ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی هوشمند شهری در شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

در قرن حاضر با ظهور تکنولوژی‌های نوین و هوشمند در حوزه فن‌آوری اطلاعات در کلان‌شهر تهران، تغییرات بسیاری در زندگی شهرنشینان رخ‌داده است و این توجه اندیشمندان را به مفهوم "کیفیت زندگی هوشمند" جلب کرده که نتیجه آن بازنگری و ارائه ابعاد و شاخص‌های موثر در سنجش آن در کلان‌شهر تهران است. با توجه به اهمیت کیفیت زندگی در نظام برنامه‌ریزی، توجه به مفهوم هوشمندی و گسترش تأثیر آن در عامل مذکور بیش‌ازپیش مطرح می‌گردد. هدف از این پژوهش دستیابی به یک مدل ساختاری، ترتیب اهمیت و ضریب تأثیر ابعاد و شاخص‌های کیفیت زندگی هوشمند شهری از طریق معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) در کلان‌شهر تهران می‌باشد. مناطق یک، شش و نوزده شهرداری تهران به‌عنوان جامعه آماری و حجم جامعه آماری نیز چهارصد نفر می‌باشد. بر اساس نتایج حاصله تمامی ابعاد هفتگانه پژوهش ارتباط معناداری با عامل کیفیت زندگی هوشمند شهری جهت سنجش و ارزیابی آن دارند. همچنین در راستای بیان میزان اهمیت این ابعاد در مناطق مختلف، عامل انسجام و مشارکت اجتماعی در منطقه یک، آموزش عمومی در منطقه شش و عامل مصرف منابع و محیط‌زیست در منطقه نوزده تهران بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند. لذا می‌توان گفت که توسعه شهرها تحت تأثیر توسعه روزافزون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در نقاط مختلف دنیا است اما این موضوع نباید باعث نادیده گرفتن تفاوت‌ها و خواسته‌های مردم مختلف گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. سلطانی، سهیل؛ صیادی، منصور؛ افشاری، محمدعلی؛ نصیری، نصیر و دارخال، علیرضا. (1399). تبیین الگوی هوشمند سازی شهری با رویکرد توسعه پایدار. هفتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، تهران.
 2. گودرزی، غزاله؛ بهزادفر، مصطفی و زیاری، یوسفعلی. (1398). واکاوی اثر تغییرات کالبدی بافت تاریخی بر حافظه تاریخی شهروندان مطالعه موردی: محور پانزده خرداد تهران.مجله شهر پایدار، 2 (2)، 53-69.‌
 3. مرکز آمار ایران. (1395). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
 4. نقیب­زاده، احمدرضا؛ شمس‌الدینی، علی و سلطانی، علی. (1398). ارزیابی موانع مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری مطالعه موردی: شهر شیراز.مجله شهر پایدار، 2 (4)، 115-128.‌
 5. Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. Computer networks, 54 (15), 2787-2805.
 6. Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the academy of marketing science, 16 (1), 74-94.
 7. Bigdeli Rad, V. (2019). The Impact of Government Policies on Citizen Participation in the Reconstruction of the Deteriorated Fabrics in District 17 of Tehran Municipality. Armanshahr Architecture & Urban Development, 16 (12), 113-124.
 8. Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295 (2), 295-336.
 9. Chourabi, H., & Nam, T. (2012). Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. 45th Hawaii International Conference on System Sciences, 12-27.
 10. Correia, L. M., & Wunstel, K. (2011). Smart Cities applications and requirements, White Paper of the Experts Working Group. Net! Works European Technology Platform, 12, 1-12.
 11. Davari, A., & Rezazadeh, A., (2014). Structural equation modeling software PLS. Tehran: University Jihad Publications. [In Persian].
 12. Dirks, S., Gurdgiev, C., & Keeling, M. (2010). Smarter cities for smarter growth: How cities can optimize their systems for the talent-based economy. 1stIBM Institute for business Value Pub.
 13. Dustdar, S., Nastić, S., & Šćekić, O., (2017). Smart Cities: The Internet of Things. People and Systems, 1st Ed, Springer.
 14. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18 (1), 39-50.
 15. Goodarzi, G., Behzadfar, M., & Ziari, Y. (2019). Analysis of the effect of physical changes in the historical context on the historical memory of citizen's Case study: 15 Khordad axis, Tehran. Journal of Sustainable City, Vol 2, no 2, pp. 53-69. [In Persian].
 16. Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed, a Silver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 198(2), 139-152.
 17. Hair, J.F., Hollingsworth, C. L., Randolph, A. B., & Chong, A. (2017). An updated and expanded assessment of PLS-SEM in information systems research. Industrial Management & Data Systems, 117 (3), 442-458.
 18. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). the use of partial least squares path modeling in international marketing, In Advances in International Marketing. 1st Ed, Emerald Group Publishing.
 19. International Standards Organization. (ISO), (2018). Sustainable development in communities – indicators for Smart Cities. edition1, Publisher ISO.org.
 20. Kock, N. (2015). One-tailed or two-tailed P values in PLS-SEM?. International Journal of e-Collaboration, 11 (2), 1-7.
 21. Lara, A.P., Costa E.M., Furlani, T.Z, & Yigitcanlar, T. (2016). Smartness that matters: towards a comprehensive and human-centred characterisation of smart cities. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 2, 1-13.
 22. Macke, J., Casagrande, R. M., Sarate, J. A. R., & Silva, K. A. (2018). Smart city and quality of life: Citizens’ perception in a Brazilian case study. Journal of Cleaner Production, 182 (1), 717-726.
 23. Mahizhnan, A. (1999). Smart cities, The Singapore case. Cities, 16 (1), 13–18.
 24. Meeus, L., De Oliveira Fernandes, E., Leal, V., Azevedo, I., Delarue, E., & Glachant, J. M. (2011). Smart Cities Initiative: how to foster a quick transition towards local sustainable energy systems. Florence School of Regulation, 13-45.
 25. Nam, T. & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology. People, and Institutions, in Proceedings of the 12th Annual Digital Government Research Conference, College Park, Maryland, June 12-15,pp.15-38.
 26. Naqibzadeh, A. R., Shams al-Dini, A., & Soltani, A. (2019) Assessing Barriers to Private Sector Participation in Urban Development and Case Study: Shiraz City. Journal of Sustainable City, 2 (4), 115-128. [In Persian]
 27. Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A.C., Mangano, G., Scorrano, F. (2014). Current trends in Smart City initiatives: some stylised facts. Cities, 38, 20–36.
 28. Rad, V. B., Najafpour, H., Ngah, I., Shieh, E., Rashvand, P., & Rad, H. B. (2015). What Are The Safety Factors Associating with Physical Activity in Urban Neighborhoods? (A Systematic Review).  Appl. Environ. Biol. Sci, 5 (3), 259-266.
 29. Rouf, M. A., & Akhtaruddin, M. (2018). Factors affecting the voluntary disclosure: a study by using smart PLS-SEM approach. International Journal of Law and Management, 60 (6), 1498–1508.
 30. Shami, M. R., Rad, V. B., & Moinifar, M. (2022). The structural model of indicators for evaluating the quality of urban smart living. Technological Forecasting and Social Change, 176 (1), 1-11.
 31. Siegel, C., & Dorner, T. E. (2017). Information technologies for active and assisted living—Influences to the quality of life of an ageing society, International journal of medical informatics, 100 (1), 32-45.
 32. Soltani, S., Sayadi, M., Afshari, M. A., Nasiri, N., Darkhal, A. (2020). Explaining the model of urban intelligence with a sustainable development approach. the 7th National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management and the 6th Specialized Exhibition of Mass Builders of Housing and Construction in Tehran Province, Tehran. [In Persian]
 33. Statistics Center of Iran. (2016). Results of the General Census of Population and Housing. [In Persian].
 34. Tran, M., Pham, T., Phan, T., Hoang, T., Do, D., & T, D. (2019). Factors influencing independent audit fees: multi-group analysis PLS-SEM and moderate model. Management Science Letters, 9 (1), 1599–1608.
 35. Van Den Oetelaar, P. F. (2017). Smart cities: theory vs. practice.1st Ed, Springer pub.
 36. Vázquez José Luis, L. A., Gutiérrez, P., & Sahelices, C. (2018). The Contribution of Smart Cities to Quality of Life from the View of Citizens. 1st Ed, Springer International Publishing AG.
 37. Washburn, D., Sindhu, U., Balaouras, S., Dines, R. A., Hayes, N., & Nelson, L. E. (2009). Helping CIOs understand “smart city” initiatives. Growth, 17 (2), 1-17.
 38. Yigitcanlar, T., Kamruzzaman, M., Foth, M., Sabatini-Marques, J., da Costa, E., & Ioppolo, G. (2019). Can cities become smart with, a systematic review of the literature, Sustainable Cities and Society?. Sustainable cities and society, 45, 348-365.