تحلیل ظرفیت نهادی مدیریت محلی جهت حکمروایی خوب زمین شهری در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jsc.2021.270240.1403

چکیده

دسترسی به زمین برای رفع نیازهای زیستی و سکونتی انسان‌ها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع امروزی محسوب می‌گردد. دسترسی که باید مطمئن، پایدار و متضمن حفظ منابع موجود برای نسل‌های آینده باشد. چنین پایداری در مصرف اراضی کشورهای درحال‌توسعه کمی کمرنگ‌تر دیده می‌شود. سیستم مدیریت اراضی در ایران به‌عنوان کشوری درحال‌توسعه ناپایدار و متضرر از مدیریت متمرکز و تصمیم‌گیری غیر مشارکتی و فاقد ظرفیت نهادی در سطح محلی می‌باشد. این شرایط منجر به ضعف نهادی شوراها و شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای محلی مسئول در مدیریت اراضی شهری شده است. ایجاد و توسعه ظرفیت‌های مناسب در سطح محلی، نه‌تنها نهادهای را به سمت پویایی بیشتر در مدیریت زمین شهری سوق می‌دهد، بلکه توانمندی آن‌ها را برای تحقق حاکمیت خوب زمین در سطح محلی ارتقا می‌دهد. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا ظرفیت‌های نهادی را پیشنهاد کند که شوراها و شهرداری‌ها بتوانند به کمک آن‌ها توانمندی‌های خود را برای تحقق حکمروایی خوب زمین در سطح محلی افزایش دهند. این تحقیق ماهیتاً کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است، ابزار گرداوری داده‌های پژوهش مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد و برای سنجش آماری متغیرها از مدل اسپیرمن، رگرسیون خطی و مدل تحلیل مسیر استفاده گشت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که نهادهای محلی نیازمند ایجاد و توسعه ظرفیت‌های نهادی و به تبع آن ارتقای توانایی‌های خود در حوزه‌های مالیات، ثبت‌اسناد و املاک و به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی خود هستند.

کلیدواژه‌ها


1)     ارغان، عباس؛ همایونی، پانته آ؛ ولوجردی، نگار (1395) تبیین نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت خوب زمین، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، 7 بهمن 1395، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، صص.13-1.
2)     امیدی، علی (1392) توسعه پایدار و تقویت قانونمند حکومت‌هایی محلی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 28، شماره 4، صص.136-113.
3)     آخوندی، احمد؛ برک‌پور، ناصر؛ اسدی، ایرج؛ طاهرخانی، حبیب اله، بصیرت، میثم، زندی، گلزار (1386) حاکمیت شهر-منطقه تهران: چالش‌ها و روندها، فصلنامه هنرهای زیبا، دوره 12، شماره 29، صص.16-5.
4)     بوچانی، محمدحسین (1390) واکاوی موانع ساختاری و سیاسی تغییر نقش شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی خدماتی – اجتماعی، مطالعات مدیریت شهری, دوره 3، شماره 8، صص.42-27.
5)     پوراحمد، احمد (1388) بررسی علل عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری در ایران، فصلنامه جغرافیای انسانی، دوره 1، شماره 2، صص. 210-190.
6)     حمزه لو، سوده و کاظمیان، غلامرضا (1393) ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری‌ها در مدیریت مسکن شهری مطالعه موردی: شهرداری تهران، مدیریت شهری، دوره 13، شماره 37، صص.286-273.
7)     خاتمی، سید یحیی و مــولائی، اصــغر (1391) بررسی رویکردهای مختلف در کـاربری پایـدار زمـین شـهری، دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست، 26 اردیبهشت 1391، دانشگاه تهران، صص.10-1.
8)     رفیعیان، مجتبی؛ خدایی، زهرا؛ دادش پور، هاشم (1393) ظرفیت‌سازی اجتماعات محلی به‌مثابه رویکردی در توانمندسازی نهادهای اجتماعی، جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، دوره 1، شماره 2، صص.160-133.
9)     رهنمایی، محمدتقی و کشاورز, مهناز (1389) بررسی الگوی حکمروایی خوب و نقش دولت در مدیریت و اداره امور شهرها در ایران، دو فصلنامه پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، دوره 1، شماره 1، صص.55-32.
10)   شریف‌زاده اقدم، ابراهیم؛ شیخی، عبدالله؛ اجزا شکوهی، محمد (1397) ارزیابی حکمروایی خوب در پایداری محله‌های شهری پیرانشهر، فصلنامه شهر پایدار، دوره 1، شماره 3، صص.128-109.
11)   شمس پویا، محمدکاظم (1395) از مدیریت زمین تا حکمروایی زمین؛ با نگاهی بر اصول و الزامات حکمروایی شایسته زمین، دومین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات در عمران، معماری و شهرسازی و محیط‌زیست پایدار، 12 آذر 1395، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا، صص.11-1.
12)   شیعه، اسماعیل (1382) مبانی برنامه‌ریزی شهری، چاپ بیست و چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
13)   غیاث‌وند، احمد (1395) کاربرد آمار و نرم‌افزار spss در تحلیل داده‌ها، چاپ چهارم، تهران: انتشارات متفکران.
14)   کلانتری، خلیل (1385) پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه شریف.
15)   کاظمیان، غلامرضا؛ فرجی راد، خدر؛ رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ پورطاهری، مهدی (1392) رابطه ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان‌های بوکان و ارومیه)، فصلنامه جغرافیا، دوره 11، شماره 38، صص.173-153.
16)   لاله پور، منیژه (1386) حکمروایی شهری و مدیریت زمین شهری در کشورهای درحال‌توسعه، دو فصلنامه جستارهای شهرسازی، دوره 20، شماره 5. صص. 71-60.
17)   مشکینی، ابوالفضل و نورمحمدی، مهدی (1392) تحلیل چالش‌های پیش روی مدیریت زمین شهری کشورهای درحال‌توسعه، پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری،3 اردیبهشت 1392، دانشگاه فردوسی مشهد، صص.27-1.
18)   مشکینی، ابوالفضل؛ نورمحمدی، مهدی؛ رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ صرافی، مظفر (1393) الگوی سیاست‌گذاری مداخله دولت در مدیریت زمین شهری ایران مطالعه موردی: شهر تهران، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی)، دوره 19، شماره 1، صص.210-181.
19)   مظفری پور، نجمه و سلطانی، سمانه (1393) مدیریت کارآمد زمین شهری با نگرش سیستمی به روش انتقال حقوق توسعه (TDR) با تکیه‌بر تجارب جهانی، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، دوره 6، شماره 20. صص.33-15.
20)   موحد، علی و عبادی، مریم (1397) نقش شورایاری‌ها در مشارکت مردمی و توسعه محله‌ای شهر تهران (مطالعه موردی: محله داودیه)، فصلنامه شهر پایدار، دوره 1، شماره 3، صص.107-95.
21)   نظری، حمید (1396) چالش‌های منابع انسانی در شهرداری تهران، دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، دوره 2، شماره 3، صص.90-81.
22)    نورمحمدی، مهدی (1393) الگوی سیاست‌گذاری مداخله دولت در مدیریت زمین شهری ایران، رساله دکترا جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی ابوالفضل مشکینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
23)  Adams, David. & Watkins, Craig. & White, Michael. (2005) Planning, Public Policy and Property Markets. Edition 1, publisher : Wiley-Blackwell.
1)     Akhundi, Ahmad. & Berkupour, Nasser. & Asadi, Iraj. & Taherkhani, Habibollah. & Basirat, Meysam. & Zandi, Golzar. (2007) Sovereignty of the city-Tehran region: Challenges and trends, Quarterly Journal of Fine Arts, Vol.12, No.29, pp.16-5. (In Persian).
24)  Akrofi, Emmanuel. (2013) Assessing customary land administration systems for peri-urban land in Ghana, Doctoral dissertation, Faculty of Engineering & Built Environment, University of Cape Town.‌
25)  Antonio, Danilo. (2006) Instituting good governance in the land administration system-the Philippines' perspective, Expert Meeting on Good Governance in Land Tenure and Administration, 25-Sep-2006, Food and Agricultural Organization, Rome, Italy.
2)     Arghan, Abbas. & Homayouni, Pantea. & Volujardi, Negar. (2016) Explaining the role of good urban governance in good land management, Fourth National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management, February 28, 2017, Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology, pp.1-13. (In Persian).
26)  Arko-Adjei, Anthony. & de Jong, Jitska. & Zevenbergen, Jaap. & Tuladhar, Arbind. (2010) Customary tenure institutions and good governance, FIG Congress, 11-April-2010, Sydney.
3)     Azadi, Hossein. (2020) Monitoring land governance: Understanding roots and shoots, Journal of Land Use Policy, Vol.94, No.1, pp.104-530. (In Persian).
27)  Bell, Keith Clifford. (2007) Good governance in land administration, FIG Congress, 13-May-2007, Hong Kong, China.
28)  Biitir, Samual. & Nara, Baslyd. (2016) The role of Customary Land Secretariats in promoting good local land governance in Ghana, Journal of Land Use Policy, Vol.50, No.5, pp.528-536.‌
29)  Biitir, Samuel B. & Baslyd, Nara. & Stephen Ameyaw. (2017) Integrating decentralised land administration systems with traditional land governance institutions in Ghana: Policy and praxis, Journal of Land use policy, Vol.68, No.1, pp.402-414.‌
4)     Buchani, Mohammad Hossein. (2011) Analysis of structural and political barriers to changing the role of the municipality from a service organization to a service-social institution. Urban Management Studies, Vol.3, No.8, pp.27-42. (In Persian).
30)  Burns, Tony. & Chris, Grant. & Kevin, Nettle. & Anne-Marie, Brits. & Kate, Dalrymple. (2007) Land administration reform: indicators of success and future challenges, Agriculture and Rural Development Disscussion paper, 13-Nov-2007, pp.1-227. Washington, D.C.
31)  Burns, Tony. & Klaus, Deininger. Harris, Selod. & Kate, Dalrymple. (2010) Implementing the land governance assessment framework, FIG Conference, 11Apr-2010, Sydney, Australia.
32)  Deininger, Klaus. & Thea, Hilhorst. & Vera, Songwe. (2014) Identifying and addressing land governance constraints to support intensification and land market operation: evidence from African countries, Journal of Food Policy, Vol.48, No.9, pp.76–87.
33)  Enemark, Stig. & Rexford, Ahene. (2003) Capacity building in land management-Implementing land policy reforms in Malawi, Survey review, Vol.37, No. 287, pp.20-30.‌
34)  Enemark, Stig. & Robin, McLaren. & Christiaan, Lemmen. (2015) Fit-for-purpose land administration guiding principles. Confrencess of Global Land Tool Network (GLTN), 12-Dec-2015, Copenhagen, Denmark.
35)  Enemark, Stig. & Robin, McLaren. (2017) Land Administration Developing Country Specific Strategies for Implementation, World Bank Conference on Land and Poverty, 20-Mar-2017, pp.1-18. Washington, D.C.
36)  Enemark. Stig. & Ian, Williamson. (2004) Capacity building in land administration–A conceptual approach. Survey review, Vol.37, No.294, pp.639-650.‌
37)  Ghiasvand, Ahmad. (2016) Application of statistics and SPSS software in data analysis, fourth edition, Tehran: Metfekran Publications.
38)  Grover, Richard. & Christine Grover. (2011) Modelling indicators of land governance, FIG Working Week, 18-May-2011, Marrakech, Morocco.
39)  Hamza Lu, Soodeh. & Kazemian, Gholamreza. (2014) Capacity assessment of promoting the role of municipalities in urban housing management Case study: Tehran Municipality, Urban Management, Volume 13, Number 37, pp. 273-286.
40)  Kalantari, Khalil. (2006) Data Processing and Analysis in Socio-Economic Research, Second Edition, Tehran: Sharif University Press. (In Persian).
41)  Kazemian, Gholamreza. & Faraji Rad, Khedr. & Rokanuddin, Eftekhari, Abdul Reza. & Portaheri, Mehdi. (2013) The Relationship between Institutional Capacity and Sustainable Regional Development (Case Study: Buchan and Urmia Cities), Geography Quarterly, Vol.11, No.38, pp.153-173. (In Persian).
42)  Khatami, Yahya. & Molaii, Mehdi. (2012) Investigating different approaches in sustainable urban land use, Second Conference on Environmental Planning and Management, December 2012, Tehran - University of Tehran, Faculty of Environment. (In Persian).
43)  Klimach, Anna. & Agnieszka, Dawidowicz. & Ryszard, Źróbek. (2018) The Polish land administration system supporting good governance, Journal of Land Use Policy, Vol.79, No.12, pp.547-555.‌
44)  Lalehpour, Manijeh. (2007) Urban Governance and Urban Land Management in Developing Countries, Bi-Quarterly Journal of Urban Studies, Vol.20, No.5, pp.60-71.
45)  Landeta, Jon. (2006) Current validity of the Delphi method in social sciences, Journal of technological forecasting and social change, Vol.73, No.5, pp.467-482.‌
46)  Leidel, Marco. & Steffen, Niemann. & Nina, Hagemann. (2012) Capacity development as a key factor for integrated water resources management (IWRM): improving water management in the Western Bug River Basin, Ukraine, Journal of Environmental earth sciences, Vol.65, No.5, pp.1415-1426.‌
47)  Magel, Holger. & Babette, Wehrmann. (2001) Applying good governance to urban land management–why and how, confrences of the FIG XXII International, 19-April-2001, Washington, DC, pp.310-316.
48)  Mansberger, R. & Navratil, G. & Muggenhuber, G. & Twaroch, C. (2012) Is good governance in land administration measurable and comparable?, Journal of Land Management, Food and Environment, Vol.63, No.1, pp.27-34.‌
49)  Meshkini, Abolfazl. & Noor Mohammadi, Mehdi. & Rokn al-Din, Eftekhari. & Abdul Reza, Mozafar. (2014) Policy Intervention Model of Government Intervention in Iran Urban Land Management Case Study: Tehran, Quarterly Journal of Spatial Planning and Planning (Teacher of Humanities), Vol.19, No.1, pp.210-181. (In Persian).
50)  Meshkini, Abolfazl. & Noor Mohammadi, Mehdi. (2013) Analysis of Challenges Facing Urban Land Management in Developing Countries, Fifth Conference on Urban Planning and Management, May 2, 2013, Ferdowsi University of Mashhad, pp.1-27. (In Persian).
51)  Movahed, Ali. & Ebadi, Maryam. (2015) The role of councils in public participation and development of neighborhoods in Tehran (Case study: Davoodieh neighborhood), Shahrpaydar Quarterly, Vol.1, No.3, pp.95-107. (In Persian).
52)  Mozaffaripour, Najmeh. & Soltani, Samaneh. (2014) Efficient urban land management with a systemic approach to development rights transfer (TDR) based on global experiences, Quarterly Journal of Urban Management Studies, Vol.6, No.20, pp.33-35. (In Persian).
53)   Nazari, Hamid. (2017) Challenges of Human Resources in Tehran Municipality, Bimonthly of Applied Studies in Management and Development Sciences, Vol.2, No.3, pp.81-90. (In Persian).
54)  Niguse, Woreda. (2017) Decentralized Good Governance in Rural Land Administration: The Case of Hawzen Woreda, International Journal of Engineering Development and Research, Vol.5, No.2, pp.131-142.
55)  Nour Mohammadi, Mehdi. (2014) The Model of Government Intervention Policy in Urban Land Management of Iran, PhD Thesis in Geography and Urban Planning, under the guidance of Abolfazl Meshkini, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran.
56)  Omidi, Ali. (2013) Sustainable Development and Legislative Strengthening of Local Governments, Geographical Research Quarterly, Vol.28, No.4, pp.136-113. (In Persian).
57)  Palmer, David. & Fricska, Szilard. & Wehrmann, Babette. (2009) Towards Improved Land Governance, Land Tenure Working, Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2-Sep-2009, 11.155.
58)  Pourahmad, Ahmad. (2009) Investigating the causes of non-realization of integrated urban management in Iran, Human Geography Quarterly, Vol.1, No.2, pp.190-210. (In Persian).
59)  Powell, C. (2003) The Delphi technique: myths and realities, Journal of Leading Global Nursing Reesearch, Vol,41, No.4, pp.376-382.‌
60)  Rafieian, Mojtaba. & God, Zahra. & Dadeshpour, Hashem. (2014) Capacity Building of Local Communities as an Approach in Empowering Social Institutions, Sociology of Social Institutions, Vol.1, No.2, pp.133-160. (In Persian).
61)  Rahnamaei, Mohammad Taghi. & Keshavarz, Mahnaz. (2010). Investigating the model of good governance and the role of government in the management and administration of urban affairs in Iran, Bi-Quarterly Journal of Urban Ecology Research, Vol.1, No.1, pp.32-55. (In Persian).
62)  Rajabifard, Abbas. & Williamson, Ian. (2004) SDI development and capacity building, the seventh of GSDI conference, 2-Feb-2004, India.
63)  Rohitarachoon, Piyawadee. & Farhad Hossain. (2012) Decentralized recruitment and selection in Thailand: Friend or foe to local public administration, International Journal of Public Administration, Vol.35, No.8, pp.553-561.‌
64)  Shams, Pouya. & Mohammad, Kazem. (2016) from land management to land governance; Looking at the principles and requirements of proper land governance, the Second International Conference on Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning and Sustainable Environment, December 3, 2016, Institute of Idea Managers in the Capital of Viera, pp.1-11. (In Persian).
65)  Sharifzadeh Aqdam, Ibrahim. & Sheikhi, Abdullah. & Ejza Shokouhi, Mohammad. (2018) Evaluation of good governance in the sustainability of Piranshahr urban neighborhoods, Quarterly Journal of Sustainable City, Vol.1, No.3, pp.109-128. (In Persian).
66)  Shia, Ismail. (2003) Fundamentals of Urban Planning, 24th Edition, Tehran: University of Science and Technology Publications. (In Persian).
67)  UNDP, (1998). Capacity Assessment and Development, United Nations development programme,13-Apr-1998, New York, pp.62-66.
68)  Weiss, Thomas. (2000) Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges, Journal of third world quarterly, Vol.21, No.5, pp.795-814.‌
69)  Williamson, Ian. & Stig, Enemark. & Jude, Wallace. & Abbas, Rajabifard. (2010) Land administration for sustainable development, FIG Congress: facing the chalanges- building the capacity, 11-Apr-2010, Sydney, Australia.
70)  Zakout, Wael. & Wehrmann, Babette. & Torhonen, Mika-Petteri. (2006) Good governance in land administration, Food and Agriculture Organzation of The United Nations (FAO),World Bank, 16-Apr-2009, Rome.