ارزیابی طرح‌های توسعه شهری و تبیین عوامل ناکارآمدی محتوایی و رویه‌ای آن‌ها در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22034/jsc.2022.292057.1496

چکیده

سازمان دادن و نظم بخشیدن به شهر و چگونگی رشد و تحول آن و آگاهی کامل از ابعاد مختلف رشد و توسعه آن و کنترل روند آینده آن نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق دارد. در همین راستا، طرح‌های توسعه شهری به‌منظور هدایت بهتر روند آن‌ها به‌گونه‌ای پایدار تهیه‌شده‌اند و بنیادی‌ترین ابزار شکل‌دهی شهرها بر اساس نظم و برنامه از پیش اندیشیده شده محسوب می‌شوند. انجام مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه شهری آغازی بر بهبود وضعیت فضایی کالبدی شهرها هستند. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه شهری ایران با استفاده از مفاهیم دیدگاه‌های برنامه‌ریزی و تبیین عوامل ناکارآمدی این طرح‌ها می‌پردازد. این پژوهش در زمرة تحقیقات بنیادی-توسعه ای و روش توصیفی تحلیلی قرار می‌گیرد. روش تحقیق در این پژوهش شامل مطالعات کتابخانه‌ای است که در آن مفاهیم اساسی نظریه برنامه‌ریزی مرتبط با طرح‌های توسعه گرداوری شده و به‌صورت مرحله‌ای توسط کارشناسان ارزیابی‌شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده معیار مشارکت و اجتماع‌محوری وضعیت نامناسبی را نسبت به سایر معیارها دارد. در ارزیابی مرحله‌ای از طرح‌های توسعه شهری، مراحل تدوین اهداف و سنجش وضع موجود، وضعیت بهتری را نسبت به مراحل تصمیم‌گیری و اجرا و ارزیابی پس از اجرا دارند. بر اساس این آسیب‌شناسی صورت گرفته، لزوم کاربست این معیارها در تمامی مراحل تهیه و اجرای طرح‌ها ضرورت دارد. تهیه طرح‌های کنونی نه‌تنها پاسخگوی بسیاری از ابعاد شهرها نیست، بلکه ادامه آن‌ها به این شکل و نادیده گرفتن مفاهیم اساسی، هیچ مشکلی را حل نکرده و چه‌بسا به دلیل همگام نبودن با تحولات زمانی، خود مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کنند

کلیدواژه‌ها


 1. Abbaszadegan, M., & Razavi, H. (2006). Adopting a New Approach for Urban Development Projects "Design-Based Planning". Quarterly Journal of Fine Arts, 28 (28), 15-22. [In Persian].
 2. Ali Akbari, I., Rahnamaei, M. T., & Ebrahimi Bozani, M. (2013). A Study of the Methodology of Urban Development Projects in Iran. Geography Quarterly (Scientific-Research Quarterly of the Iranian Geographical Association), 11 (73), 98-114 [In Persian].
 3. Akbari, M., Neamatollahi, E., & Neamatollahi, P. (2019). Evaluating land suitability for spatial planning in arid regions of eastern Iran using fuzzy logic and multi-criteria analysis. Ecological indicators98, 587-598. doi:10.1016/j.ecolind.2018.11.035
 4. Alexander, E. R. (2001). What Do Planners Need to Know. Journal of Planning Education and Research, 20 (3). doi: 10.1177/0739456X0102000309
 5. Allmendinger, P. (2010). Planning Theory (E. Teimouri, Trans.). Tehran: Azerakhsh [In Persian].
 6. Amanpour, S., Safaeipour, M., Maleki, S., & Alizadeh, H. (2019). Explaining Structural Challenges in the Strategic Planning of Urban Development in Isfahan. Land Management Quarterly, 11 (1). 56-29 [In Persian].
 7. Anthony, G. (1989). Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration.
 8. Bai, X., Shi, P., & Liu, Y. (2014). Society: Realizing China's urban dream. Nature News509 (158). doi: 10.1038/509158a
 9. Balchin, Paul., & Sykora, Ludek. & Bull, Gregory. (2002). Regional Policy and Planning in Europe. Routledge.
 10. Bemanian, M., Taqvaee, A. A., & Bahrampour, M. (2014). Explaining the approach of justice-oriented city theory in the urban management system with emphasis on urban development plans, Urban Management Quarterly, 13 (37), 255-231 [In Persian].
 11. Chadwick, G. (1987). Models of urban and regional systems in developing countries. Pergaman, press oxford. doi: 10.1016/C2009-0-10961-3
 12. Cooper, C. (1998). Module, Comprehensive and strategic planning, Department of Geography and Planning Appalachian state university Boone, NC.
 13. Daneshvar, M., Ghaffari, A., & Majedi, H., (2018) Strategic planning in the context of institutionalism, theory for action. Armanshahr Architecture and Urban Planning Quarterly, 11 (25), 319-328 [In Persian].
 14. Dodds, K., Broto, V. C., Detterbeck, K., Jones, M., Mamadouh, V., Ramutsindela, M., & Woon, Ch. Y. (2020). The COVID-19 pandemic: territorial, political and governance dimensions of the crisis. Territory, Politics, Governanc, 8 (3), 289-298. doi: 10.1080/21622671.2020.1771022
 15. Douglass, C. (1990). Institutional Change and Economic Performance. North Institutions.
 16. DPU. (1982) .The Changing Practice of Urban Planning. The World Bank and other Influences.
 17. Faludi, A. (1973). A Reader in Planning Theory. Oxford: Pergamon.
 18. Faludi, A. (2013). A Reader in Planning Theory. Elsevier
 19. Friedmann, J. (2008). Planning in the Domain: From Knowledge to Action. (A. Aghvamimoghadam, Trans.). Tehran: Center for Urban and Architecture Studies.
 20. Faludi, A. (1989). Three Paradigms of Planning Theories, in Healey et al (eds) planning Theory. Pergamon Press.
 21. Farnhad Consulting Engineers. (2000). Structural Strategic Planning of Urban Development, Part 4. Tehran [In Persian].
 22. Fioretti, C., Pertoldi, M., Busti, M., & Van Heerden, S. (2020). Handbook of Sustainable Urban Development Strategies (No. JRC118841). Joint Research Centre (Seville site).
 23. Forester, J. (1993). Critical Theory, Public Policy and Planning Practice. SUNY Press.
 24. González-Méndez, M., Olaya, C., Fasolino, I., Grimaldi, M., & Obregón, N. (2021). Agent-Based Modeling for Urban Development Planning based on Human Needs. Conceptual Basis and Model Formulation. Land Use Policy, 101, 105-110. doi: 10.1016/j.landusepol.2020.105110
 25. Habibi, K., Behzadfar, M., Meshkini, A., Alizadeh, H., & Mohaki, V. (2011). Evaluating the effects of urban development plans on deconstruction and quality improvement of ancient Iranian city spaces. Iranian Islamic City Studies Quarterly, 1 (4), 28-15 [In Persian].
 26. Habibi, Mohsen., & Saeedi Rezvani, Hadi. (2005). Participatory urban planning, theoretical exploration in the context of Iran. Journal of Fine Arts, 24, 24-15 [In Persian].
 27. Ghamami, M. (1992). A Review and Overview of Comprehensive Urban Plans. Abadi Quarterly, 2 (7) [In Persian].
 28. Hall, P. A., & Taylor, R. (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. Political Studies, 44 (5), 936-957. doi: 10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x
 29. Hatami Nejad., H., & Faraji Mollai, A. (2011). Feasibility Study of Urban Development Strategy (CDS) in Iran. Journal of Regional Urban Studies and Research, 2 (8), 76-55 [In Persian].
 30. He, Ch., Han, Q., de Vries, B., Wang, Xi., & Guochao, Z. (2017) Evaluation of sustainable land management in urban area: A case study of Shanghai, China. Ecological Indicators80, 106-113. doi: 10.1016/j.ecolind.2017.05.008
 31. Healey, P., McDougall, G., & Thomas, M. J. (1982). Theoretical Debates in Planning: towards a Coherent Dialogue, in Healey et al, (eds) Planning Theory. Oxford: Pergamon.
 32. Healey, P. & Williams, R. (1993). European Urban Planning Systems: Diversity and Convergence. Urban Studies, 30, 701-720.
 33. Hosseinzadeh Dalir, K., Pour Mohammadi, M. R., & Soltani, A. (2008). Urban plans of Iran from the realm of preparation to its implementation: Case study: Tabriz master plan. Quarterly Journal of Geography and Regional Development, 7 (11), 209-223 [In Persian].
 34. Huang, H., Li, Q., & Zhang, Y. (2019). Urban residential land suitability analysis combining remote sensing and social sensing data: A case study in Beijing, China. Sustainability11 (8), 2255. doi: 10.3390/su11082255
 35. Hutchison, R. (2009). Encyclopedia of Urban Studies. Sage Publication.
 36. Kazemian, Gh., Bahraini, S. H., & Hosseini Dehaghani, M. (2017). Analysis of Ethical Decision Making Challenges of Urban Managers in Urban Development Plans. Fine Arts Quarterly, 22 (2), 42-29 [In Persian].
 37. Kasper, W., & Streit, M. E. (1998). Institutional Economics: Social Order and Public Policy. Edward Elgar.
 38. Larsson, G. (2006). Spatial Planning Systems in Western Europe: An Overview. Ios Press.
 39. Lotfi, S., Mohammadreza, P., & Ansari, M. (2004) A Review of the Inefficiency of Common Detailed Designs in Residential Organic Texture. Fine Arts Quarterly, 18, 24-13 [In Persian].
 40. Luan, Ch., Liu, R., & Peng, S. (2021). Land-use suitability assessment for urban development using a GIS-based soft computing approach: A case study of Ili Valley, China. Ecological Indicators, 123, 107333. doi: 10.1016/j.ecolind.2020.107333
 41. Mehdizadeh, J. (2006). Strategic Urban Development Planning. Tehran: Iran Urban Planning and Architecture Research Center [In Persian].
 42. Menzori, I. D., de Sousa, Cristina N. d., & Gonçalves, L. M. (2021). Urban growth management and territorial governance approaches: A master plans conformance analysis. Land Use Policy, 105, 105436. doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105436
 43. McConnell, Sh. (1981). Theories for Planning. Heinemann: London.
 44. Nadin, V., & Stead, Domini. (2008). European Spatial Planning Systems, Social Models and Learning. Disp-the Planning Review, 44, 35-47. doi: 10.1080/02513625.2008.10557001
 45. Peter, L. L., & Yang, Y. (2019). Urban planning historical review of master plans and the way towards a sustainable city: Dar es Salaam, Tanzania. Frontiers of Architectural Research, 8, 359-377. doi: 10.1016/j.foar.2019.01.008
 46. Poorahmad, A., Hatami Nejad, H., & Hosseini, S. H. (2006). Pathology of Urban Development Plans in the Country. Journal of Geographical Research, 38 (58), 167-180 [In Persian].
 47. Poorahmad, A., Hussam, M., Ashor, H., & Mohammadpou, S. (2010). An Analysis of the Physical-Spatial Expansion Pattern of Gorgan City Using Shannon and Holdern Entropy Models. Journal of Urban Research and Planning, 1 (3), 1-18 [In Persian].
 48. Rezaei, N., Majidi, H., Zarabadi, Z., & Zabihi, H. (2018). Explaining the role of effective factors on the feasibility of urban development plans. urban research and planning, 9 (34), 47-58 [In Persian].
 49. Rafieian, M. & Jahanzad, N. (2015). Transformation of Thought in Planning Theory. First Edition, Tehran: Armanshahr Publications [In Persian].
 50. Rafieian, M., Taghvaei, A. A., & Shah Mohammadian, H. (2015) An Analysis of Power Relations in the Planning Process of Urban Development Plans (Case Study: Tehran Shahrivar 17). Geography and Development Quarterly, 16 (52), 97-116 [In Persian].
 51. Rahnamaei, M. T., & Shah Hosseini, P. (2004). Urban Planning Process in Iran. Tehran: Samat Publications [In Persian].
 52. Rahnamaei, M. T., Mohammadpour, S., Sekandari Chobaghlu, H., & Manouchehri Miandoab, A. (2007). Legal pathology of urban development plans from formulation to implementation. Journal of Geographical Sciences, 5 [In Persian].
 53. Saeed Nia, A. (2003). The Green Book of Municipalities. Second Edition, Tehran: Municipalities Organization [In Persian].
 54. Saeed Nia, A. (2003). Concepts and Content of Structural-Strategic Plans. Abadi Quarterly, 13 (39) [In Persian].
 55. Safaeipour, M., & Saeedi, J. (2015). Investigating the effective factors in the inefficiency of Iran's urban development plans. Journal of Urban Management Studies, 7 (22), 11-30 [In Persian].
 56. Salari, M., & Safavi Sehi, M. (2017). An Analysis of the Role of Construction Violations in the Failure of Urban Development Plans in Tehran. Bagh-e Nazar Quarterly, 14 (51), 5-20 [In Persian].
 57. Server, R., Sharif Jahed, Sh., & Tavaklan, A. (2015). Ranking of Tehran Urban Development Projects Based on Planning Principles. Journal of Geography (Scientific-Research Quarterly and International Quarterly of the Geographical Association of Iran), 13 (46), 179-155 [In Persian].
 58. Shokouhi Bidhendi, S., & Saleh, M. (2019). The process of preparing urban development plans and explaining the types of fallacies when responding to public opinion. Bagh-e Nazar Quarterly, 16 (76), 21-30 [In Persian].
 59. Thornley, A., & Newman, P. (2002). Urban Planning in Europe: International Competition, National Systems and Planning Projects. Routledge.
 60. Tricarico, L., & De Vidovich, L. (2021). Proximity and post-COVID-19 urban development: Reflections from Milan, Italy. Journal of Urban Management, 10 (3), 302-310. doi: 10.1016/j.jum.2021.03.005
 61. Walters, D. & Brown, Linda L. (2007). Design first: design-based planning for community, Architectural Press. New York, first published.
 62. Ruci, R. & Murayama, Y., & Morimoto, T. (2021). Scenario simulation studies of urban development using remote sensing and GIS: A review. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 22, 100474. doi: 10.1016/j.rsase.2021.100474
 63. Yiftachel, O. (2001). The Power of Planning, Spaces of Control and Transformation. Kluwer Academic Publishers.