کلیدواژه‌ها = آسیب‌پذیری
ارزیابی آسیب‌پذیری کالبدی شهر بجنورد در مقابل زلزله با رویکرد توسعه پایدار شهری

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 149-163

10.22034/jsc.2020.249936.1318

علی غلامزاده دوآب؛ سعید کامیابی؛ زینب کرکه آبادی


ارزیابی تاب‌آوری و مؤلفه‌های آن در برابر مخاطرات طبیعی مطالعه موردی : شهر ایلام

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 105-123

10.22034/jsc.2020.197791.1099

اعظم نصراللهی نیا؛ مهدی مومنی؛ حمید صابری؛ فرشته احمدی