نویسنده = سمیه زین العابدین زاده
ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر حس تعلق مکانی با رویکرد شهر شاد مطالعه موردی: کلان‌شهر ارومیه

دوره 6، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 21-37

10.22034/jsc.2023.375310.1672

سمیه زین العابدین زاده؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر