perspective of Co-Production. American Review of Public Administration, 50(6-7). 777–783. doi: 10.1177/0275074020942455