کلیدواژه‌ها = گراندد تئوری
تبیین تبلور قدرت در زمین شهری (نمونه موردی: باغستان های شهر قزوین

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 55-70

10.22034/jsc.2021.285378.1468

هومن باباپور؛ زهره داود پور؛ مریم معینی فر