کلیدواژه‌ها = کلان‌شهر تهران
تعداد مقالات: 5
1. تبیین مدل مفهومی توسعه شهری دانش‌بنیان مبتنی بر رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری مورد پژوهی: کلان‌شهر تهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 73-90

10.22034/jsc.2021.279668.1440

الناز بهزادپور؛ محمدرضا فرزاد بهتاش؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


3. تبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کلان‌شهر تهران مبتنی بر رویکرد تبدیل سناریوهای کیفی به کمی

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-62

10.22034/jsc.2019.188307.1027

طاها ربانی؛ ابوالفضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مجتبی رفیعیان