عوامل بروز رفتارهای مجرمانه در تفرجگاه‌های شهر گرگان و راهکارهای پیشگیرانه (مورد مطالعه: تفرجگاه‌های النگ‌دره و ناهارخوران)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

10.22034/jsc.2021.235454.1258

چکیده

رخداد جرائم در مناطق تفریحی شهر گرگان، یکی از دغدغه‌های مدیران انتظامی و امنیتی است که جذب مسافر به مناطق تفریحی را تهدید می‌کند. هدف پژوهش، بررسی عوامل بروز رفتارهای مجرمانه در تفرجگاه‌های النگ‌دره و ناهارخوران و شیوه‌های پیشگیری از آن است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده‌ها، کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه مربوط به شناخت عوامل بروز رفتارهای مجرمانه، 321 پرونده‌‌‌ای بود که در تفرجگاه‌های شهر گرگان در سال 1396 در کلانتری‌ مربوطه، اداره آگاهی و مواد مخدر تشکیل شده بود. همچنین، جامعه مشارکت‌کنندگان مربوط به شناسایی شیوه‌های پیشگیری از بروز رفتارهای مجرمانه، فرماندهان، مدیران، کارشناسان انتظامی و اساتید رشته جامعه‌شناسی دانشگاه‌های استان گلستان، بالغ ‌بر 60 نفر بودند. روش انتخاب پرونده‌ها، به‌صورت تصادفی در دسترس بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان 181 پرونده تعیین شد و درنهایت امکان دریافت 185 پرونده فراهم شد. برای انتخاب مشارکت‌کنندگان بخش مصاحبه از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بیشترین جرم تفرجگاه‌های شهر گرگان در سال 1396 (8/36 درصد از کل جرائم) سرقت است. در این ‌بین ضرب‌وجرح و مصرف مشروبات الکلی بعد از سرقت، بیشترین جرائمی بودند که رخ دادند. درباره علت جرم، بیشترین علت جرائم مربوط به نیاز مالی است که حدود 7/9 درصد (18 مورد) از کل جرائم بود. سپس اعتیاد، دوستان مجرم و دلایل روان‌شناختی، بیشترین درصد علت جرم را به‌خود اختصاص داده است. درباره مهم‌ترین علت بروز جرم در این پژوهش یعنی نیاز مالی، صاحب‌نظران به اشتغال‌زایی، اعطای وام و مهارت‌آموزی نوجوانان و جوانان اشاره کردند. درباره راهکارهای پیشگیری از بروز جرائم مربوط به اختلالات روان‌شناختی، بیشترین راهکارها به تخصیص بودجه توسط دولت به‌منظور کاهش هزینه درمان روان‌شناختی، فرهنگ‌سازی درباره اهتمام به روان‌درمانی و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره‌ای بود.

کلیدواژه‌ها