دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-170 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. تحلیل پایداری بازآفرینی بافت مرکزی شهر ؛مورد پژوهی: بافت مرکزی شهر زنجان

10.22034/jsc.2020.212770.1173

قمر عباسی؛ سید یعقوب موسوی؛ ایرج قاسمی؛ محسن احدناد روشتی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

7. تحلیل بازآفرینی شهری در بعد کالبدی از منظر توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر بجنورد

10.22034/jsc.2020.223060.1220

میثم ارزمانی؛ مهدی وطن پرست؛ محمد معتمدی


شماره‌های پیشین نشریه

تابستان 1399، صفحه 1-170 بهار 1399، صفحه 1-150