کلیدواژه‌ها = الگوهای رفتاری
تبیین الگوهای رفتار جمعی و تأثیر آن بر رشد و شکوفایی کودکان در فضاهای عمومی کلان‌شهر مشهد

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 99-115

10.22034/jsc.2022.197104.1088

حجت حاتمی نژاد؛ حسین حاتمی نژاد؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد