تحلیل برهمکنش‌های فناورانه کاربران در فضاهای باز عمومی دانشگاهی در راستای پیاده‌سازی سایبر پارک‌های شهری مطالعه موردی: پردیس باغ ملی دانشگاه هنر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فناوری معماری (مدیریت پروژه و ساخت)، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار طراحی شهری، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

ظهور دنیای مجازی منجر به خلق فضاها و ایجاد الگوهای رفتاری نوینی در زندگی انسان مدرن امروزی شده است. در همین راستا، سایبر پارک، از طریق هم آفرینی فضاهای باز عمومی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی، فرصت‌های فراوانی را برای ذی‌اثران در حوزه تعاملات دیجیتالی (تبادل اطلاعات، انتقال تجارب، به اشتراک‌گذاری دانش و...) فراهم کرده است. درواقع، سایبر پارک زیست‌بوم اجتماعی هوشمندی است که در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، می‌تواند با استفاده از افزارهای فناورانه و در بستر طبیعت، نیازها و خواسته‌های افراد را به‌ویژه در زمینه آموزش و یادگیری برآورده کند. هدف اصلی این پژوهش، امکان‌سنجی پیاده‌سازی سایبر پارک‌ها از طریق برهمکنش‌های فناورانه کاربران در فضاهای باز عمومی دانشگاهی است و پردیس باغ ملی دانشگاه هنر به‌عنوان نمونه موردمطالعه انتخاب‌شده است. بدین منظور، داده‌ها به‌صورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمع‌آوری‌شده و سپس با بهره‌گیری از روش تحلیل کمی و به‌کارگیری نرم‌افزار آماری SPSS و نیز به کمک راهبرد پژوهشی مطالعه موردی، تحلیل داده‌ها انجام‌شده است. برای ارتقای اعتبار این پژوهش، مطالعه آزمایشی (30 عدد پرسشنامه) اجرا شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که موفقیت در استقرار سایبر پارک درون فضاهای باز عمومی دانشگاهی نیازمند توسعه و تقویت زیرساخت‌های فناورانه در این مکان و تأمین فضای مناسب (به‌خصوص محیط طبیعی) برای فراهم شدن امکان حضور افراد برای استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و به اشتراک‌گذاری تجارب حاصل از آن‌ها است. یافته‌ها به اشتیاق و تمایل بالای ذی‌اثران (دانشجویان یا کاربران اصلی) به مشارکت در امور مربوط به فضای باز عمومی آموزشی نیز اشاره دارند. همچنین، کیفیت فضای باز عمومی پردیس باغ ملی دانشگاه هنر به‌شدت مرتبط با امکانات موجود در آن بوده و با زندگی اجتماعی دانشجویان (مرتبط با کاربرد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات) همبستگی قوی دارد.

کلیدواژه‌ها


1)     اکبری، علی‌اکبر؛ بذرافکن، کاوه؛ تهرانی، فرهاد؛ سلطان‌زاده، حسین (1396)‌ بازشناسی نگرش به زمینه در بناهای ساخته‌شده میدان مشق تهران در دوره پهلوی اول،‌ فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی،‌ دوره 8، شماره 30،‌ صص.14-6.
2)     بانی مسعود، امیر (1388) معماری معاصر ایران (در تکاپوی بین سنت و مدرنیته)، تهران: نشر هنر معماری قرن.
3)     برمایه‌ور، بهنود و کوکبی، لیلا (1398) واکاوی شکل‌گیری سایبر پارک‌ها به‌عنوان فضاهای باز عمومی هوشمند شهری (مطالعه موردی: پروژه‌های پیشگام سایبر پارک)، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری،‌ دوره7، شماره 4،‌ صص. 877-855.
4)     پارســی، فرامرز و ولیزاده، احمــد (1384) مطالعات تاریخی میدان مشق، مهندسین مشاور باوند، تهران.
5)     رضایی، ناهیده؛ محمدزاده، رحمت؛ عمرانی پور، علی (1395) ارزیابی کیفیت اجتماعی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه‌باز پردیس‌های دانشگاهی،‌ مطالعه موردی: پردیس دانشگاه کاشان،‌ مطالعات معماری ایران، دوره5، شماره 10، صص. 206-183.
6)     ضرغامی، اسماعیل و عظمتی، سعید (1392) بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیط‌های دانشگاهی ازنظر دانشجویان، نشریه فناوری آموزش،‌ دوره7، شماره 3‌، صص. 296-287.
7)     عظمتی، حمیدرضا؛ صباحی،‌ سمانه؛ عظمتی، سعید (1391) عوامل محیطی مؤثر بر رضایتمندی دانش‌آموزان از فضاهای آموزشی، نقش‌جهان،‌ دوره2، شماره 1،‌ صص. 42-31.
8)     عظمتی، سعید؛ مظفر،‌ فرهنگ؛ حسینی، باقر؛ صالح صدق پور، بهرام (1396) اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر سرزندگی خلاق و تعامل اجتماعی از نگاه متخصصان،‌ پژوهش در نظام‌های آموزشی، دوره 11، شماره 37،‌ صص. 200-179.
9)     کوکبی، لیلا و برمایه‌ور،‌ بهنود (1398) هم آفرینی فضای گردشگری هوشمند از طریق تعاملات دیجیتالی: ارائه مدل مفهومی سایبر پارک،‌ گردشگری شهری، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 1، صص. 51-67.
10)   کیانی، مصطفی (1393) معماری دوره پهلوی اول، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
11)   وب‌سایت دانشگاه هنر https://art.ac.ir/fa
12)  Agora. (2017)  http://Cyberparks-Project.Eu/Agora/Forums/Topic/Extended Definition Based On Discussion.
13)  Almeida, I. A. (2018) Teenagers As Co-Researchers in the Production of Inclusive Public Spaces, Insights From a Living Lab In Lisbon.
14)  Arvanitidis, Paschalis. & Therese, Kenna. & Gabriela, Maksymiuk. (2019) Public Space Engagement and ICT Usage by University Students: An Exploratory Study in Three Countries, CyberParks – The Interface Between People, Places and Technology. Lecture Notes in Computer Science, Vol.11380, pp.87-108.
15)  Batagan, Lorena. (2011) Smart Cities and Sustainability Models, Informatica Economic, Vol.15, No.3, pp.80-87.
16)  Castells, Manuel. (2001) The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford Press.
17)  Castells, Manuel. & Cardoso, Gustavo. (2005) The Network Sociey: From Knowledge to Policy. Washington D. C. Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations.
18)  Cresswell, Tim. (2014) Place: An Introduction, Blackwell: Wiley.
19)  Erjavec, Ina Šuklje. & Ruchinskaya, Tatiana. (2019) A Spotlight of Co-Creation and Inclusiveness of Public Open Spaces, CyberParks – The Interface Between People, Places and Technology, Vol.11380, pp.209-224.
20)  Femenia Serra, Francisco. & Neuhofer, Barbara. (2018) Smart Tourism Experiences: Conceptualisation, Key Dimensions and Research Agenda, Journal of Regional Research, Vol.42, pp.129-150.
21)  Frantzeskaki, Niki. (2016) Resilient Europe, A Concept for Co-Creating Cities of the Future, University Rotterdam, Netherlands.
22)  Kim, Bong-Hyun. & Oh, Sang-Young. (2014) A Study on the SMART Education System Based on Cloud and N-Screen, Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society, Vol.15, No.1, pp.137-143.
23)  Klichowski, Michal. (2017) Learning in Cyberparks, A Theoretical and Empirical Study, Series Interdisciplinary Research, Adam Mickiewicz University Press, No.49, pp.66.
24)  Klichowski, Michal. (2018) Learning in Cyberparks: Evidence From EEG Experiment Supported by TUD COST Action TU1306.
25)  Klichowski, Michal. & Philip, Bonanno. & Sylwia, Jaskulska. & Carlos, Smaniotto Costa. &  Michiel, de Lange. & Francisco, R. Klauser. (2015) CyberParks as a New Context for Smart Education: Theoretical Background, Assumptions, and Pre-service Teachers' Rating, American Journal of Educational Research, Vol.3, No.12A, pp.1-10.
26)  Klichowski, Michal. & Carlos, Smaniotto. & Michiel, de Lange. (2016) Fostering knowledge about the relationship between information and communication technologies and public spaces supported by strategies to improve their use and Aatractiveness.
27)  Kramers, Anna. & Mattias, Höjer. & Nina, Lövehagen. & Josefin, Wangel. (2014) Smart Sustainable Cities–Exploring ICT Solutions for Reduced Energy Use in Cities, Environmental Modeling and Software, Vol.56, pp.52-62.
28)  Mayer Schonberger, Viktor. & Cukier, Kenneth. (2013) Big Data – A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Thing, Harcourt Publishing.
29)  Menezes, Marluci. & Carlos, Smaniotto Costa. (2019) People - Space - Technology: An Ethnographic Approach, CyberParks – The Interface Between People, Places and Technology, Vol.11380, pp. 76–86.
30)  Menezes, Marluci. & Paschalis, Arvanitidis. & Carlos, Smaniotto Costa. & Zvi, Weinstein.  (2019) Teenagers’ Perception of Public Spaces and Their Practices in Icts Uses In: Cyberparks, CyberParks – The Interface Between People, Places and Technology, Vol.11380, pp. 109-119.
31)  Menezes, Marluci. & Mateus, Diogo. (2018) Walking As Tactile Method Urban Planning and Design – In: Cyberparks, CyberParks – The Interface Between People, Places and Technology, Vol.11380, pp. 65-74.
32)   Molin, Julie. & Fors, Hanna. &  Faehnle, Maija Elina. (2016) Citizen Participation for Better Urban Green Spaces, Policy Brief, Nordic Forest Research.
33)  Montserrat Pallares-Barbera. & lena, Masala. & Jugoslav, Jokovic. & Aleksandra, Djukic. & Xavier, Albacete. (2019) Challenging Methods and Results Obtained From User-Generated Content in Barcelona’s Public Open Spaces, In: Cyberparks, CyberParks – The Interface Between People, Places and Technology, Vol.11380, pp.120–136.
34)  Mora, Luca. & Deakin, Mark. & Aina, Yusuf A. & Appio, Francesco Paolo. (2019) Smart City Development: ICT Innovation for Urban Sustainability, In Book: Sustainable Cities and Communities. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, Springer, Cham, pp. 1-17.
35)  PMBOK, Guide. (2017) The Project Management Institute (PMI), Sixth Edition.
36)  Report for Living Lab in Gent (2019) The Report of the Living Lab.
37)  Report for Living Lab in Lisbon (2018) The Report of the Living Lab.
38)  Report for Living Lab in Vilnius (2018) The Report of the Living Lab.
39)  Sajid Khan, M. & Woo, Mina. & Kichan, Nam. & Chathoth, Prakash K. (2017) Smart City and Smart Tourism: A Case of Dubai, Sustainability, Vol.9, p.2279.
40)  SDGs UNHabitat. (2018) Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development United Nations.
41)  Smaniotto, Costa. Carlos; Mathey, Juliane; Ina Suklje, Erjavec (2008) Green Spaces – A Key Resource for Urban Sustainability, The Green Keys Approach for Developing Green Spaces, Urbani Izziv, Letnik, Vol.19, No.2, pp.199-211.
42)  Carlos Smaniotto, Costa. & Juliane, Mathey. & Ina, Šuklje Erjavec. (2018) Building a Theory on Co-Creating a Cyberpark: Lessons Learnt From the COST Action Cyberparks and the Flussbad Project, Berlin, In: The making of the mediated public space, pp.165-174.
43)  Smaniotto Costa, Carlos. & Ina Šuklje, Erjavec. (2019) The Rationale of Cyberparks and the Potential of Mediated Public Open Spaces, In CyberParks–The Interface Between People, Places and Technology, Vol.11380, pp. 3-13.
44)  Thomas, Sue. (2014) Cyberparks Will Be Intelligent Spaces Embedded with Sensors and Computers, retrieved from http://theconversation.com/cyberparks-will-be-intelligent -spaces-embedded-with -sensors-and-computers-26837