دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 1-123 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل پایداری بازآفرینی بافت مرکزی شهر مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر زنجان

صفحه 1-16

10.22034/jsc.2020.212770.1173

قمر عباسی؛ سید یعقوب موسوی؛ ایرج قاسمی؛ محسن احدنژاد روشتی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل بازآفرینی شهری با تأکید بر بعد کالبدی مطالعه موردی: شهر بجنورد

صفحه 93-104

10.22034/jsc.2020.223060.1220

میثم ارزمانی؛ مهدی وطن پرست؛ محمد معتمدی


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن 1399، صفحه 1-160 آبان 1399، صفحه 1-124 مرداد 1399، صفحه 1-123 فروردین 1399، صفحه 1-150