تحلیلی بر چالش‌های توسعه محلی مبتنی بر بازآفرینی اقتصاد پایدار شهری مطالعه موردی: شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

توسعه محلی، از جمله الگوهای جدید توسعه است که بعد از دهه 1980 بر توانمندسازی جامعه محلی برای ساماندهی امور به دست خودشان تأکید دارد. در این زمینه، الگوی بازآفرینی با رویکرد اقتصاد پایدار می‌تواند بدیل مناسبی برای توسعه مجدد محله‌های ناکارآمد باشد. بااین‌حال به‌کارگیری این رویکرد در شهر تهران، تاکنون عملی نشده و چالش‌های عدیده‌ای در این زمینه وجود دارد که در مطالعه حاضر به آن‌ها پرداخته‌شده است. روش تحقیق این مطالعه، از نوع آمیخته است. داده‌های پژوهش با استفاده از مصاحبه با خبرگان و پیمایش از محله‌های هدف گردآوری شد. جامعه موردمطالعه شامل 31 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق در شهر تهران و 473 نفر از ساکنان محله‌های هدف بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی با روش «تحلیل محتوای کیفی» و در بخش کمّی با روش «مدل‌سازی معادلات ساختاری» انجام گردید. بر اساس نتایج مدل آسیب‌شناسی کیفی، چالش‌های توسعه محلی مبتنی بر رویکرد اقتصاد پایدار شهری در قالب 36 مفهوم، 35 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی قابل دسته‌بندی است. نتایج مدل کمّی نیز نشان داد که متغیر «اعتماد به نهادهای مدیریت شهری»، یک متغیر میانجی‌گر مهم است که باعث تقویت مشارکت ساکنان جهت همراهی با نهادهای مدیریت شهری در ساماندهی محله‌ها می‌گردد. درنهایت چنین نتیجه‌گیری شد که الزامات توسعه محلی با رویکرد اقتصاد پایدار شهری در سه محور زیر قابل‌پیگیری است: 1- تقویت نقش و عملکرد عاملین توسعه در سطح نهادی (دولت و نهادهای وابسته به آن)؛ 2- تقویت نقش و عملکرد عاملین توسعه در سطح محلی (اعضای جامعه محلی و ساکنان محله‌های شهری)؛ 3- بومی‌سازی رویکردهای بازآفرینی اقتصاد پایدار شهری منطبق با شرایط محله‌های شهر تهران.

کلیدواژه‌ها


 1. احسانیان، ساجده؛ نبی پور افروزی، مهدی و علیپور، مالک. (1398). بررسی به‌کارگیری سرمایه فکری، نوآوری و خلاقیت به‌عنوان محرک‌های اصلی برای توسعه پایدار درازمدت در چارچوب اقتصاد خلاق و جامعه دانش‌بنیان. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 2 (15)، 77-84.
 2. اشرفی، یوسف. (1393). مدرنیته و تأثیر آن بر تحولات کارکردی فضاهای عمومی شهری در تهران. رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران.
 3. امین‌زاده، بهناز؛ رضابیگی ثانی، راضیه. (1391). ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح‌های منظر شهری به‌منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت‌های آسیب‌دیده. هنرهای زیبا، 17 (3)، 29-39. https://doi.org/10.22059/jfaup.2012.30371
 4. ایمانی شاملو، جواد؛ رفیعیان، مجتبی و داداش­پور، هاشم. (1395). سوداگری شهری و واگرایی فضایی: تحلیل تحولات فضایی کلان‌شهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت. فصلنامه ژئوپلیتیک، 12 (41)، 104-135. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17354331.1395.12.41.5.1
 5. آریانا، اندیشه؛ محمدی، محمود و کاظمیان، غلامرضا. (1397). مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری بر پایه حکمروایی همکارانه. دو فصلنامه دانشگاه هنر (نامه معماری و شهرسازی)، 11(21)، 123-143. https://doi.org/10.34785/J011.2021.197
 6. پروین، ستار؛ درویشی فرد، علی‌اصغر و کاظمی، قباد. (1395). بی‌سازمانی اجتماعی و آسیب‌های پنهان شهری (مطالعه موردی: محله هرندی). مطالعات جامعه‌شناختی، 23 (1)، 91-121. https://doi.org/10.22059/jsr.2016.58628
 7. پوراحمد، احمد؛ بابایی، حمیدرضا و رفیع، ابوالفضل. (1397). تبیین نقش مدیریت محله‌ای بر پایداری اجتماعی شهر تهران از طریق سرمایه‌های اجتماعی ارتباط‌دهنده شهری. مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 8 (31)، 75-82.
 8. پیران، پرویز. (1384). نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران: پژوهش شهرشناسی. اندیشه ایرانشهر، 2 (6)، 12-1.
 9. تلخابی، حمیدرضا؛ سلیمانی، محمد؛ سعیدنیا، احمد و زنگانه، احمد. (1397). انفجار مادر شهر و توسعه گسیخته منطقه کلان‌شهری تهران در چارچوب نظریه زوال شهری. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 6 (3)، 451-472. https://doi.org/10.22059/jurbangeo.2018.251153.859
 10. جوان‌بخت، حسین. (1395). بررسی رابطه زوال شهری و سکونت گزینی طبقه خلاق در منطقه 12 شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی.
 11. جوان مجیدی، جواد؛ مسعود، محمد؛ مطلبی، قاسم. (1399). سنجش عوامل بهبود پایداری اجتماعی در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری (مطالعه تطبیقی بافت تاریخی و حاشیه‌نشین شهر اردبیل). نقش‌جهان، 10(1)، 1-10. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23224991.1399.10.1.2.8
 12. حسینی دهاقانی، مهدی و بصیرت، میثم. (1395). رهیافت نظریه بازی در تحلیل بازی‌های قدرت شهری: تحلیلی بر فرایندهای ساخت‌وساز در کلان‌شهر تهران. هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 21 (1)، 91-100. https://doi.org/10.22059/jfaup.2016.59692
 13. رستمی، زهرا و وجدانی درستکار، نازنین. (1394). ارزیابی اثرات اجتماعی پروژه مجتمع تجاری تیراژه بر ساکنین منطقه 5 شهرداری تهران. کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و زیرساخت شهری، تبریز.
 14. رمضانی، ابوالفضل؛ ربیعی، علی؛ زاهدی مازندرانی، محمدجواد و فیروزآبادی، سید احمد. (1397). مقایسه جهت‌گیری‌های کارآفرینی اجتماعی و خیریه‌ای بر جنبه‌های مختلف فقر در نهادهای حمایتی شهر مشهد. نشریه مجلس و راهبرد، 25(96)، 179-212.
 15. زنگانه، احمد. (1392). تبیین فرایند پژمردگی شهری: محدوده موردمطالعه منطقه 12 تهران. رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران.
 16. سعیدی فرد، فرانک؛ رضویان، محمدتقی و قورچی، مرتضی. (1397). تبیین بازتاب اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی کلان‌شهرها (نمونه موردی: منطقه 1 شهر تهران). پژوهش‌های دانش زمین، 9 (34)، 145-164.  Doi:10.29252/ESRJ.9.2.145
 17. آهنگری، نوید. (1397). تبیین پیامدهای تراکم کارکردهای فرا شهری بر کیفیت محیط محله‌های شهری (مورد- منطقه 12 شهر تهران). رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی.
 18. شهابیان، پویان و رهگذر، عرفانه. (1391). پیوند محیط خلاق با شهر. منظر، 4 (19)، 67-73.
 19. صابری فر، رستم؛ فال سلیمان، محمود و قیصاری، صدیقه. (1391). توسعه محلی پایدار و جلب مشارکت مردم بر اساس تجارب پروژه بین‌المللی ترسیب کربن. جغرافیا و توسعه، 10 (28)، 41-54. https://doi.org/10.22111/GDIJ.2012.320
 20. عباچی، اعظم؛ یوسفی، علی و کرمانی، مهدی. (1397). رویکرد دولت‌مدار به بازآفرینی شهری و اعیانی‌سازی وابسته: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در مشهد. توسعه محلی (روستایی- شهری)، 11(1)، 75-94. https://doi.org/10.22059/jrd.2018.68409
 21. عزیزی فرد، عبدالرضا؛ ابراهیم‌زاده، عیسی و رفیعیان، مجتبی. (1399). تحلیلی بر نقش سیاست‌های دولت و مجاورت بازار بر تغییرات کارکردی و زوال محله‌های شهری (مطالعه موردی: محله سیروس شهر تهران). جغرافیای اجتماعی شهری، 7 (2)، 139-159. doi.10.22103/JUSG.2020.2028
 22. فنی، زهره و صارمی، فرید. (1392). رویکرد توسعه پایدار محله‌ای در کلان‌شهر تهران- مورد: محله بهار منطقه 7. جغرافیا و توسعه، 11 (30)، 35-56. https://doi.org/10.22111/gdij.2014.241
 23. قادری، صلاح‌الدین؛ فاضلی، محمد و پاک‌سرشت، سلیمان. (1395). راهبردهای محله محوری و توسعه محله‌ای: مقایسه الگوی مدیریت محله و عملکرد آن در ایران و انگلستان. توسعه محلی (روستایی- شهری)، 8 (1)، 57-88. https://doi.org/10.22059/jrd.2016.61180
 24. مسعود، محمد؛ زمانی، بهادر؛ ابراهیم رضاگاه، حسین. (1398). بررسی تأثیر اقدامات بازآفرینی بر وقوع پدیده اعیانی‌سازی در محلات ناکارآمد؛ مورد پژوهی محلات اتابک و خانی‌آباد تهران. هویت شهر، 13 (3)، 63-78.
 25. مسعود، محمد و معززی، امیرمحمد. (1391). رویکرد دارایی مبنا رهیافتی نوین در سامان‌دهی بافت‌های فرسوده و تاریخی- نمونه موردمطالعه: محله باغ آذری تهران. فصلنامه مرمت و معماری ایران، 2 (3)، 63-78. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23453850.1391.2.3.3.2
 26. منصوریان، حسین؛ پوراحمد، احمد و عاشوری، حسن. (1398). تحلیل عوامل مؤثر بر پژمردگی شهری در ناحیه 3، منطقه 12، شهر تهران. جغرافیا و پایداری محیط، 9 (2)، 1-14. https://doi.org/10.22126/ges.1970.1154
 27. میرفردی، اصغر و رمضانی باصری، عباس. (1392). همگرایی نگرش‌های جامعه‌شناختی و اقتصادی در رویکردهای نهادگرایی به توسعه. دو فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه، 2 (2)، 171-200.
 28. یوسف‌وند، سامان و طالب، مهدی. (1397). گفتمان‌های مداخله‌ای توسعه در اجتماعات محلی. پژوهش‌های روستایی، 9 (2)، 181-168. https://doi.org/10.22059/jrur.2017.241541.1164
 29. Ababio, E.P. & Meyer, D.F. (2012). Local Economic Development (LED) Building Blocks, Strategy and Implementation for Local Government in South Africa. Administratio Publica, 20 (4), 6-27.
 30. Abachi, A., Yousofi, A., & Kermani, M. (2018). The government-oriented approach to urban regeneration and dependent gentrification: performance analysis of key stakeholders in the renovation of the fabric surrounding the Holy Shrine in Mashhad. Journal of Community Development, 11 (1), 75-94. https://doi.org/10.22059/jrd.2018.68409 [In Persian].
 31. Alpopi, C., & Manole, C. (2014). Integrated urban regeneration- sustainable management alternative, in "Impact of technological innovation on the pillars of sustainable development". Accelerating the world's research, 15, 138-145. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00130-5
 32. Aminzadeh, B., & Rezabeighi Sani, R. (2010). Evaluation of Public Participation in Tarhhaye Manzar Shahri (Urban Landscape Plans). Honarhaye Ziba- Memari & Shahrsazi, 17 (3), 29-39. https://doi.org/10.22059/jfaup.2012.30371  [In Persian].
 33. Arefi, M. (2004). An asset based approach to policy making: revisiting the history of urban planning and neighborhood change in Cincinnati. Cities, 21 (6), 491-500. https://doi.org/10.1016/j.cities.2004.08.003
 34. Ariana, A., Kazemian, Gh., & Mohammadi, M. (2020), Conflict management model of urban regeneration stakeholders in Iran (Case study: Hemmat-abad neighborhood of Isfahan). Urban Studies, 9 (35), 123-143. https://doi.org/10.34785/J011.2021.197  [In Persian].
 35. Ashrafi, Y. (2014). Modernity and its Effect on the Functional Changes of Urban Public Spaces in Tehran. PhD Thesis in Geography and Urban Planning, University of Tehran, [In Persian].
 36. Ashworth, G. (2011). Place branding: local, virtual and physical identities, constructed. Tourism Management, 32, 702-703.
 37. Azizi Fard, A., Ebraahimzadeh, I., & Rafieian, M. (2020). An Analysis of the Role of Government Policies and Market Proximity on Functional Changes and Decline of Urban Neighborhoods (Case Study: Siroos Neighborhood of Tehran). Journal of Urban Social Geography, 7 (2), 139-159. Doi:10.22103/JUSG.2020.2028 [In Persian].
 38. Babaei, H., Ahmad, N., & Gill, S. (2012). Bonding, bridging and linking social capital and empowerment among squatter settlements in Teheran, Iran. World Applied Sciences Journal, 17 (1), 119-126.
 39. Behera, A. (2017), Reimagining Contemporary Urban Planning with Placemaking, Applied Research Paper, Available at: https://smartech.gatech.edu/handle/1853/58520
 40. Behera, A. (2017), Reimagining Contemporary Urban Planning with Placemaking, Master of City and Regional Planning, Georgia Institute of Technology.
 41. Bortoletto, N. (2016), Participatory action research in local development: an opportunity for social work. European Journal of Social Work, Available at: http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1188770
 42. Bryant, Sh.L. (2006). Community Foundations the Asset-based Development of an Australian Community Organization as a Foundation Source for Sustainable Community Development. Doctoral Thesis, RMIT University, Australia, Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/15615037.pdf
 43. Cascante, D.M., & Brennan, M.A. (2012). Conceptualizing community development in the twenty-first century. Community Development, 43 (3), 293-305. https://doi.org/10.1080/15575330.2011.593267
 44. Cleave, E., Arku, G., Sadler, R., & Gilliland, J. (2016), The role of place branding in local and regional economic development: bridging the gap between policy and practicality. Regional Studies, Regional Science, 3 (1), 207-228. https://doi.org/10.1080/21681376.2016.1163506
 45. Colantonio, A., & Dixon, T. (2011). Urban Regeneration & Social Sustainability: Best practice from European cities, Wiley- Blackwell.
 46. Dwivedi, A. & Weerawardena, J. (2018). Conceptualizing and operationalizing the social entrepreneurship construct. Journal of Business Research, 86, 32-40. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.053
 47. Ehsanian, S., Nabipour Afroozi, M., & Alipour, M. (2019). Investigating the use of intellectual capital, innovation and creativity as the main drivers for long-term sustainable development in the framework of creative economy and knowledge-based society. New Achievements in Humanities Studies, 2 (15), 84-77. [In Persian]
 48. Fanni, Z., & Saremi, F. (2013), Sustainable Neighborhood Development Approach in Tehran Metropolis - Case: Bahar Neighborhood, District 7. Geography and Development, 30 (1), 35-56. https://doi.org/10.22111/gdij.2014.241 [In Persian].
 49. Flyvbjerg, B. (2014), What You Should Know about Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, 45 (2), 6-19. https://doi.org/10.1002/pmj.21409
 50. Ghaderi, S., Fazeli, M., & Pakseresht, S. (2016). Neighborhood development strategies: comparing the performance of neighborhood management in Iran and Britain. Journal of Community Development, 8 (1), 57-88. https://doi.org/10.22059/jrd.2016.61180 [In Persian].
 51. Goyal1, S., Sergi, B.S., & Esposito, M. (2013). Social Entrepreneurship in Developing Economies- Understanding the Constraining Factors and Key Focus Areas from the Literature Review. Incend Journal of business, Available at: https://www.researchgate.net/publication/259477537
 52. Gunter, A. (2011). Stadium upgrades as local economic development: the fallacy of the Ellis Park Sports Precinct upgrade as LED. South African Geographical Journal, 93 (1), 75-88. https://doi.org/10.1080/03736245.2011.572474
 53. Hosseini Dehaghani, M. & Basirat, M. (2016). A Game Theory Approach to the Analysis of Urban Power Games: Analysis of Construction Building Processes in Tehran Metropolis. Honarhaye Ziba- Memari & Shahrsazi, 21 (1), 91-100. https://doi.org/10.22059/jfaup.2016.59692 [In Persian]
 54. Imani Shamlou, J., Rafeian, M., & Dadashpour, H. (2016). Urban Speculation and Spatial Segregation (Analysis of Spatial Evolution of Tehran Metropolis in the Context of Oil-Based Economy). International Quarterly of Geopolitics, 12 (41), 104-135. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17354331.1395.12.41.5.1  [In Persian].
 55. Javan Majidi, J., Masoud, M., & Motalebi, G. (2020), Measuring the Social Sustainability Improvement Factors in Regeneration of Distressed Urban Areas (A Comparative Study of Historical and Marginal Context in Ardabil City). Naqshejahan, 10 (1), 33-42. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23224991.1399.10.1.2.8  [In Persian].
 56. Javanbakht, H. (2016). Investigating the Relationship between Urban Decline and Creative Class Housing in District 12 of Tehran. M.A Thesis in Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, [In Persian].
 57. Kavaratzis, M. & Hatch, M.J. (2013). The Dynamics of Place Brands: An Identity-Based Approach to Place Branding Theory. Marketing Theory, 13 (1), 69-86. https://doi.org/10.1177/1470593112467268
 58. Kębłowski, W., Lambert, D. & Bassens, D. (2020), Circular economy and the city: an urban political economy agenda, Culture and Organization, 26 (2), 142-158. https://doi.org/10.1080/14759551.2020.1718148
 59. Kong, L. (2011). Beyond Networks and Relations: Towards Rethinking Creative Cluster Theory, in Creative Economies. Creative Cities: Asian-European Perspectives, 61-75. DOI: 10.1007/978-1-4020-9949-6_5,
 60. Landorf, Ch. (2011). Evaluating social sustainability in historic urban environments. International Journal of Heritage Studies, 17 (5), 463- 477. https://doi.org/10.1080/13527258.2011.563788
 61. Lees, L., Slater, T., & Wyly, E. (2008). Gentrification. New York: Routledge https://doi.org/10.4324/9780203940877
 62. Mansourian, H., Pourahmad, A., & Ashouri, H. (2019), The Analysis of the Effective Factors on Urban Blight in District 3, Region 12, Tehran City. Geography and Sustainability of Environment, 9 (2), 1-14. https://doi.org/10.22126/ges.1970.1154 [In Persian].
 63. Martin, L., & Osberg, S. (2007). Social Entrepreneurship: The Case for Definition, Available. at: https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition
 64. Masoud, M. & Moazezi, A.M. (2012), An Asset-Based Approach for Improving Deteriorated and Historical Fabrics (Case study: Bagh Azari Community, District 16 Tehran). Journal of Conservation and Architecture in Iran, 2 (3), 63-77. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23453850.1391.2.3.3.2  [In Persian].
 65. Masoud, M., Zamani, B. & Rezagah, H.E (2019), Investigating the Effect of Regeneration-Led Gentrification in Inefficient Neighborhoods; a Comparative Study of Atabak and Khani-Abad Neighborhoods in Tehran. Hoviatshahr, 13 (3), 63-78. [In Persian].
 66. Mayo, M., Mendiwelso-Bendek, Z., & Packham, C. (2013). Community Research for Community Development. Palgrave Macmillan Publisher.
 67. Mirfardi, A., & Ramezani Baseri, A. (2013), Convergence of sociological and economic attitudes in institutionalist approaches to development. Journal of Economic & Developmental Sociology, 2 (2), 200-171. [In Persian].
 68.  Orueta, F.D. & Fainstein, S. (2008). The New Mega-Projects: Genesis and Impacts. International Journal of Urban and Regional Research, 32 (4), 759-767. DOI:10.1111/j.1468-2427.2008.00829.x
 69. Parvin, S., Darvishi fard, A., & Kazemi, Gh. (2016), The Social Disorganization and Latent Urban Pathologies in the Harandi Neighborhood. Sociological Review, 23 (1), 91-121. https://doi.org/10.22059/jsr.2016.58628  [In Persian].
 70. Pasquinelli, C. (2013). Competition, cooperation and co-opetition: unfolding the process of interterritorial branding. Urban Research and Practice, 6, 1-18. https://doi.org/10.1080/17535069.2012.727579
 71. Perry, M. (2010). Controversies in Local Economic Development. Local Economy, 25 (7), 527-534.
 72. Phillips, R., & Pittman, R.H. (2009). An Introduction to Community Development. Routledge: Taylor & Francis Group.
 73. Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2006). Local and Regional Development. Routledge.
 74. Piran, P. (2005). Theory of Strategy and Territorial Policy of Iranian Society: Urban Studies. Iranshahr Thought, 2 (6), 46-51. [In Persian].
 75. Pourahmad, A., Babaei, H., & Rafiei, A. (2018), Explaining the Role of Neighborhood Management on Social Sustainability in Tehran Through Urban Connecting Capital. Studies of the Islamic Iranian city, 85 (31), 75-85. [In Persian].
 76. Ramezani, A., Rabiee, A., Zahedi Mazandarani, M., & Firoozabadi, A. (2019). The Comparison of Effects of Orientations between Social and Charity Entrepreneurships on Different Aspects of Poverty with an Emphasis on Mashhad Supportive Organizations. Majlis and Rahbord, 25 (96), 179-212. [In Persian].
 77. Robinson, J.W., & Green, G.P. (2011). Introduction to Community Development: Theory, Practice, and Service-Learning. Sage Publication.
 78. Rostami, Z., & Vojdani Dorostkar, N. (2015), Assessing the Social Effects of the Tirageh Commercial Complex Project on the Residents of District 5 of Tehran Municipality. International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Infrastructure, Tabriz, [In Persian].
 79. Saberifar, R., Fal Soleyman, M., & Gheisari, S. (2012), Sustainable Local Development and Attracting Maximum Participation of People Case Study: The Experiences of International Project of Carbon Sequestration in South Khorasan. Geography and Development, 10, (28), 41-54. Doi:10.22111/GDIJ.2012.320  [In Persian].
 80. Saeedifard, F., Razavian, M., & Ghourchi, M. (2018), The reflection of a rentier economy on the spatial organization of metropolitan urban planning with an emphasis on human-centered approach (Case Study: Region 1 Tehran). Researches in Earth Sciences, 9 (2), 145-164. [In Persian].
 81. Seo, J.K. (2002), Re-urbanization in Regenerated Areas of Manchester and Glasgow: New Residents and the Problems of Sustainability. Cities, 19 (2), 113-121. https://doi.org/10.1016/S0264-2751(02)00006-9
 82. Sepe, M. (2014). Urban transformation, socio-economic regeneration and participation: two cases of creative urban regeneration. International Journal of Urban Sustainable Development, 6 (1): 20-41. https://doi.org/10.1080/19463138.2013.866560
 83. Shahabian, P. & Rahgozar, E. (2012), Linking innovative environment with the city. Journal of Manzar, 4 (19), 67-73. [In Persian].
 84. Sklar, S.L., Autry, C.E. & Anderson, S.C. (2014). How park and recreation agencies engage in community development. World Leisure Journal, 56 (4), 281-299. https://doi.org/10.1080/16078055.2014.958193
 85. Soleimani Mehranjani, M., Zanganeh, A., Karami, T. & Ahangari, N. (2018). Analyzing the Consequences of Urban and Infra-Urban Land Use Density on Neighborhood Function (A Case Study of District 12 of Tehran Metropolitan. Urban Structure and Function Studies, 5 (17), 142-169. [In Persian].
 86. Swinburn, G. & Goga, S. & Murphy, F. (2006). Local Economic Development: a Primer Developing and Implementing Local Economic Development Strategies and Action Plans, Available at: http://documents1.worldbank.org/curated/en/763491468313739403/pdf
 87. Talkhabi, H.R., Soleimani, M., Saeidnia, A. & Zanganeh, A. (2018). Metropolis Explosion and Sprawl of Tehran within the Framework of Urban Decline Theory. Geographical Urban Planning Research, 6 (3), 451-472. https://doi.org/10.22059/jurbangeo.2018.251153.859  [In Persian].
 88. Tallon, A. (2013). Urban Regeneration in the UK Paperback. Second Edition, Routledge: London. https://doi.org/10.4324/9780203802847
 89. Wyckoff, M.A. (2014). Definition of place making: four different types. Planning & Zoning News, 32 (3), 1-12.
 90. Yousefvand, S., & Taleb, M. (2018). Interventional Discourses of Development in Local Communities, Journal of Rural Research, 9 (2), 168-181. https://doi.org/10.22059/jrur.2017.241541.1164  [In Persian].
 91. Zanganeh, A. (2013). Explaining the Process of Urban Decline: The study area of District 12 of Tehran. PhD Thesis in Geography and Urban Planning, University of Tehran, [In Persian].
 92. Zukin, Sh. (2010), Naked city: The death and life of authentic urban places. New York, NY: Oxford University Press