تحلیلی بر جایگاه مؤلفه های برندشهری در شهر مراغه

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه مراغه

2 .

10.22034/jsc.2020.202425.1127

چکیده

هر یک از شهرها به فراخور ظرفیت، امکانات و فعالیت‌های خود از نوعی شهرت و آوازه مخصوص به‌خود برخوردارند که آن‌ها را از دیگر شهرها ممتاز و متمایز می‌سازد. این شهرت و آوازه که از آن به برندشهری تعبیر می‌شود، آمیزه‌ای از هویت تاریخی، ویژگی‌های اجتماعی، نمادهای تمدنی، فعالیت‌های تجاری، امکانات رفاهی، تفریحی، مناسبات سیاسی و بین‌المللی هر شهر است که برآیند آن، برندشهری است. مؤلفههای متعددی در برندینگ شهری مؤثر هستند که در این پژوهش باتوجه به مؤلفه های چهارگانه ای (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) که سازمان ملل برای توسعه برند شهری در نظر گرفته است، این چهار مؤلفه مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی و با اتکاء بر مطالعات اسنادی –کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه)، انجام گرفته است و نوع پژوهش کاربردی است. جامعه آماری تحقیق تعداد 25 نفر از متخصصان شهری مراغه در حوزه های مختلف شهری بودند. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون های آماری t تک نمونه ای و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی با میانگین کمتر از 3، دارای وضعیت مطلوبی نیستند؛ و مؤلفه های فرهنگی با میانگین بزرگتر از 3 و p-value، 043/0 دارای وضعیت مطلوب است. مؤلفه زیست‌محیطی با میانگین بزرگتر از 3 و p-value، 000/0 دارای وضعیت مطلوب است. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که مؤلفه اجتماعی بیشترین همبستگی را با برندشهری و مؤلفه اقتصادی در جایگاه دوم همبستگی و مؤلفه فرهنگی در مرحله سوم و مؤلفه زیست‌محیطی در پایین‌ترین جایگاه قرار دارد. به عبارتی جهت برندسازی شهر مراغه مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی نیازمند توجه بیشتری هستند، چراکه لازمه موفقیت در برندسازی یک شهر توجه همزمان به ظرفیت ها و پتانسیل ها و رفع محدودیت ها است.

کلیدواژه‌ها