نویسنده = الناز بهزادپور
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدل مفهومی توسعه شهری دانش‌بنیان مبتنی بر رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری مورد پژوهی: کلان‌شهر تهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 73-90

10.22034/jsc.2021.279668.1440

الناز بهزادپور؛ محمدرضا فرزاد بهتاش؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی