کلیدواژه‌ها = شهر تبریز
تبیین عوامل و پیامدهای رانت بر فضاهای شهری(مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 6، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 59-77

10.22034/jsc.2022.299273.1526

اکبر اصغری زمانی؛ حجت محمدی ترکمانی؛ شهریور روستایی


ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر میزان شادی شهروندان در فضاهای عمومی شهر تبریز

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 115-132

10.22034/jsc.2020.235573.1260

سئودا محمدی دلبند؛ آرش ثقفی اصل؛ داریوش ستارزاده؛ مهسا فرامرزی اصل