کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تبیین عوامل و پیامدهای رانت بر فضاهای شهری(مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 6، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 59-77

10.22034/jsc.2022.299273.1526

اکبر اصغری زمانی؛ حجت محمدی ترکمانی؛ شهریور روستایی


آسیب‌شناسی موانع تحقق حکمروایی خوب شهری در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر نیشابور

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 43-57

10.22034/jsc.2021.251270.1326

محمدعلی طالبی؛ محمدتقی رهنمایی؛ ریباز قربانی نژاد