تحلیل ساختاری ابعاد برنامه ریزی شهری درمانگر استرس در شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استاد طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22034/jsc.2023.345489.1631

چکیده

شهرها با وجود مزایای بسیاری که دارند استرس شهری را افزایش می‌دهند. این موضوع در شهر تهران که ششمین شهر پر استرس جهان است اهمیت چندین برابر پیدا می‌کند. اما با توجه به اهمیت آن تاثیر جنبه‌های مختلف این شهر بر استرس به خوبی شناخته شده نیست. به همین منظور این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل ساختاری ابعاد برنامه ریزی شهری درمانگر استرس در شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و برمبنای هدف از پژوهش‌های کاربردی می‌باشد. در واقع پس از تحلیل محتوا مطالعات پیشین به تحلیل ساختاری ابعاد مذکور بر اساس نظر متخصصان آشنا با موضوع، با استفاده از نرم افزار (MICMAC) پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بعد محیطی به عنوان تاثیر گذارترین و بعد ویژگی‌های فردی به عنوان تاثیر پذیرترین ابعاد شناخته شده‌است. در واقع ابعاد محیطی، اقتصادی، حمل و نقل، فرهنگی، کاربری، اجتماعی، سیاسی، کالبدی، فردی و مسکن به ترتیب در برنامه ریزی شهری درمانگر استرس در شهر تهران حائز اهمیت هستند. همچنین ابعاد محیطی و اقتصادی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابعاد برنامه ریزی شهری درمانگر استرس در این شهر می‌باشند. در نتیجه توجه به همه‌ی این ابعاد با تاکید بر بعد محیطی و اقتصادی می‌تواند استرس شهری را در شهر تهران تا حد بسیاری کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها