شناسایی پیامدهای مالی و اقتصادیِ پراکنش افقی شهری بر مدیریت شهری

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مدیریت سرزمین، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران(دانشکدگان فارابی)، تهران، ایران

10.22034/jsc.2024.339184.1614

چکیده

این پژوهش در پی یافتن پیامدهای مالی و اقتصادی پراکنش شهری بر مدیریت شهری است. برای این منظور از رویکرد تفسیری و روش نظام‌مند فراترکیب بهره می‌برد. جامعه آماری، یافته‌های سایر پژوهشگران در حیطه مالیه‌یِ پراکنش شهری در بازه 2022-1970 میلادی است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA کدگذاری و تفسیر شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که منافع مالی و اقتصادی ناشی از پراکنش شهری در 7 دسته «درآمد املاک و مستغلات؛ درآمد کسب‌وکار، فروش و خدمات؛ کمک‌های حکومتی؛ کاهش هزینه امنیت؛ کاهش هزینه محیط‌زیست و خدمات شهری؛ کاهش هزینه کالبدی و شهرسازی؛ و کاهش هزینه حمل‌ونقل و ترافیک» قرار می‌گیرد. اما هزینه‌های ناشی از پراکنش شهری شامل «هزینه اجتماعی و فرهنگی؛ هزینه حمل‌ونقل و ترافیک؛ هزینه‌های کالبدی و شهرسازی؛ هزینه محیط‌زیست و خدمات شهری؛ هزینه خدمات جاری و اداری؛ هزینه امنیت و خدمات اضطراری» است. بیشتر محققان اذعان داشته‌اند که پراکنش، هزینه‌های به‌مراتب بیشتری به نسبت منافع مالی و اقتصادی آن برای شهر در پی دارد که عمده هزینه‌ها در بخش‌های محیط‌زیست و خدمات شهری و همچنین حمل‌ونقل و ترافیک انجام می‌شود. در مورد منافع پراکنش شهری پژوهشگران بر منافع ناشی از املاک و مستغلات تأکید کرده‌اند. در بسیاری از شهرهای جهان ازجمله شهرهای کشورهای درحال‌توسعه، مالکیت گسترده زمین شهری و دارایی‌های فیزیکی موجود در آن، به این معنی است که مالیات و عوارض بر آن‌ها می‌تواند درآمدهای عمومی را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد که با افزایش بهره‌وری شهرها می‌تواند همچنان افزایش یابد. به نظر می‌رسد تا زمانی که تغییری اساسی در ساختار مالی مدیریت شهری ایجاد نشود؛ روند پراکنش شهری امری اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


 1. Ardeshiri, M., & Ardeshiri, A. (2011). The issue of sprawl vs compact city towards sustainability in developing countries. Built and Natural Environment Research Papers, 4(1), 20-33.
 2. Bajari, P., & Kahn, M. E. (2004). The private and social costs of urban sprawl: The lot size versus commuting tradeoff (pp. 1-42). Working paper.
 3. Batt, H. W. (2003). Stemming sprawl: The fiscal approach. Suburban sprawl: Culture, theory, and politics, 239-254.
 4. Benito, B., Bastida, F., & Guillamón, M. D. (2010). Urban sprawl and the cost of public services: an evaluation of Spanish local governments. Lex localis, 8(3), 245. http://dx.doi.org/10.4335/8.3.245-264(2010)
 5. Bergantino, A. S., Di Liddo, G., & Porcelli, F. (2020). Regression-based measure of urban sprawl for Italian municipalities using DMSP-OLS night-time light images and economic data. Applied Economics, 52(38), 4213-4222. http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2020.1733475
 6. Bertinelli, L., & Black, D. (2004). Urbanization and growth. Journal of Urban Economics, 56(1), 80-96. http://dx.doi.org/10.1016/j.jue.2004.03.003
 7. Bhatia, K. S. (2005). Does sprawl cost more? The influence of urban form on public transportation expenditure. State University of New York at Buffalo.
 8. Brueckner, J. K. (2000). Urban sprawl: diagnosis and remedies. International regional science review, 23(2), 160-171. http://dx.doi.org/10.1177/016001700761012710
 9. Brueckner, J. K., & Kim, H. A. (2003). Urban sprawl and the property tax. International Tax and Public Finance, 10(1), 5-23. https://doi.org/10.1023/A:1022260512147
 10. Brueckner, J. K., Mills, E., & Kremer, M. (2001). Urban sprawl: Lessons from urban economics [with comments]. Brookings-Wharton papers on urban affairs, 65-97. http://dx.doi.org/10.1353/urb.2001.0003
 11. Burchell, R. W. (1997). Economic and Fiscal Costs (and Benefits) of Sprawl. The Urban Lawyer, 159-181.
 12. Burchell, R. W., & Galley, C. C. (2003). Projecting incidence and costs of sprawl in the United States. Transportation Research Record, 1831(1), 150-157. http://dx.doi.org/10.3141/1831-17
 13. Burchell, R. W., & Listokin, D. (1978). The fiscal impact handbook: Projecting the local costs and revenues related to growth. Center for Urban Policy Research.
 14. Burchell, R. W., & Mukherji, S. (2003). Conventional development versus managed growth: The costs of sprawl. American journal of public health, 93(9), 1534-1540. http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.93.9.1534
 15. Burchell, R. W., DolphIn, W., R. & Horvath, W. (2010). Fiscal and costs-of-sprawl impacts of 2010–2030 projected growth on the county of Santa Fe and Santa Fe County/other public school districts.
 16. Burchell, R. W., Downs, A., McCann, B., & Mukherji, S. (2005). Sprawl costs: Economic impacts of unchecked development. Island Press.
 17. Burchell, R. W., Shad, N. A., Listokin, D., Phillips, H., Downs, A., Seskin, S. & Gall, M. (1998). The costs of sprawl-revisited (No. Project H-10 FY'95).
 18. Burk, R. A., & Kallberg, J. (2012). Rule of capture and urban sprawl: a potential federal financial risk in groundwater-dependent areas. International Journal of Water Resources Development, 28(4), 659-673. http://dx.doi.org/10.1080/07900627.2012.683765
 19. Camagni, R., Gibelli, M. C., & Rigamonti, P. (2002). Urban mobility and urban form: the social and environmental costs of different patterns of urban expansion. Ecological economics, 40(2), 199-216. http://dx.doi.org/10.1016/S0921-8009(01)00254-3
 20. Cao, G., Feng, C., & Tao, R. (2008). Local “land finance” in China's urban expansion: challenges and solutions. China & World Economy, 16(2), 19-30. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-124X.2008.00104.x
 21. Carruthers, J. I. (2002). Evaluating the effectiveness of regulatory growth management programs: An analytic framework. Journal of Planning Education and Research, 21(4), 391-405. http://dx.doi.org/10.1177/0739456X0202100404
 22. Carruthers, J. I., & Ulfarsson, G. F. (2003). Urban sprawl and the cost of public services. Environment and Planning B: Planning and Design, 30(4), 503-522. http://dx.doi.org/10.1068/b12847
 23. Carruthers, J. I., & Ulfarsson, G. F. (2008). Does smart growth'matter to public finance?. Urban Studies, 45(9), 1791-1823. http://dx.doi.org/10.1177/0042098008093379
 24. Chapple, K. (2018). The fiscal trade-off: Sprawl, the conversion of land, and wage decline in California’s metropolitan regions. Landscape and Urban Planning, 177, 294-302. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.01.002
 25. Chenail, R. J. (2009). Bringing method to the madness: Sandelowski and Barroso’s Handbook for Synthesizing Qualitative Research. The Qualitative Report, 13(4), 8-12. http://dx.doi.org/10.46743/2160-3715/2009.2820
 26. Cheung, C. (2014). Deconstructing Canada's Housing Markets: Finance, Affordability and Urban Sprawl (No. 1145). OECD Publishing.
 27. Ciscel, D. H. (2001). The economics of urban sprawl: Inefficiency as a core feature of metropolitan growth. Journal of Economic issues, 35(2), 405-413. http://dx.doi.org/10.1080/00213624.2001.11506374
 28. Collier, P., Glaeser, E., Venables, T., Manwaring, P., & Blake, M. (2017). Land and property taxes: exploiting untapped municipal revenues. Policy brief.
 29. Couch, C., Petschel-Held, G., & Leontidou, L. (Eds.). (2008). Urban sprawl in Europe: landscape, land-use change and policy. John Wiley & Sons. http://dx.doi.org/10.1002/9780470692066
 30. Coyne, W. (2003). The Fiscal Cost of Sprawl. How Sprawl Contributes to Local Governments’ Budget Woes. Environment Colorado Research and Policy Center, 18.
 31. Davis, A. Y., Pijanowski, B. C., Robinson, K., & Engel, B. (2010). The environmental and economic costs of sprawling parking lots in the United States. Land Use Policy, 27(2), 255-261. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.03.002
 32. De Vos, J., & Witlox, F. (2013). Transportation policy as spatial planning tool; reducing urban sprawl by increasing travel costs and clustering infrastructure and public transportation. Journal of Transport Geography, 33, 117-125. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.09.014
 33. Environmental Defence. (2013). The high costs of sprawl: Why building more sustainable communities will save us time and money. Environmental Defence.
 34. Ewing, R. (1997). Is Los Angeles-style sprawl desirable?. Journal of the American planning association, 63(1), 107-126. http://dx.doi.org/10.1080/01944369708975728
 35. Garbine H (2007) Los costes econ ~ omicos y sociales de la ciudad de baja densidad. In: Indovina, F. (Coord.) La ciudad de baja densidad, logicas y contenci on. Diputaci on Provincial de Barcelona, pp. 203–240.
 36. Gielen, E., Riutort-Mayol, G., Miralles i Garcia, J. L., & Palencia Jimenez, J. S. (2021). Cost assessment of urban sprawl on municipal services using hierarchical regression. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 48(2), 280-297. http://dx.doi.org/10.1177/2399808319869345
 37. Goodman, C. B. (2019). The fiscal impacts of urban sprawl: Evidence from US county areas. Public Budgeting & Finance, 39(4), 3-27. http://dx.doi.org/10.1111/pbaf.12239
 38. Gordon, P., Richardson, H. W., & Yu, G. (1998). Metropolitan and non-metropolitan employment trends in the US: recent evidence and implications. Urban Studies, 35(7), 1037-1057. https://doi.org/10.1080/0042098984475
 39. Hall, J. (2009). The benefits and costs of urban sprawl or leapfrogging urban development. University of Western Sydney. 
 40. Harvey, D. (1985). The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization. Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD
 41. He, X., & Sim, N. C. (2015). Does economic growth affect urbanization? New evidence from China and the Chinese National Congress. Journal of asian economics, 36, 62-71. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2014.12.003
 42. Heikkila, E. J., & Craig, S. G. (1991). Nested fiscal impact measures using the new theory of local public goods. Journal of Regional Science, 31(1), 65-81. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9787.1991.tb00131.x
 43. Hortas‐Rico, M. (2014). Urban sprawl and municipal budgets in Spain: A dynamic panel data analysis. Papers in Regional Science, 93(4), 843-864. http://dx.doi.org/10.1111/pirs.12022
 44. Hortas-Rico, M., & Solé-Ollé, A. (2010). Does urban sprawl increase the costs of providing local public services? Evidence from Spanish municipalities. Urban studies, 47(7), 1513-1540. https://doi.org/10.1177/0042098009353620
 45. Huang, Z., Chen, S., Dong-Mian, F.U. (2013). Influential factors and regional differences of China's land finance: an empirical analysis based on provincial panel data. Econ. Manage. J. 6, 32–42. https://doi.org/10.3390/su11030742
 46. Hulsey, B. (1996). Sprawl costs us all: How uncontrolled sprawl increases your property taxes and threatens your Quality of Life. Madison, WI: Sierra Club Midwest Office.
 47. Ida, T., & Ono, H. (2019). Urban sprawl and local public service costs in Japan. In Advances in local public economics (pp. 195-215). Springer, Singapore. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-3107-7_11
 48. KeJsev, T. W. (1996). The fiscal impacts of alternative land uses: What do cost of community service studies really tell us?. Community Development, 27(1), 78-89. http://dx.doi.org/10.1080/15575339609489850
 49. Klug, S., & Hayashi, Y. (2012). Urban sprawl and local infrastructure in Japan and Germany. Journal of infrastructure systems, 18(4), 232-241. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000101
 50. Knaap, G. (2003). Talking Smart in the United States’, In Haccoû, H. A. & Middleton, D. (eds.) Quest for Partners in Research on Multifunctional and Intensive Land Use (Gouda: Habiforum).
 51. Kotchen, M. J., & Schulte, S. L. (2009). A meta-analysis of cost of community service studies. International Regional Science Review, 32(3), 376-399. http://dx.doi.org/10.1177/0160017609336082
 52. Ladd, H. F. (1994). Fiscal impacts of local population growth: A conceptual and empirical analysis. Regional Science and Urban Economics, 24(6), 661-686. http://dx.doi.org/10.1016/0166-0462(94)90006-X
 53. Laurance, W. F., & Engert, J. (2022). Sprawling cities are rapidly encroaching on Earth’s biodiversity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(16), e2202244119. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2202244119
 54. Lichtenberg, E., & Ding, C. (2009). Local officials as land developers: Urban spatial expansion in China. Journal of Urban Economics, 66(1), 57-64. http://dx.doi.org/10.1016/j.jue.2009.03.002
 55. Lieske, S. N. (2015). Costs of sprawl in the metropolitan West: census block group evaluation of public service expenditures. In Western Economics Forum (Vol. 14, No. 1837-2016-151866, pp. 1-11).
 56. Lieske, S. N., McLeod, D. M., Coupal, R. H., & Srivastava, S. K. (2012). Determining the relationship between urban form and the costs of public services. Environment and Planning B: Planning and Design, 39(1), 155-173. http://dx.doi.org/10.1068/b37099
 57. Lin, G. C., & Yi, F. (2011). Urbanization of capital or capitalization on urban land? Land development and local public finance in urbanizing China. Urban Geography, 32(1), 50-79. http://dx.doi.org/10.2747/0272-3638.32.1.50
 58. Lityński, P. (2019). Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, (265).
 59. Lityński, P. (2020). Urban Sprawl of Poznań: Morphological and Microeconomic Profile. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (52), 81-99. https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.06
 60. Lityński, P., & Hołuj, A. (2017). Urban sprawl costs: The valuation of households’ losses in Poland. Journal of Settlements and Spatial Planning, 8(1), 11-35. http://dx.doi.org/10.24193/JSSP.2017.1.02
 61. Logan, J.R., Molotch, H.L. (2007). Urban Fortunes: the Political Economy of Place. University of California Press, Berkeley, CA.
 62. Łukomska, J., & Neneman, J. (2020). Urban sprawl and the financial standing of municipalities. Optimum. Economic Studies, 4 (102), 40-57. ttp://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.04.102.04
 63. Montejano, J., Monkkonen, P., Guerra, E., & Caudillo, C. (2019). Costs and Benefits of Urban Expansion: Evidence from Mexico, 1990-2010. Lincoln Institute of Land Policy.
 64. Morris, D. E. (2009). It's a Sprawl World After All: The human cost of unplanned growth--and visions of a better future. New Society Publishers.
 65. Muñiz, I., Garcia-López, M. À., & Calatayud, D. (2006). SPRAWL. Definición, causas y efectos. Department of Applied Economics at Universitat Autonoma of Barcelona.
 66. Nechyba, T. J., & Walsh, R. P. (2004). Urban sprawl. Journal of economic perspectives, 18(4), 177-200. http://dx.doi.org/10.1257/0895330042632681
 67. Neill, K. E., Bonser, S. P., & Pelley, J. (2003). Sprawl hurts us all: a guide to the costs of sprawl development and how to create livable communities in Ontario, A Sierra Club of Canada Report.
 68. Office Fe´ de´ ral du De´ veloppement Territorial (2000) Les Couts des Infrastructures Augmentent avec la ^ Dispersion des Constructions. Berne: Office Fe´ de´ ral du De´ veloppement Territorial, p. 12.
 69. Osman, S., Abdullah, J., & Nawawi, A. H. (2017). The financial costs of urban sprawl: Case study of Penang State. Planning Malaysia, 15. http://dx.doi.org/10.21837/pm.v15i2.265
 70. Osman, S., Nawawi, A. H., & Abdullah, J. (2008). Urban sprawl and its financial cost:-a conceptual framework. Asian Social Science, 4(10), 39-50. http://dx.doi.org/10.5539/ass.v4n10p39
 71. Parsipour, H., Farmihani Farahani, B. (2014). Analysis the Urban Sprawl in the Peripheral Metropolitan Areas (Case Study: Northern Peripheral Areas of Isfahan, Iran). Motaleate Shahri, 3(10), 49-62.
 72. Pattie, P. S. (1974). Impacts of urban growth on local government costs and revenues: a guide for citizens concerned with land use planning. Spec Rep Oreg State Univ Agric Exp Stn.
 73. Peterson, G.E. (2006). Land leasing and land sale as an infrastructure-financing option, World Bank Policy Research Working Paper 4043. Washington, DC. http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-4043
 74. Real Estate Research Corporation (RERC) (1974). The Cost of Sprawl, Environment and Economic Costs of Alternative Residential Development Patterns at the Urban Fringe. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, p. 278.
 75. Richiedei, A., & Tira, M. (2020). Municipal Budget Management and the Generation of Urban Sprawl. A Case Study of the Lombardy Region (Italy). Planning Practice & Research, 35(2), 169-184.‌ http://dx.doi.org/10.1080/02697459.2020.1726132
 76. Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer Publishing Company.
 77. Sandelowski, M. (2008). Reading, writing and systematic review. Journal of advanced nursing, 64(1), 104-110. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04813.x
 78. Sass, K. S., & Porsse, A. A. (2021). Urban sprawl and the cost of providing local public services: Empirical evidence for Brazilian municipalities. Regional Science Policy & Practice, 13(4), 1371-1387. http://dx.doi.org/10.1111/rsp3.12345
 79. Seto, K. C., & Kaufmann, R. K. (2003). Modeling the drivers of urban land use change in the Pearl River Delta, China: Integrating remote sensing with socioeconomic data. Land Economics, 79(1), 106-121. http://dx.doi.org/10.2307/3147108
 80. Shahmohammadi, A., Taghipourzahir, A., Azizi, N., Ebrahimzadeh, I. (2018). A Critical Reflection of the Appraisal Indicators of Distance Education Systems: A Meta-Synthesis. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 9(2), DOI: 10.5812/ijvlms.68103
 81. Shu, C., Xie, H., Jiang, J., & Chen, Q. (2018). Is urban land development driven by economic development or fiscal revenue stimuli in China?. Land Use Policy, 77, 107-115. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.031
 82. Siedentop, S., & Fina, S. (2010). Urban sprawl beyond growth: the effect of demographic change on infrastructure costs. Flux, (1), 90-100. http://dx.doi.org/10.3917/flux.079.0090
 83. Slack, E. (2002). Municipal finance and the pattern of urban growth (Vol. 160). Toronto: CD Howe Institute.
 84. Slack, E. (2006). The Impact of Municipal Finance and Governance on Urban Sprawl. Institute on Municipal Finance & Governance, Munk School of Global Affairs. University of Toronto.
 85. Snyder, K., & Bird, L. (1998). Paying the costs of sprawl: using fair-share costing to control sprawl. Smart Communities Network, 37.
 86. Sole´ -Olle´ A. (2001). Determinantes del gasto publico local: Necesidades de gasto o capacidad fiscal?. En: Revista de Economıa Aplicada, 9(25), 115–156.
 87. Sole´ -Olle´ A. and Bosch N (2005). On the Relationship between Authority Size and the Costs of Providing Local Services: Lessons for the Design of Intergovernmental Transfers in Spain. Public Finance Review 33(3), 343–384. https://doi.org/10.1177/109114210427270
 88. Speir, C., & Stephenson, K. (2002). Does sprawl cost us all?: Isolating the effects of housing patterns on public water and sewer costs. Journal of the American Planning Association, 68(1), 56-70. http://dx.doi.org/10.1080/01944360208977191
 89. Stephenson, K., Speir, C., Shabman, L. A., & Bosch, D. J. (2001). The Influence Of Residential Development Patterns On Local Government Costs And Revenues (No. 14833). Virginia Tech, Rural Economic Analysis Program (REAP). DOI: 10.22004/ag.econ.14833
 90. Trubka, R., Newman, P., & Bilsborough, D. (2010). The costs of urban sprawl–Infrastructure and transportation. Environment design guide, 1-6.
 91. Varela-Candamio, L., Rubiera Morollón, F., & Sedrakyan, G. (2019). Urban sprawl and local fiscal burden: analysing the Spanish case. Empirica, 46(1), 177-203. http://dx.doi.org/10.1007/s10663-018-9421-y
 92. Wang, M.J., Lin, J.H., Yu, Z.X. (2010). The identification of the characteristics of the financial competition of China's local governments: does “the competition among brothers” coexist with “the controversy between the father and sons”. Manage. World 3 (25), 22–31.
 93. Wang, X., Shi, R., & Zhou, Y. (2020). Dynamics of urban sprawl and sustainable development in China. Socio-Economic Planning Sciences, 70, 100736.‌ http://dx.doi.org/10.1016/j.seps.2019.100736
 94. Yang, Y., Liu, J., Zhang, Y. (2017). An analysis of the implications of China’s urbanization policy for economic growth and energy consumption. J. Clean. Prod, 161, 1251–1262. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.207
 95. Zhang, T. (2000). Land market forces and government's role in sprawl: The case of China. Cities, 17(2), 123-135. http://dx.doi.org/10.1016/S0264-2751(00)00007-X
 96. Zhang, Y., & Xie, H. (2019). Interactive relationship among urban expansion, economic development, and population growth since the reform and opening up in China: An analysis based on a vector error correction model. Land, 8(10), 153. http://dx.doi.org/10.3390/land8100153