کلیدواژه‌ها = همدان
پهنه‌بندی و تحلیل فضایی فقر شهری مطالعه موردی: شهر همدان

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 105-124

10.22034/jsc.2021.240978.1281

عامر نیک پور؛ محمد سلیمانی؛ بهناز محمدیاری