نویسنده = پریسا بیکی
بررسی عوامل موثر بر امنیت زنان در بافت فرسوده محله طرشت

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-17

10.22034/jsc.2019.190513.1044

پریسا بیکی؛ آزیتا رجبی؛ ژیلا سجادی