دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-130 

علمی - پژوهشی

1. ارزیابی و سنجش زیست‌پذیری شهری در کلان‌شهر اهواز

صفحه 1-17

10.22034/jsc.2019.197229.1090

محمد رحیم رهنما؛ محمد قنبری؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سید مصطفی حسینی


6. سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش‌جهان اصفهان با تأکید بر امنیت پایدار شهری

صفحه 87-106

10.22034/jsc.2019.187838.1023

حسین غضنفرپور؛ مرضیه صداقت کیش؛ مجتبی سلیمانی دامنه؛ مرضیه افضلی ننیز


مقاله مستخرج از پایان نامه

7. تحلیل فضایی سرزندگی در فضاهای شهری مطالعه موردی پیاده‌راه 17 شهریور تهران

صفحه 107-124

10.22034/jsc.2019.93707

مصطفی صفایی رینه؛ احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 1-130 پاییز 1398، صفحه 1-130 تابستان 1398، صفحه 1-130 بهار 1398، صفحه 1-122