ارزیابی میزان اثربخشی راهبردهای مجموعه مدیریت شهری جهت مقابله با بحران شیوع کرونا مطالعه موردی: شهر رشت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

با پیشرفت‌های شگرف در حوزه بهداشت و سلامتی در دهه‌های اخیر تصور نمی‌شد که در قرن 21 شیوع ویروس کرونا ازلحاظ اندازه و گسترش بتواند شهرهای جهان را با چنین بحرانی مواجه سازد. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی میزان اثربخشی راهبردهای مجموعه مدیریت شهری شهر رشت در مقابله با ویروس کرونا انجام‌گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر کمی است و جمع‌آوری اطلاعات از طریق پیمایشی و اسنادی صورت پذیرفته است. با مطالعات مبانی نظری و پیشینه تحقیق، 8 معیار و 53 شاخص شامل نقش شهرداری‌ها، نقش شهروندان، مدیریتی و اجرایی، درمانی - مراقبتی، نظافتی - بهداشتی، اقتصادی، آموزشی - فرهنگی، حمل‌ونقل و فضای عمومی استخراج شد. تعداد 391 پرسش‌نامه به‌صورت آنلاین میان ساکنین شهر رشت توزیع گردید. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه‌ای و فریدمن در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. سپس با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS3 به مدل‌سازی و تحلیل پژوهش پرداخته‌شده است. ضریب مسیر منتهی به معیار پنهان "نظافتی - بهداشتی" قوی‌ترین تأثیر را دارا می‌باشد (949/0). این بدین معنی می‌باشد که معیار نظافتی – بهداشتی تأثیری قوی بر اثربخشی میزان راهبردهای مجموعه مدیریت شهری دارد. معیارهای اقتصادی و درمانی - مراقبتی به ترتیب با ضرایب مسیر 916/0 و 910/0 دارای قوی‌ترین تأثیر می‌باشند. این سه معیار و شاخص‌های ذیل آن‌ها توسط شهروندان شهر رشت به‌عنوان معیارهای مهم تعیین‌شده‌اند. ضدعفونی کردن ساختمان‌های پرازدحام اداری و عمومی، مناسب‌سازی فروشگاه‌ها و میدان‌ها میوه و تره‌بار (ایجاد نظم فضایی و ...)، تعبیه مکان‌هایی برای شست‌وشوی دست‌ها و ... ازجمله کارهایی است که در این دوران می‌توان انجام داد و مجموعه مدیریت شهری باید تمرکز خود را بر این موضوعات عطف نماید و بعدازاین مسئله به اقتصاد و معیشت مردم بپردازد.

کلیدواژه‌ها


 1. Haeri, V. (2019). Local measures in global crises, the right to the city and the role of social support centers and neighborhood crisis management in dealing with the spread of the Corona disease (Tehran). Social Impact Assessment Quarterly, 1(2), 281-255. [In Persian].
 2. Darabi, H., Ashtiani, R., Rezaei Anwar, M., & Farsizadeh, N. (2021). Examining the relationship between urban open spaces and the epidemic of the Covid-19 disease. Crisis Prevention and Management Knowledge Quarterly, 11(2), 190-179. [In Persian].
 3. Salaripour, A. A., Ramezani, H., Zali, N., & Safai Karpour, M. (2017). Investigating the quality of neighborhood relations within the Islamic Iranian neighborhood and its role in attachment to the place of case study: Saghri Sazan neighborhood of Rasht city. Iranian Islamic City Studies Quarterly, 9 (34), 47-35. [In Persian].
 4. Salaripour, A., & Yousefi Matek, H. (2021). strategies to improve the resilience of cities against epidemics with a tactical urbanism approach; A case study of the city of Rasht. The first national conference on cities for the people, August 5 and 6, 1400, Rasht: Rasht Municipality, Gilan University, 1-18. [In Persian].
 5. Abbaskhah, R., Aghaizadeh, I., & Hossam, M. (2021). Investigating the cooperative employment situation of women living in the worn-out context of Rasht city with an emphasis on the creative food city. Journal of Sustainable City, 4(2), 145-125. [In Persian].
 6. Gholami, H., Panahi, A., & Ahmadzadeh, H. (2019). Future research on the resilience of urban settlements against environmental hazards with an emphasis on the Corona pandemic (case study: Tabriz city). Journal of Geography and Environmental Hazards, 9(4), 179-199. [In Persian].
 7. Gholami, H., Panahi, A., & Ahmadzadeh, Hassan. (2022). Analysis of the effects of biological environmental hazards on urban spaces with an emphasis on the Corona pandemic (case study: Tabriz city). Journal of Geography and Environmental Studies, 11(41), 154-143. [In Persian].
 8. Fuladi, Sh., Salaripour, A. (2019). Explanation of factors affecting the promotion of populism in traditional neighborhoods (case study: Ostadsara, Chelekhane and Pirsera neighborhoods in Rasht). Local Development Quarterly (Rural-Urban), 12(2), 471-447. [In Persian].
 9. Ghasemi, I. (2019). Consequences of Corona on the city and future urban development. Social Impact Assessment Quarterly, 1(2), 253-227. [In Persian].
 10. Study and planning center of Tehran city. (2019). Examining the events caused by epidemic diseases in urban management. prepared and edited by: Seyedah Samieh Manafi, revised by: Alireza Nouri, Tehran: Tehran City Planning and Studies Center. [In Persian].
 11. Study and planning center of Tehran city. (2019). A policy review of cities' response to the COVID-19 pandemic, cities' policy responses (Danish Shahr 587). Translation: Narges Zaredar, scientific supervisor: Nasser Ibaadi, Amin Hadizadeh, Tehran: Tehran City Planning and Studies Center. [In Persian].
 12. Mehr Danesh, Gona and Azadizadeh, Namdar. (2019). The concept of urban resilience, management and future planning of cities (Corona 19). Journal of Geography and Human Relations, 3(1), 161-132. [In Persian].
 13. Hamdani, P., & Rostami, R. (2019). The role of social participation in improving the performance of urban space crisis management, a case study: Rabat Karim city. Journal of Sustainable City, 3(4), 105-91. [In Persian].
 14. Afrin, S., Chowdhury, F., & Rahman, M. (2021). COVID-19 Pandemic: Rethinking Strategies for Resilient Urban Design, Perceptions, and Planning. Frontiers in Sustainable Cities, 3, 668263, 1-13.
 15. Brizuela, N., Garcia-Chan, N., Gutierrez Pulido, H., & Chowell, G. (2020). Understanding the role of urban design in disease spreading. BioRxiv, 766667, 1-18.
 16. Daneshpour, Z. (2020). Out of the coronavirus crisis, a new kind of urban planning must be born. Accessed on, 30, 1-10.
 17. Eltarabily, S., & Elgheznawy, D. (2020). Post-Pandemic Cities - The Impact of COVID-19 on Cities and Urban Design. Architecture Research, 10(3), 75-84.
 18. Honey-Rosés, J., Anguelovski, I., Bohigas, J., Chireh, V., Daher, C., Konijnendijk, C., . . . Nieuwenhuijsen, M. (2020). The Impact of COVID-19 on Public Space: A Review of the Emerging Questions. 1-20.
 19. Lee, V., Ho, M., Kai, C., Aguilera, X., Heymann, D., & Wilder-Smith, A. (2020). Epidemic preparedness in urban settings: new challenges and opportunities. The lancet infectious diseases, 20 (5), 527-529.
 20. Martínez, L., & Short, J. (2021). The Pandemic City: Urban Issues in the Time of COVID-19. Sustainability, 13(6), 3295, 1-10.
 21. Mishra, S., Mohapatra, A., Kumar, R., Singh, A., Bhadoria, A., & Kant, R. (2020). Restricting rural-urban connect to combat infectious disease epidemic as India fights COVID-19. Journal of family medicine and primary care, 9(4), 1792-1794.
 22. Nieuwenhuijsen, M. (2021). New urban models for more sustainable, liveable and healthier cities post covid19; reducing air pollution, noise and heat island effects and increasing green space and physical activity. Environment International, 106850, 1-8.
 23. Nieuwenhuijsen, M. J. (2020). COVID19 and the city; from the short term to the long term. Environmental research, 191, 110066, 1-3.
 24. Pisano, C. (2020). Strategies for Post-COVID Cities: An Insight to Paris En Commun and Milano 2020. Sustainability, 12(15), 1-15.
 25. Raj, S., Angella, E., & Pooja, C. (2021). Impact of Covid-19 in shaping new resilient urban planning approach. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1114 (1), 1-7.
 26. Salama, A. (2020). Coronavirus questions that will not go away: interrogating urban and socio-spatial implications of COVID-19 measures [version 1; peer review: awaiting peer review]. Emerald Open Research, 2, 1-12.
 27. Sharifi, A., & Khavarian-Garmsir, A. (2020). The COVID-19 pandemic: Impacts on cities and major lessons for urban planning, design, and management. Science of the Total Environment, 142391, 1-14.
 28. Wilkinson, A. (2020). Local response in health emergencies: key considerations for addressing the COVID-19 pandemic in informal urban settlements. International Institute for Environment and Development (IIED), 1-20.
 29. Xu, C., Luo, X., Yu, C., & Cao, S.-J. (2020). The 2019-nCoV epidemic control strategies and future challenges of building healthy smart cities. Indoor and Built Environment 0(0), 1-6.